ടി.എം. അബ്രഹാം രചിച്ച ഏകാങ്ക നാടകമാണ് പെരുന്തച്ചന്‍. 1980ല്‍ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.