സുമംഗല രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് നടന്നു തീരാത്ത വഴികള്‍. മികച്ച ബാലസാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള 2010ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനാണ.