ഇ. സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ രചിച്ച ചാവുകളി എന്ന കൃതിക്കാണ് 2006ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം.