നാരായന്‍ എഴുതിയ നോവലാണ് കൊച്ചരേത്തി. ഈ കൃതിക്ക് 1999ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.