പ്രിയ എ.എസ്. രചിച്ച ജാഗരൂക എന്ന കൃതിക്കാണ് 2004ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. താമരക്കനി, മലയാളം, ജാഗരൂക തുടങ്ങി ഏഴുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.