കുപ്പമാടം/കുപ്പപ്പാട്/കുപ്പാട് സവര്‍ണരുടെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം
ചുട്ടുവാട് നായന്മാര്‍ മുതലായവരുടെ ശ്മശാനം
മയിതാനും/മൈതാനം തീയ്യരെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം
പള്ളിക്കുറുപ്പ് തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കട്ടില്‍
പള്ളിമെത്ത തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ മെത്ത
പള്ളിക്കുറുപ്പുണരുക തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ ഉണരല്‍
വീണുപിരിയല്‍ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഉണരല്‍
നിലംപൊത്തല്‍ ഭൃത്യന്മാരുടെ ഉണരല്‍
നീരാട്ടുകുളി തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കുളി
കുളംകലക്കല്‍ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കുളി