കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍
ഡി.സി.ബുക്ക്‌സ്

    കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതാ ഗ്രന്ധമായ അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കൃതികള്‍ക്കാണ് 1975ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.