പി.കെ. നാരായണപിള്ള രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് കൈരളീധ്വനി. 1978ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.