ജ: 31.7.1924, വിളപ്പില്‍. ജോ: ആകാശവാണിയില്‍. കൃ: സേതുനാഥിന്റെ കഥകള്‍, പ്രണയപ്പനി, ദേവസ്ത്രീ, സഖി. പു: ദേശീയ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം. മ: 21.8.1989.