കുപ്പായമിടാത്ത അപ്പൂപ്പന്‍

രചന പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്‍

ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ സംഭവങ്ങള്‍ ഒരു സ്കൂള്‍കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന
പുസ്തകം.