Keralaliterature.com

കൃതികള്‍

100 മിനിക്കഥകള്‍ ©l-a¡-É« c¡-j¡-i-X-L¤-j¤ കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവന്‍ നായരുടെ കവിതകള്‍
100 മിനിക്കഥകള്‍ ©l-k¡«-d¢-¾-o¡-s¢-¨Ê l£T® കുറ്റിപ്പുഴയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപന്യാസങ്ങള്‍
d-l¢-©±Y-m§-j« ©l-s¡-´¥-s® കുളമ്പൊച്ച (ചെറുകഥ)
d-r-l¢q j©h-m¨us Jl¢-YJw ©lh കുസുമാഞ്ജലി- 2 ഭാഗം
d-s-Æ¢-dç-T-i¡-q¢ ©l¡w-L-i¤-¨T c¡-¶¢v കൃഷിപ്പാട്ടുകള്‍
d-©Tc¢ ©oY¤ J¤h¡j¢ കൃഷ്ണകുമാരി
d-±Y-h£-h¡«-o ©oY¤c¡Z® ¨J.Q¢. കൃഷ്ണഗാഥ
d-·-j-h¡-פ YÆ« ©oY¤h¡blu c¡it (©oY¤) കൃഷ്ണഗാഥ നിരൂപണം
d-¾¢-l¡-q¤« J¡v-O¢-k-ؤ« ©o¡-h-c¡-Zu കൃഷ്ണനാട്ടം
d-Å-c¡g-¨Ê J-Z-Jw ©o¡-h-c¡-Z® h¤-Yv Y¡-Q®-h-pv l¨j കൃഷ്ണമൃഗങ്ങള്‍
d-Õ-Y-±É« J¡-l¬«~-5 g¡L« ©o¡-n¬-k¢-o-·¢-¨us c¡-¶¢v 12 a¢-l-o¹w കൃഷ്ണാവിവാഹ ശതകം
d-Õ-lT¢ (©c¡-lv) ©o¡-©e¡-Jë¢-o¢-¨c¡-j¤ h¤-K-l¤j കെ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കവിതകള്‍
d-Õ-©f¡-b« ©±d-h¡-±mh« l¢-lt-·c« കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കവിതകള്‍
d-Õ-©f¡b l¬¡-K¬¡-c« ±d-J¡-m-·¢-©k´® കെ.പി. കേശവമേനോന്‍
d-Õlu J¡T® (©c¡-lv) ±d-J¡-m« dj-·¢i Q£-l¢-Y¹w കെ.സി. കേശവപിള്ള
d-Õ¡-c-c¨Ê l¢-ht-m-±Yi« ±d-X-l-·¢-¨Ê h±É¨¨O-Y-c¬« കെട്ടുകാഴ്ച
d-Õ¤-©h-©c¡-c¤« J¤-Õ¢-i-½-i¤« ±d-Y¢-d¡-±Y« g¡-n-X-©ga« കെട്ട്‌
dX« ±d-Y¢-f¢«-f¢-¹w d-s-i¡-Y¢-j¢-´¤¼Y® കേച്ചേരിപ്പുഴ
dcØ¢¾¢ ©L¡l¢z©h©c¡u Oj¢±Ylr¢i¢¨k a£dm¢K ±d-d-Õ-l¤« hc¤-n¬-c¤« കേരള ഭാഷാവിജ്ഞാനീയം
d¡-T¤¼ d¢-m¡-O® ±d-d-Õ-o¦-n®T¢ കേരള സംസ്‌കാര പഠനങ്ങള്‍
d¡-U-©ga« ±d-d-Õ-©jK കേരള സംസ്‌കാരം
d¡-X¢-c£i ±d-©a¬¡-Y« ±d-l¡-O-Ju-h¡-j¤-¨T ±d-©f¡-bc« കേരള സാംസ്‌കാരികചരിത്ര നിഘണ്ടു
d¡-Y¡q j¡-h¡-iX« ±d-l¡-O-J¨us lr¢ (1992) കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം
d¡-ivQ-k«(J-ZJw) ±d-o-l-l¡t-V® കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം - 7 വാള്യം
d¡-k-´¡-T® c¢-k-Ø¥t d¡-oæ-Õt ±d-pë¡a Oj¢-Y« കേരള സാഹിത്യചരിത്രം
d¡-k¡-r¢ hZc« ±d-qi« കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി
d¡-l« Do®h¡u ±d-©j¡-a-c« കേരളകൗമുദി വ്യാകരണം
d¡-l¹w ±d-Ì¡-c-±Yi« കേരളഗൗതമീയം
d¡-s-dç¤-s-·®~ H¡-X¡-¶¤-J-j-i¤-¨T JZ¡-J¡-ju ±dY¢hi¤« j¡QJ¤h¡j¢i¤« (1991) കേരളത്തിന്റെ ബൗദ്ധിക ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍
d¡-©Zi« ±d¡-O£-c g¡-j-Y£i at-mc« കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം
