സ്വാതി തിരുനാൾ

ലക്ഷ്മി ദേവ്നാഥ്
അജയകൃഷ്ണ

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും വാഗേയകാരനുമായ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.ചിത്രകഥാരൂപത്തിൽ