നിത്യചൈതന്യയതി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം. 1977ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.