d¡-¶-f¡-´¢ അംബരീഷചരിതം കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക
d¡-ß-©l¡-ai« അംബരീഷചരിതം ഓട്ടന്‍തുള്ളല്‍ കേരളത്തിലെ പ്രാചീന ലിപി മാതൃകകള്‍
d¡T¡· ¨¨dÆ¢q¢ (1955) അംബേദ്കര്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍ കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സേവനവ്യവസ്ഥകള്‍
d¡X®Vld¤j« (1979) അകത്തേക്കു തുറക്കുന്ന വാതില്‍ കേരളപത്രപ്രവര്‍ത്തനചരിത്രം
d¡t-áY£ o§-i«-lj« ¨¨J-¨´¡-¶¢-´-q¢-¸¡-¶® അക്കരപ്പച്ച കേരളപാണിനീയ ഭാഷ്യം
d¡¶¢¨us d¡k¡r¢ അക്കാദമിക് വിമര്‍ശനവും മറ്റും കേരളപാണിനീയം
d¢-X®V-c-c®a¢ അക്ബര്‍ കേരളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം
d¢-¼¢¶ Q£-l¢-Y-dç¡Y ~ BY®hJZ അക്ഷരം കേരളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം
d¢.¨J. d¡-s-´-T-l¢-¨Ê J-ZJw അക്ഷരവും ആധുനികതയും കേരളവര്‍മ്മ പഴശ്ശിരാജ
d¢«-Lq അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലം കേരളവര്‍മ്മ രാമായണം
d£-k¢-´¡-lT¢ അഗ്നി കേരളവും കോണ്‍ഗ്രസും
d¤-Y¢i BJ¡-m« d¤-Y¢i g¥h¢ അഗ്നിമിത്രനൊരു കുറിപ്പ്‌ കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ
d¤-Y¤-©mãj¢ j¡-h-O-±z¨us Jl¢-YJw അഗ്നിയുടെ നിഴലില്‍-2 ഭാഗം കേരളീയ നസ്രാണികളുടെ രാഷ്ട്രീയ സേവനം
d¤-c-k¥t f¡-k¨us Jl¢-YJw അഗ്നിവീഥികള്‍_ആത്മകഥ കേരളീയ സംസ്‌കൃതസാഹിത്യ ചരിത്രം
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-» J-ZJw (l¡-k¬« h¥¼®) അഗ്നിസാക്ഷി കേരളീയത-ചരിത്ര മാനങ്ങള്‍
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-» J-ZJw (l¡-k¬« jÙ®) അഗ്രേ പശ്യാമി കേളപ്പന്‍ ---_-- ജീവചരിത്രം
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-»-J-Z-Jw (l¡-k« c¡k®) അഗ്രേപശ്യാമി കേവലയുകതി (പഠനം)
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-»-J-Z-Jw (l¡-k¬« H¼®) അഗ്‌നിച്ചിറകുകള്‍ കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം ഒന്ന്)
d¤-ct-l¡-i-c (dUc«) അഗ്‌നിശലഭങ്ങള്‍ കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം നാല്)
d¤-ct-l¡i-c അഗ്‌നിസാക്ഷി കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം മൂന്ന്)
d¤-j¡Xc¢-MÙ¤ അച്ഛന്‍ കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം രണ്ട്)
d¤-k¡-´¡-¶® jl£-±z¨us Jl¢-YJw അജാമിളമോക്ഷം കേശവന്റെ വിലാപങ്ങള്‍ (1999)
d¤-k¢-Q-c®h« അജ്ഞതയുടെ താഴ്‌വര (1972) കേശവീയം
d¤-k¢-l©¼ അജ്ഞാനകുഠാരം കേശവീയം മഹാകാവ്യം
d¤-nç-l¡-T¢ അടയാളവാക്യങ്ങള്‍ (പഠനം) കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള.- ജീ.ച.
