ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ തിരുവാഴിയോട് രചിച്ച നോവലാണ് ദൃക്‌സാക്ഷി. 1992ല്‍ നോവല്‍ സാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതിക്ക് ലഭിച്ചു.