വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെതാണ് ഭൂമിഗീതങ്ങള്‍ എന്ന കാവ്യകൃതി. ഇതിന്് 1979ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.