d¤-q¢-h¡c J¦-Y¢-Jw അടയുന്ന വാതില്‍ തുറക്കുന്ന വാതില്‍ കേസരിയുടെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍
d¤-©j¡-Lhc o¡-p¢-Y¬-O-j¢-±Y« അടിമകളെങ്ങനെ ഉടമകളായി കൈരളിയുടെ കഥ
d¤-©j¡-Lhc o¡-p¢-Y¬-·¢-¨Ê dj¢-©±d-Ȭ« അടിമത്തം കേരളത്തില്‍ കൈരളിയുടെ കഥ
d¤-©¿-k¢-´¤-Õ¤ അടുക്കളയില്‍ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് കൈരളീധ്വനി
d¤r അടുക്കളയില്‍നിന്ന് അരങ്ങത്തേയ്ക്ക്‌ കൈരളീധ്വനി
d¤¾¢¸¤k¢Jq¤« ¨l¾¢cȱY¹q¤« (1984) അടുക്കളയില്‍നിന്ന് പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക്-2 ഭാഗം കൈരളീപൂജ (ഉപന്യാസം)
d¥-Q-¨´-T¤-´¡· d¥´w അടുത്ത അവകാശി കൊച്ചരേത്തി
d¥-Q¬-·¢-¨us JZ അണുശകതിയും മനുഷ്യരും കൊച്ചിയിലെ വൃക്ഷങ്ങള്‍
d¥-´-q¤-¨T J¢-¼¡-j« അതിക്രമങ്ങള്‍ (പഠനം) സിദ്ധാന്തം, വിമര്‍ശനം, സിനിമ കൊച്ചിരാജ്യചരിത്രം -2 ഭാഗം
d¥-´¡-j¢ അതിജീവനത്തിന്റെ ഗോത്രപാഠങ്ങള്‍ (പഠനം) കൊമാല (ചെറുകഥ)
d¥t-Xå-±Y-i£m mYJ« B¶´Z അതു നിങ്ങളാണ് കൊലമരത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന മനുഷ്യന്‍
d¶« അത്ഭുത കൗതുകവിജ്ഞാനം 5000 ചോദ്യങ്ങള്‍ കോകസന്ദേശം
d¶« h¤Yv dc-Ø¢-¾¢-l¨j അത്ഭുത നീരാളി കോട്ടയിലെ പാട്ട്
dÈ¢-d¡-Y¡-q« അദൃശ്യതയുടെ നിഴലുകള്‍( നോവല്‍) കോട്ടയിലെ പാട്ട്‌
g-JY¢-a£-d¢J അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കോമപ്പന്‍
g-L-l-Yê£-Y¡-d-Uc« അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കോലാതീരേശസ്തവം
g-L-l-a®L£-Y-i¤« ¨¨f-f¢-q¤« അദ്വൈത ദീപിക കോവിലന്‍ ചരിതം
g-L-l¡u J¡-k¤-h¡-s¤-¼¤ അനന്തപുരവര്‍ണ്ണനം ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മി - ജീവചരിത്രം
g-j-Y-l¡-J¬« അനസൂയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ ക്രിക്കറ്റ്‌
g-±a-J¡-q¬-n®T-J« അനാര്‍ക്കലി ക്രിസ്തുഭാഗവതം - മഹാകാവ്യം
g-±a-µ¢× അനുകമ്പാദശകം ക്രിസ്തുഭാഗവതം മഹാകാവ്യം
g-¶¡-j-J-l¢-Qi« B¶´Z അന്തര്‍ജനം മുതല്‍ മാധവിക്കുട്ടിവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ്
g-ÈX« d¡t-dç¢-T« lo®±Y« അന്തിനക്ഷത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഷ
g¡-L-lY« J¢-q¢-¸¡-¶® അന്ധകാരനഴി ക്രോധത്തിന്റെ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങള്‍ (നോവല്‍)
g¡-j-Y-L¡-Z അന്നം ക്രോധവും കനിവും -ഭര്‍തൃഹരിയുടെ ഭാഷാപ്രശ്‌നം
g¡-j-Y-d-j¢-±Jh-X«(i¡-±Y¡-l¢-ljX«) അന്യാപദേശശതകം ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രം
g¡-j-Y-h¡-k അന്വയം ക്ഷണപത്രം (കവിത)
g¡-j-Y-h¡k അന്വേഷണം ആസ്വാദനം ക്ഷാമവൃത്താന്തം
g¡-j-Y-·¢-¨k lc¬-Q£-l¢-Jw അന്വേഷണങ്ങള്‍ കൗടില്യന്റെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം
g¡-j-Y£-d¤-j« l¢-lt-·c« അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല (1958) കൗസ്തുഭം
g¡-j-Y£i J¡-l¬-m¡-o®±Y« അപകടം എന്റെ സഹയാത്രികന്‍ ഖരവധം ആട്ടക്കഥ
g¡-j-Y£i O¢É അപചയം ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
g¡-j-Y£i O¢É അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങള്‍ (2001) ഖാണ്ഡവ ദാഹം
