പൂര്‍ണ്ണ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്
    എം.എന്‍. പാലൂര്‍ രചിച്ച കലികാലം എന്ന കൃതിക്കാണ് 1983ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.