എ.പി.പി. നമ്പൂതിരി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് എ.പി.പി.യുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ. 1989-ൽ നിരൂപണ-പഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്.