g¡-j-Y£i at-m-c¹w അപ്പുവിന്റെ പാട്ടുകള്‍ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം
g¡-j-Y£i h¥-k¬-¹w അപ്പുവിന്റെ സയന്‍സ് കോര്‍ണര്‍ ഗണദേവത
g¡-j-Y£i m¡-o®±Y at-mc« അപ്ഫന്റെ മകള്‍ ഗതസേമനിലെ ക്രിസ്തു
g¡-jY« Oؤ അപ്ഫന്റെ മകള്‍ ഗവേഷണ പഠനങ്ങള്‍
g¡-l-a£-d¢J l¬¡-K¬¡-c« അപ്രിയ സത്യങ്ങള്‍ (ഏപ്രില്‍ 2009) ഗസല്‍
g¡-l¤-J-Y§-·¢-¨us d¡-Y-i¢v അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ജീവചരിത്രം ഗാട്ടും കാണാച്ചരടുകളും
g¡-l¤-J¨Ê c¢-k-d¡-T¤-Jw അഭയം ഗാണ്ഡൂള്‍ (കഥകള്‍)
g¡-n¡ L£-Y-©L¡-l¢-z« അഭയാര്‍ത്ഥിക ഗാഥയും കിളിപ്പാട്ടും
g¡-n¡ g-L-l-a®L£-Y അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ ഗായത്രി
g¡-n¡ m¡-J¤-Éq« അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ഗിരിജാകല്യാണം
g¡-n¡-J-l¢-Jw അഭിനയദര്‍പ്പണം ഗില്‍ഗമേഷ് ഇതിഹാസം
g¡-n¡-L-©l-nX« അഭിമതം ഗീതഗോവിന്ദം
g¡-n¡-O-j¢-±Y« അഭ്രമൃഗം(കഥകള്‍) ഗീതാമൃതബോധിനി
g¡-n¡-O¢-ÉJw അമരകോശം ഗുണ്ടര്‍ട്ട് നിഘണ്ടു
g¡-n¡-g-L-l-a®L£Y അമരകോശം പാരമേശ്വരീ വ്യാഖ്യാനം ഗുരുദേവസ്വരൂപം ആത്‌മോപദേശശതകത്തില്‍
g¡-n¡-g¥-nX« അമരുകശതകം ഗുരുവരുള്‍
g¡-n¡-n®T-da¢ അമര്‍നാഥ് ഗുഹയില്‍ ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹം
g¡-n¡-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അമസോണും കുറേ വ്യാകുലതകളും ഗുരുവും ശിഷ്യന്‍മാരും
g¡-n¡-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« ~ 2 g¡L« അമാവാസി ഗുരുസാഗരം
g¡-n¡Jª-T-k£-i« അമൃതംതേടി (1985) ഗോദവര്‍മ്മയുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
g¡-o®´-j-dç-©¶-k-j¤« F¨us Q£-l¢-Y-l¤« അമൃതപുളിനം ഗോദാനം - വിവര്‍ത്തനം
g¥-h¢-L£-Y¹w അമൃതമഥനം (1981) ഗോപുരനടയില്‍
g¥-h¢-d¤-±Y¨us lr¢ അമൃതരശ്മി (10 ഭാഗം) ഗോവര്‍ധന്റെ യാത്രകള്‍
g¥-h¢-i¤-¨T BY®hJZ അമേരിക്ക ഗ്രന്ഥാലോകം
g¥-h¢-i¤-¨T ¨d¡-´¢w അമ്പലമണി ഗ്രാമര്‍ ഓഫ് ദ മലബാര്‍ ലാംഗ്വേജ്
g¥-h¢-¨´¡-j¤ Oj-h-L£-Y« അമ്മ ഗ്രീക്കു പുരാണകഥാസാഗരം
gª-Y¢J jo-Y-±É« അമ്മകന്യ ഗൗരി
h-J-j-¨´¡-i®·® അമ്മദൈവങ്ങള്‍ ഗൗരി മനോഹരി
h-L®a-k-c-h-s¢-i« അമ്മയാണെ സത്യം ഘടികാരങ്ങള്‍ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം
h-Xv-M-T¢-J¡-j« അമ്മയും കുഞ്ഞും ഘാതകവധം
h-X¢-©hKk അമ്മുവിന്റെ ആട്ടിന്‍കുട്ടി ഘോഷയാത്ര (ആത്മകഥ)
h-X¢-±d-l¡q m¡-J¤-Éq« അയല്‍ക്കാര്‍ ചക്കീചങ്കരം
h-Y-l¤« h¡t-Jæ¢-o-l¤« അയ്യങ്കാളി ചക്രം
h-Y¢-k¤-J-q¢-kë¡· Qt-½-c¢-Jw അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കൃതികള്‍ (കവിത) ചക്രവാകസന്ദേശം (കോകസന്ദേശം)
h-Y«, h¡t-J®o¢-o« അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ലേഖനങ്ങള്‍ ചങ്ങമ്പുഴ - ഒരാത്മസുഹൃത്തിന്റെ അനുസ്മരണം
h-b¤-j« L¡-iY¢ അരങ്ങു കാണാത്ത നടന്‍ ചങ്ങാതിപ്പൂച്ച
h-b¬-J¡k hk-i¡-q« അരനാഴികനേരം ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ജീവചരിത്രം
h-c-c¡-Y£-Y« അരനൂറ്റാണ്ടിലൂടെ - ആത്മകഥ ചത്തവന്റെ സുവിശേഷം
h-c¤-o®h¦-Y¢ l¢-lt-·c« അരയാലിന്റെ ആത്മകഥ ചന്തമുള്ളവള്‍
h-i¢v-¸£-k¢ അരവിന്ദദര്‍ശനം ചന്തുമേനോന്‍ ഒരു പഠനം
h-i¥-j-o-©zm« അര്‍ക്കപ്പൂര്‍ണിമ ചന്ദ്രയാന്‍
