പള്ളിത്തേര്/പള്ളിത്തണ്ട് തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പല്ലക്ക്
പ്രാന്തന്‍ വെള്ളം മോന്തുക കീഴാളരുടെ മദ്യപാനം
അടികിടാവ് കീഴാളര്‍ സ്വന്തം കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്
പഴന്തന്ത കീഴാളരുടെ അച്ഛന്‍
പഴന്തള്ള കീഴാളരുടെ അമ്മ
കൊണതോഴം തുടങ്ങുക കീഴാളരുടെ വിവാഹം
ആകാരം ഭക്ഷണം
നാടുനീങ്ങുക/തീപ്പെടുക തമ്പുരാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മരണം
മുടത്തെഴുന്നള്ളല്‍/കാടുവീഴുക നമ്പൂതിരിമാരുടെ മരണം
ദീനം വെഷമിക്കല്‍/വാണ്ടു ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെ മരണം