ഭക്തിദീപിക

രചന: ഉള്ളൂര്‍ എസ്. പരമേശ്വരയ്യര്‍ (1933) 1 ആദിശങ്കരാചാര്യസ്വാമിക്കു പിൻകാലത്തി- ലാദിശിഷ്യനായ്ത്തീർന്നോരാശ്ചര്യവിദ്യാധനൻ, ഭക്തിയാൽ പ്രസന്നയായ്പ്പാദത്തിൽ ഗങ്ഗാദേവി പൊൽത്തണ്ടാർച്ചെരിപ്പിട്ട പുണ്യവാൻ സനന്ദനൻ, ശ്രീശുകബ്രഹ്മർഷിപണ്ടേഴുനാൾപ്പരീക്ഷിത്തിൻ പ്രാശനം നിവർത്തിച്ച പഞ്ചാരപ്പാൽപ്പായസം- ആ മഹാപുരാണംതൻ-ശ്രോത്രത്താൽ നുകർന്നുപോൽ കോമളക്കുട്ടിക്കളിപ്രായത്തിൽക്കുറേദ്ദിനം; അത്യന്തം സമാകൃഷ്ടനായിപോലതിൽപ്പെടും സപ്തമസ്കന്ധത്തിലേ പ്രഹ്ലാദ്യോപാഖ്യാനത്താൽ താരുണ്യോദയത്തിങ്കൽത്തൻമൂലമാശിച്ചുപോൽ നാരസിംഹാകാരത്തിൽ ശാർങ്ഗിയെദ്ദർശിക്കുവാൻ.…
Continue Reading

നാരായണീയം

രചന: മേല്പത്തൂര്‍   ദശകങ്ങൾ   ദശകം 1. ഭഗവദ്‌രൂപവർണ്ണനം   സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമ്മുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരുപുരുഷാർഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്വം തത്താവത് ഭാതി സാക്ഷാൽ ഗുരുപവനപുരേ, ഹന്ത! ഭാഗ്യം ജനാനാം! ഏവം ദുർലഭ്യവസ്തുന്യപി സുലഭതയാ ഹസ്തലബ്‌ധേ യദന്യത്…
Continue Reading

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമം

ധ്യാനം   ഓം സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലി സ്ഫുരത്- താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീ- മാപീനവക്ഷോരുഹാം പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥ രക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം.   ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത് ഹേമപദ്മാം വരാംഗീം സർവ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം…
Continue Reading
മാസിക

മരണം എന്ന പ്രതിഭാസം (ലേഖനം)

തോമസ് കുളത്തൂര്‍ ജീവിക്കാന്‍ ആവശ്യമായത് പ്രാണനാണ്. പ്രാണനാല്‍ ജീവിക്കപ്പെടുന്നതിനെയെല്ലാം ''പ്രാണികള്‍'' എന്നു വിളിയ്ക്കാം. പ്രാണന്‍ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍ മരണം സംഭവിച്ചു'' എന്നു പറയുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ''ജനന''മാണ്. ജനിയക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ''ജനനം'' ഒരു പ്രശ്‌നമാകുന്നില്ല. വൈവിദ്ധ്യമാര്‍ന്ന (മായ) പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പഠിച്ചു വളരുകയാണ്…
Continue Reading

കേരളോല്പത്തി

പരശുരാമന്റെ കാലം കൃത, ത്രേതാ, ദ്വാപര, കലി എന്നിങ്ങിനെ നാലു യുഗത്തിങ്കലും അനേകം രാജാക്കന്മാർ ഭൂമി വഴി പോലെ വാണു രക്ഷിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ക്ഷത്രിയകുലത്തിങ്കൽ ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാരുണ്ടായവരെ മുടിച്ചു കളവാനായിക്കൊണ്ടു ശ്രീ പരശുരാമൻ അവതരിച്ചു. എങ്കിലൊ പണ്ടു ശ്രീ പരശുരാമൻ ഇരുപത്തൊന്നു വട്ടം…
Continue Reading

ഭാഷാഷ്ടപദി

രചന:രാമപുരത്തു വാരിയര്‍   ജയദേവരുടെ ഗീതഗോവിന്ദകാവ്യത്തിന് രാമപുരത്ത് വാര്യര്‍ രചിച്ച മലയാളഭാഷാ വിവര്‍ത്തനമാണ് ഭാഷാഷ്ടപദി. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ വംഗദേശം ഭരിച്ച ലക്ഷ്മണസേനന്റെ കവിസദസ്സിലെ പഞ്ചരത്‌നങ്ങളില്‍ ഒരാളായ ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗീതഗോവിന്ദം ഹൃദ്യമായ മലയാള കാവ്യശൈലിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ടതാണിത്.   സര്‍ഗം ഒന്ന് മേഘൈര്‍…
Continue Reading

