കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്‍ രചിച്ച നാടകമാണ് നാടകചക്രം. 1975ല്‍ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.