എം.എന്‍. വിജയന്‍ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ചിതയിലെ വെളിച്ചം. 1982ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.