ജ: 1885, ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ആത്മസന്ദേശം, ടിപ്പുവും മലയാളവും, സംസ്‌കൃത സാഹിത്യ ചരിത്രം, കന്യാകുമാരീയം മഹാകാവ്യം തുടങ്ങിയവ. മ: 4.6.1968.