ഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്
1980
    കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്റെ കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതകള്‍ എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിനാണ് 1982ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.