മനുവിന്റെ അവധിക്കാലം

ധന്യാ ഭാസ്കരൻ
രാജേഷ് ടി ആർ

നാട്ടിൽ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു മനു.വിദേശവാസിയായ മനുവിന് നാട്ടിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ഏതു മലയാളിക്കുട്ടിക്കും കിട്ടേണ്ടതു തന്നെയാണ്.