ജ: 1914, കൃ: ദര്‍ത്തൃപരിത്യാഗിയായ ശകുന്തള, സ്‌നേഹോപഹാരം, ഹൃദയപൂജ, ഗായിക, ശുഭോദയം, ഭാഗ്യാങ്കുരം. മ: 6.4.1995.