എം.പി. ശങ്കുണ്ണി നായര്‍ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഛത്രവും ചാമരവും. 1990ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി. കാളിദാസകൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണിത്.