സച്ചിദാനന്ദന്‍
ഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്
    1989ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് സച്ചിദാനന്ദന്‍ രചിച്ച 'ഇവനെക്കൂടി' എന്ന കാവ്യകൃതിക്കാണ്.