സി.എല്‍. ജോസ് രചിച്ച നാടകമാണ് ജ്വലനം. 1978ല്‍ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.