ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍ രചിച്ച കവിത എന്ന കൃതിക്കാണ് 2003ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.