പി.കെ.രാജശേഖരന്‍ രചിച്ച നിരൂപണഗ്രന്ഥമാണ് പിതൃഘടികാരം. ഒ.വി. വിജയന്റെ കലയും ദര്‍ശനവും പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണിത്. 1997ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.