അകം  ഉള്‍വശം, അന്തര്‍ഭാഗം, ഉള്ള്
അകത്തമ്മ   അന്തര്‍ജനം, അകത്തവള്‍, ആത്തോള്‍
 അകത്തി  അഗസ്തി, നീലാംഗു, മുനിതരു, വംഗസേനംഅഗസ്തി, നീലാംഗു, മുനിതരു, വംഗസേനം
 അകമ്പടി  പരിജനം, പരിവാരം, പരിഗ്രഹം, പരിബര്‍ഹം
 അകര്‍മ്മം  അലസത, അകൃത്യം, പാപം
 അകലം   ദൂരം, ഇട, മാത്രാ, ആയാമം
 അകിട്  ആപീനം, ഉധസ്‌സ്, ഊധസ്‌സ്
 അകില്‍  അഗരു, അഗരുസാരം, ക്ഷതഹരം, വനമായം
 അക്കര  മറുകര, അങ്ങേക്കര, പരതീരം, പാരം
 അക്കിടി  അബദ്ധം, കുഴപ്പം, ആപത്ത്