ഘോഷയാത്ര (തുള്ളൽ കഥ)

രചന:കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അണിമതികലയും സുരവാഹിനിയും ഫണിപതിഗണഫണമണികളുമണിയും ഗുണഗണമേറിനപുരചിടയുടയോൻ പ്രണതശിവങ്കരനഗജാരമണൻ കരിണീവടിവുചമഞ്ഞുവിളങ്ങിന തരുണീമണിയാംഗിരിസുതയാസഹ കരിവരവേഷം പൂണ്ടൊരുദിവസം കരിഹരിശരഭവരാഹമഹാമൃഗ- പരിവൃതമാകിനവിപനംതന്നിൽ പരിചൊടുവിഹരിച്ചീടിനസമയേ പെരുകിനമടുമലർവാസനകൊണ്ടും സുരഭിമലയപവനാഗതികൊണ്ടും പരിസരമിളദളിത്സംകൃതികൊണ്ടും പരഭൃതപഞ്ചമരാഗംകൊണ്ടും സരളബകുളമുകുളാവലികൊണ്ടും സരസിജശരശരനികരംകൊണ്ടും സരസികുമുദവനധൂളികൾകൊണ്ടും പരവശമാനസരാമവരുടനേ പരിചൊടണഞ്ഞുപുണർന്നൊരുനേരം തരസാവന്നുപിറന്നുവിളങ്ങും തരുണദിവാകരകോടിസമാനൻ കരിമുഖമാകിനപരദൈവതമേ! വരമരുളീടുകവന്ദിക്കുന്നേൻ. കല്യാണവാരിരാശികല്ലോലജാലംപോലെ നല്ലൊരുതിരുമിഴിവില്ലാട്ടംകൊണ്ടുമമ  …
Continue Reading

സുധാംഗദ (ഖണ്ഡകാവ്യം)

രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1937) മുഖവുര അപ്രഗല്ഭമായ എന്റെ തൂലികയുടെ അഞ്ചുദിവസത്തെ ചപലകേളിയുടെ സന്താനമാണ് ഈ 'സുധാംഗദ'. മൂന്നുവർഷത്തിനുമുമ്പ്, ഞാൻ എറണാകുളത്തു മഹാരാജകീയകലാശാലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത്, സതീർത്ഥ്യന്മാരായ എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ, ആംഗലേയമഹാകവി 'ആൽഫ്രഡ് ടെന്നിസൺ'ന്റെ 'CENONE' എന്ന കാവ്യഗ്രന്ഥം എനിക്കു തരികയും,…
Continue Reading

കല്ലോലമാല (കവിതാസമാഹാരം)

രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള   ചൈനീസ് കവിതകൾ ദുരന്തരാഗം(ചൊ വെൻ ചൂൺ) ഹാ, മൽപ്രഭോ ഹൃദയനായക മാനസത്തിൽനാമന്നു കാത്തനുഭവിച്ച നവാനുരാഗംആ മാമലയ്ക്കുമുകളിൽ പതിവായ് പതിക്കുംതൂമഞ്ഞുപോൽ ധവളകോമളമായിരുന്നു. ശ്രീതാവുമംബരതലത്തിലലഞ്ഞുലഞ്ഞു-ള്ളേതാനുമഭ്രശകലങ്ങളിയന്നിണങ്ങി,സ്ഥീതാഭമാമവയിലൂടവതീർണ്ണമാ,മ-ശ്ശീതാംശുപോൽ ധവളകോമളമായിരുന്നു! ഓതുന്നിതന്യർ തവ ചിന്തകൾ പെട്ടകൂടിചേതസ്സിൽ വിങ്ങിഞെരിയുന്ന വിനാശവൃത്തം.ഏതാനുമുണ്ടു കഴിവെങ്കിലതൊറ്റയാക്കാ-നേതാദൃശം കരുതിയെത്തി തവാന്തികേ ഞാൻ.…
Continue Reading

ദീപാവലി (ഖണ്ഡകാവ്യം)

രചന:ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ (1935) സന്മാർഗ്ഗപ്രതിപാദകങ്ങളായ അഞ്ഞൂറു ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കൃതിയാകുന്നു 'ദീപാവലി'. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പദ്യങ്ങൾ എല്ലാം അനുഷ്ടുഭ് വൃത്തത്തിൽതന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാകയാൽ അവ സാക്ഷാൽ 'ശ്ലോകങ്ങൾ' തന്നെയാണ് എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ വൃത്തത്തിൽ അനവധി സുഭാഷിതപദ്യങ്ങൾ ആദികവിയായ വാല്മീകി മഹർഷിയുടെ…
Continue Reading