h-j-X-h¢-kë¡· li-k¡t അര്‍ച്ചന ചന്ദ്രോത്സവം
h-j-X-kJ®nX O¢-É¡-jY®c« അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ ചമത (കവിത)
h-j-X-l¤« c¢-Y¬-Y-i¤« അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരസ്തവം ചരിത്ര നോവല്‍ മലയാളത്തില്‍
h-j-X-·¢-¨us ¨J¡-¶¡-j« അറബി-മലയാളം-_-ഇംഗ്‌ളീഷ്‌ നിഘണ്ടു ചരിത്രം തുടിക്കുന്ന താളുകള്‍
h-k-c¡-¶¢v അറവുമാടുകള്‍ (കവിതകള്‍) ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടന്ന ഒരാള്‍
h-k-f¡-s¢-¨k h¡-dç¢q kp-qJw അറിവ്‌ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകള്‍
h-k-f¡-s¢-¨k m¢-´¡-s® അറുകൊലക്കണ്ടം ചരിത്രാഖ്യായിക
h-k-h¤-J-q¢-¨k Af®a¤¾ അലിഗഡിലെ തടവുകാരന്‍ (1972) ചലച്ചിത്ര ജാലകം
h-k-i¡-q-dç¢-sl¢ അല്ലിറാണി ചരിതം ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൊരുള്‍
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അഴിമുഖത്തേക്ക്‌ ചലച്ചിത്രസ്വരൂപം
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അഴീക്കോട് എന്ന വിചാരശില്പി ചലനം ചലനം സര്‍വ്വത്ര
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അവകാശികള്‍ ചവിട്ടിക്കുഴച്ച മണ്ണ്‌
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬-l¤« ±J¢-o®Y¬¡-c¢-J-q¤« അവനവന്‍ കടമ്പ ചാഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മഴ
h-k-i¡-q-¨¨mk¢ അവരെ വെറുതെ വിടുക (ലേഖനങ്ങള്‍) ചാവുകളി (ചെറുകഥ)
h-k-i¡-q-·¢-¨us Q®S¡-c-a£-d« അവില്‍പ്പൊതി ചികിത്സാ സംഗ്രഹം
h-k-i¡-q«~-C«-Lë£-n® c¢-MÙ¤ അവിവാഹിതന്റെ പ്രേതം ചിതയിലെ വെളിച്ചം
h-k-i¡-q«~-C«-Lëë£-n® c¢-MÙ¤ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ചിരി ചിതയിലെ വെളിച്ചം
h-k-i¡-×¥-j¢-¨Ê ¨Y-j-¨º-T¤-· J-ZJw അശ്വത്ഥാമാവ് (1971) ചിത്രകഥ ഒരു പ്രായോഗിക പഠനം
h-k-i¡q Jl¢-Y¡-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അശ്വമേധം ചിത്രകല ഒരു സമഗ്രപഠനം
h-k-i¡q g¡-n¡-l¬¡-J-jX« അഷ്ടപദി ചിദംബരം
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬ l¢-ht-mc« അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം വ്യാഖ്യാനം ചിദംബരസ്മരണ
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬ ot-á-o§« അസുരവിത്ത് ചിദംബരസ്മരണ
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬-O-j¢-±Y o«-±Lp« അസുരവിത്ത്‌ ചിന്‍വാദ് പാലം (ഗ്രന്ഥം)
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬-l¤« ±J¢-o®Y¬¡-c¢-J-q¤« അഹല്യ ചിരസ്മരണ വിവര്‍ത്തനം
h-k-i¡q o¢-c¢h ~ 2 g¡L« ആ കഥ ഞാന്‍ പറയാം ചിരിയും ചിന്തയും (ഹാസ്യകഥകള്‍)
h-k-i¡qg¡-n¡-O-j¢-±Y« ആ കനി വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും
h-k-i¡«-¨J¡-¿« hp¡-J¡-l¬« ആ മനുഷ്യന്‍ നീ തന്നെ ചിറകില്‍ ഒളിപ്പിച്ച പേന
h-k-Æ-j-o-g-i¤-¨T J¤-rv-´-Xå¡-T¢ ആകാശത്തിലെ പറവകള്‍ (1980) ചിറയ്ക്കല്‍ ടി. ബാലകൃഷ്ണന്‍നായരുടെ കൃതികള്‍
h-kÆj og¡ Oj¢-±Y« ആഖ്യാനത്തിന്റെ അടരുകള്‍ ചിലപ്പതികാര പരിഭാഷ
h-pt-n¢ l¡-L®g-T¡-c-z-L¤-j¤-©alu ആഗ്‌നേയം(1974) ചിലപ്പതികാരം
