പുനലൂര്‍ ബാലന്‍ രചിച്ച കവിതാ ഗ്രന്ഥമായ കോട്ടയിലെ പാട്ട് എന്ന കൃതിക്കാണ് 1974ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.