കെ.പി. മോഹനന്‍ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഇടശ്ശേരിക്കവിത ശില്പവിചാരം. 2007ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം നേടി.