h-p¡-Jl¢ J¤Õu cج¡t- ~ Q£-l-O-j¢-±Y« ആടുജീവിതം ചിലപ്പതികാരം
h-p¡-Jl¢ l¾-©·¡w ആട്ടക്കഥയമ്മാവന്‍ കഥ പറയുന്നു ചുണ്ടെലി (നോവല്‍)
h-p¡-Jl¢ l¾-©·¡w (Q£-l-O-j¢-±Y«) ആത്മകഥ (കെ.ആര്‍. ഗൗരിയമ്മ) ചുവന്ന സൂര്യന്റെ അസ്തമയം ഒരു റെഡ് ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസം (ചരിത്രം)
h-p¡-J¡-l¬-±d-Ì¡-c« ആത്മകഥാ സാഹിത്യം മലയാളത്തില്‍ ചുവപ്പ് നാട
h-p¡-g¡-jY« h¤Yv J½¬¥-X¢-o« l¨j ആത്മബലി ചൂളൈമേട്ടിലെ ശവങ്ങള്‍
h-p¡-g¡-jY« l¢-lt-·c« ആത്മശതകം ചെഖോവിന്റെ ചിരി
h-p¡-©È-±Y-¹w-´¤ h¤-Ø¢v ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക് ചെഗുവേര (നാടകം)
h-p¡-±d-Ì¡-c-·¢-¨us h¡t-Lê-·¢-k¥-¨T ആത്മാരാമം ചെണ്ട
h-p¡-±d-Ì¡-c« ~ hp¡-J¡-l¬« ആത്മാവിന്റെ നോവുകള്‍(1963) ചെമ്മീന്‍
h-r¤-l¢-¨us JZ ആത്മോപദേശ ശതകം ചെമ്മീന്‍
h-s-´¡· JZJw ആത്‌മോപദേശശതകം ചെറിയാന്‍ കെ. ചെറിയാന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍
h-s-´¤-T-i®´¤-¾¢-¨k hp¡-c-jJ« ആദിവാസികളും ആദിവാസി ഭാഷകളും ചെറുകഥ ഇന്നലെ, ഇന്ന്
h-s¢-i¡½ c¡-TJ« ആധുനിക കലാദര്‍ശനം ചെറുകഥാ പ്രസ്ഥാനം
h-z-p¡o« (©c¡lv) ആധുനികതയുടെ മദ്ധ്യാഹ്നം ചെറുജീവിത കവിതകള്‍
h-©ß¡aj¢ ആധുനികോത്തരം -വിശകലനവും വിമര്‍ശനവും ചെല്ലൂര്‍നാഥസ്തവം
h-©ß¡aj¢ ആനക്കഥ ചേട്ടന്റെ നിഴലില്‍
h-¼·¤ dY®h-c¡-gu ~ Jt-½-©i¡-L¢-i¡i J¤-k-dY¢ ആയിരം നാവുള്ള മൗനം ചേപ്പാട് സോമനാഥന്റെ രചനകള്‍
h-à-r¢-dç¤-r-i¤-¨T Y£-j-¹-q¢v ആയിരത്തൊന്നു രാവുകള്‍ ചൈന എങ്ങോട്ട്‌
hXv Q£-l¢-Jw ആയുര്‍വേദ ദര്‍ശനം ചൊവ്വല്ലൂര്‍ കഥകള്‍
hX¢-±d-l¡-q (±d¡-O£c) kM¤J¡-l¬-¹w- ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ ചോമന്റെ തുടി
hX¢-±d-l¡q o®©Y¡-±Y-¹w ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം ഛത്രവും ചാമരവും
hXå¢¨Ê h¡s¢v (1954) ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം ജനം
hj¤¼® (1986) ആരണ്യകം ജനിതകം (നോവല്‍)
hki¡q g¡n¡Oj¢±Y« ആരാച്ചാര്‍ ജലം
hki¡qg¡n¡ dUc¹w l¬¡JjXl¤« lo®Y¤YJq¤« ആരോഗ്യനികേതനം ജലച്ചായം
ht-½j« ആരോഗ്യനികേതനം വിവര്‍ത്തനം ജലന്ധരാസുരവധം
h¡-X¢-h¡-b-l£-i« Q£-l-O-j¢-±Y« ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ ജലസന്ധി (ചെറുകഥ)
h¡-b-l¢-´¤-¶¢-i¤¨T Y¢-j-¨º-T¤-·-J-ZJw ആരോഹണം (1969) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു- ജീവചരിത്രം
h¡-b-l¢-´¤¶¢ o®-©c-p-·¢-¨us ¨J¡-T¢-i-T-i¡q« (dUc«) ആര്യദ്രാവിഡഭാഷകളുടെ പരസ്പരബന്ധം ജഹനാര
h¡-b¬-h-¹-q¤« hk-i¡qo¡-p¢-Y¬-l¤« ആര്യഭടീയ ഭാഷ്യം ജാഗരൂക (ചെറുകഥ)
h¡-c-o¢-J-h¡i AT¢-h·« ആര്യമത സഞ്ജീവനി ജാതകസാരം
h¡-h-k-i®´® h¡-c-g«-L« ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കണ്ണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയും കേരളവും
h¡-k¢ g¡-L-lY« ആര്‍ഷജ്ഞാനം ജാതൂഗൃഹം (നാടകം)
h¡-s¢-¨´¡-Ù¢-j¢-´¤¼ oh¥-p-·¢-c® ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മയുടെ കവിതകള്‍ ജി.എന്‍. പിള്ളയുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
h¡-©lk¢ hus« ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ ജി.എന്‍. പിള്ളയുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
