എന്‍.പി. ചെല്ലപ്പന്‍ നായര്‍
    എന്‍.പി. ചെല്ലപ്പന്‍ നായര്‍ രചിച്ച നാടകമാണ് ഇബിലീസുകളുടെ നാട്ടില്‍. 1961ല്‍ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.