നിരണംകവികളില്‍ ഒരാളായ ശങ്കരപ്പണിക്കരുടെ കൃതിയാണ് ഭാരതമാല. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാരതസംഗ്രഹമാണിത്. ആദ്യം ഭാരതം ദശമസ്‌കന്ധം കഥയും തുടര്‍ന്ന് മഹാഭാരതകഥയും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള മഹാഭാരതം 1363 ശീലുകളിലായി ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിനു മാതൃകയായി വര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഭാരതമാലയാണ് എന്ന് പ്രൊഫ.എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഭാരതമാല ആദ്യം പ്രസാധനം ചെയ്തപ്പോള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം എന്ന സംസ്‌കൃതകാവ്യത്തിന്റെ കര്‍ത്താവായ ശങ്കരനും ശങ്കരപ്പണിക്കരും ഒരാള്‍തന്നെയായിരിക്കാം എന്ന് ഉള്ളൂര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് ആധികാരികമായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കേരളസാഹിത്യചരിത്രത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഈ അഭിപ്രായം ഉപേക്ഷിച്ചു.