h¡c¬i¡i g¡j¬ (1967) ആളകമ്പടി (2002) ജിയുടെ ഭാവഗീതങ്ങള്‍ ഒരു പഠനം
h¡t-J®o¢-o-l¤« hk-i¡q o¡-p¢-Y¬-l¤« ആള്‍ക്കൂട്ടം ജീവന്റെ കൈയൊപ്പ് (നിരൂപണം)
h¡t-Jæ¢-o« AY¢-¨Ê ©d-j¤« l£-j¬-l¤« ആള്‍പ്പാര്‍പ്പില്ലാത്ത വീട് ജീവന്റെ കൈയൊപ്പ്‌
h¡t-Jæ¢-o« F¼¡v ആവിലായിലെ സൂര്യോദയം (1970) ജീവലോകത്തിലെ വിസ്മയങ്ങള്‍
h¡t-Jæ¢-Í® oª-z-j¬-m¡-o®±Y«~-D-Î-l-l¤« lqt-µ-i¤« ആവിഷ്‌ക്കാരത്തിന്റെ കാല്പാതകളില്‍ ജീവലോകത്തിലെ വിസ്മയങ്ങള്‍
h¡t-©Y¡-h¡ ±J¢-o®Y¬¡-c¢-Jw ~ 2 g¡L« ആവേ മരിയ ജീവിക്കാന്‍ മറന്നുപോയ സ്ത്രീ (1952)
h¡t-©·¡-½¡ l¢-Qi« ആശാനും ആധുനിക കേരളവും ജീവിതച്ഛായകള്‍ - ആത്മകഥ
h¡t-´-X®©Vi Oj¢-Y« B¶´Z ആശാനും മലയാള സാഹിത്യവും ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം (നോവല്‍)
h¡t-·¡-ß-lt½ ആശാന്റെ പണിപ്പുര ജീവിതപ്പാത
h¡t-·¡-ß-lt½ h¤Yv hx-©s¡ l¨j ആശാന്റെ വിമര്‍ശനത്തിന്റെ ആദ്യരശ്മികള്‍ രണ്ട് ഭാഗം ജീവിതപ്പാത
h¡¸¢q¸¡¶® : Oj¢±Yl¤« lt·h¡cl¤« ആശാന്റെ സീതാകാവ്യം ജീവിതസമരം (രണ്ടുഭാഗം)
h¢-U¡-i¢-¨dç¡-Y¢ ആശാന്‍ - നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി ജീവിതസ്മരണകള്‍ ആത്മകഥ
h¢-m¢-p¡-O-j¢-±Y« ആശാന്‍ സ്മരണകള്‍ ജെ. കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി-ജീവിതവും ദര്‍ശനവും
h¢-m¢-p¡-O-j¢-±Y« ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ജേ ജേ ചില കുറിപ്പുകള്‍ വിവര്‍ത്തനം
h¢-¼v JZJw ആശ്വാസത്തിന്റെ മന്ത്രച്ചരട് ജ്ഞാനപ്പാന
h¢-¼v ±d-Xi« ആസന്നമരണ ചിന്താവിവരണം ജ്ഞാനപ്പാന വ്യാഖ്യാനം
h¢-¼¤ ആസന്നമരണചിന്താശതകം ജ്ഞാനസൂര്യന്റെ ധര്‍മ്മരശ്മികള്‍
h¢Ù¡¨¸Xå® (1958) ആഹാരവും ആരോഗ്യവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര സുബോധിനി
h£-c-©JYc Oj¢-Y« ഇ.വി. സ്മരണകള്‍ ജ്വലനം (നാടകം)
h£-c-©JYc Oj¢-Y« Oؤ ഇംഗ്‌ളീഷ്-_-മലയാളം നിഘണ്ടു ജ്വാല (1965)
h¤-J¤-z¨us JZJw ഇടപ്പള്ളി രാഘവന്‍പിള്ളയുടെ ജീവിതകഥ ഞാറ്റുപാട്ടുകള്‍
h¤-J®Y-J-¹w ഇടശ്ശേരിക്കവിത ശില്പവിചാരം ടാഗോര്‍ കഥകള്‍
h¤-T¢-i-c¡i d¤-±Yu ഇടശ്ശേരിയുടെ കാവ്യലോകം ടാഗോര്‍ കൃതികളുടെ പരിഭാഷ
h¤-c¢ ഇണങ്ങാത്ത കണ്ണികള്‍ ടാഗോര്‍ സ്മരണകള്‍
h¤-j-q£-c¡a« ഇണങ്ങാത്ത കണ്ണികള്‍ (1968) ടി.ആര്‍.വിമലയുടെ കവിതകള്‍
h¤-j¤-Ju F¼ d¡-Ø¡-¶¢ ഇണപ്രാവുകള്‍ ടി.എസ്. പൊന്നമ്മയുടെ കൃതികള്‍
h¤-kë¡-c-o-s¤-À£-¨us ¨d¡-T¢-¨¨´Jw ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഡിസംബറിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍
h¤-©Ø ds-´¤¼ dJ®n¢-Jw ഇതിലേ വരിക ഉഷസേ ഡിസംബറിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍ (കവിത)
h¤-±a¡-j¡-J®no« ഇതു ഭൂമിയാണ് ഡെക്കാമറണ്‍ കഥകള്‍
h¤-·¤-hr ഇതും പ്രേമമാണ്‌ ഡെഫ്‌കോബര്‍ത്ത
h¤-·¤« O¢-dç¢-i¤« ഇത് ഭൂമിയാണ് ഡോ. പല്പു (ജീവചരിത്രം)
h¤-·¤« dl¢-r-l¤« ഇത്തിരിത്തേന്‍ തസ്‌കരന്‍ മണിയന്‍ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥ
h¤-Ù-J-¨Ê i¡L« ഇനി ഞാനുറങ്ങട്ടെ താജിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാടകങ്ങള്‍
h¥-k-bc« ഇനി ഞാന്‍ ഉറങ്ങട്ടെ താടകാവധം (ആട്ടക്കഥ).
