എന്‍.പി. മുഹമ്മദ് രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം. ഈ കൃതിക്ക് 1970ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.