(നോവല്‍)
ആനന്ദ്
ഡി.സി.ബുക്ക്‌സ്

    ആനന്ദ് രചിച്ച നോവലാണ് അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍. 1985ല്‍ നോവല്‍ സാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതിക്ക് ലഭിച്ചു.