സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം പനച്ചി

ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം പനച്ചി.

അവാര്‍ഡ്

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം