ജ: 1920. ജോ: പി.ആര്‍.ഡി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍. കൃ: ജീവിതം, വീകഷണം, ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍, യവന ദര്‍ശനം, പ്രോയിഡിന്റെ കഥ തുടങ്ങിയവ. മ: 1986.