h¥-¼¤ lu-J-j-J-q¢-k¥-¨T ഇനിയും വീട്ടാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ കടം താടകാവധം വ്യാഖ്യാനം
h¥-¼¤-l-i-oæ-c®h¡t ഇന്ത്യന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ചരിത്രം താടകാസുരവധം - ആട്ടക്കഥ
h¦-L-m¢-J®nJu ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം താപം (ചെറുകഥ)
h¦-Li ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ താമരത്തോണി
hº® ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം താരകാസുരവധം
i-Q®S« ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം താളം (1960)
i-i¡-Y¢ l¢-lt-·c« ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ്‌ താളപ്രകരണം
i-l-c¢J ഇന്ത്യയുടെ ആയിരം മുഖങ്ങള്‍ താഴ്‌വരകള്‍ (1969)
i-±É« ഇന്ത്യാ ചരിത്രം 2 ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (ചെറുകഥ)
iJ®n¢ ഇന്ദുലേഖ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ - 2 ഭാഗം
i¡ ©al¢ ot-á-g¥-©Yn¤ ഇന്ദുലേഖ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍
i¡-OJ¢ ഇന്ദുലേഖ രണ്ടാംഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തകഥകള്‍
i¤-J®Y¢-l¡-a-·¢-c® Hj¤ h¤-K-l¤j ഇന്ദ്രീയവൈരാഗ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തകഥകള്‍
i¤-J®Y¢-l¡-a« l¡-´¤« ±d-l¦-·¢-i¤« ഇന്നത്തെ ചിന്തകള്‍ തിരുക്കടല്‍കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം
i¤.F K¡-a-s¢-¨Ê Y¢-j-¨º-T¤-· J-ZJw (jÙ¡« g¡-L«) ഇന്നലത്തെമഴ തിരുത്ത് (ചെറുകഥ)
i¤.F. K¡-a-s¢-¨Ê ¨Y-j-¨º-T¤-· J-ZJw ഇബിലീസുകളുടെ നാട്ടില്‍ തിരുനിഴല്‍ മാല
j-M¤-l«-m« ഇബിലീസുകളുടെ നാട്ടില്‍ തിരുനെല്ലൂര്‍ കരുണാകരന്റെ കവിതകള്‍
j-X-g¥-h¢-i¢v c¢-¼® Y-©d¡-g¥-h¢-i¢-©k´® ഇമ്പം ദാമ്പത്യത്തില്‍ തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ച (കവിത)
j-Y¢-o¡-±h¡-Q¬« ഇരപിടിയന്‍ ചെടികള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഇതിഹാസം
j-hXu ഇരയും ഇണയും തിരുവിതാംകൂര്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് മാന്വല്‍
j-o-Y±É JZJw ഇരുകാലി മൂട്ടകള്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ കഥകള്‍
j-po¬ hc¤-n¬u ഇരുട്ടറക്കവിതകള്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രം
j-©Z¡-Ël« ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്‌ തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രകഥകള്‍
j-Ù¡-h¥-r« ഇരുട്ടില്‍ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രം
j-Ù¡« j¡-h¡-iX« ഇലച്ചാര്‍ത്ത് തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം
j-Ù¢-T-¹r¢ ഇളംകുളം കുഞ്ഞന്‍പിള്ളയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്തകൃതിക ഭാഗം ഒന്ന് കേരളചരിത്രകൃതികള്‍ തീരം കാണാത്ത തിരമാലകള്‍
j¡-Q-d¡Y ഇവനെക്കൂടി (കവിത) തീര്‍ത്ഥക്കാവടി
j¡-Q-k-J®n®h¢-i¤-¨T JZJw ഇവന്‍ എന്റെ പ്രിയ സി.ജെ തുളസിയുടെ ഫലിതങ്ങള്‍
j¡-Q-o¥-i« B¶´Z ഇഷ്ടസുഗന്ധം പോലെ തുള്ളല്‍ക്കഥ- ഒരു പഠനം
j¡-h-J-Z-¸¡-¶® ഇസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം തൂവല്‍ക്കുപ്പായക്കാര്‍
j¡-h-J-Z¡-¸¡-¶® ഇസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം തൃക്കരുവായുടെ രക്തതിലകം: സ്വാതന്ത്രസമരസേനാനി പ്രാക്കുളം പി.കെ. പത്മനാഭപിള്ള
j¡-h-J¤-ß« ഈ ലോകം അതിലൊരു മനുഷ്യന്‍ (1972) തൃക്കോട്ടൂര്‍ പെരുമ
j¡-h-O-j¢-Y« ഈ ലോകം, അതിലൊരു മനുഷ്യന്‍ തൃക്കോട്ടൂര്‍ പെരുമ
j¡-h-O-j¢-Y« ഈഴവരുടെ ഇതിഹാസം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കഥകള്‍
j¡-h-O-±z-l¢-k¡-o« hp¡-J¡-l¬« ഈസോപ്പു കഥകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍
j¡-h-j¡-Q-f-p-a¥t ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കഥകളിയും തെറ്റിയല്ല തേടിയിറങ്ങുകയാണ് (കവിതാസമാഹാരം)
j¡-h-lt½ hp¡-j¡-Q¡ Oj¢-Y« ഉണ്ണിച്ചിരുതേവീചരിതം തെറ്റും ശരിയും
j¡-h¡-iX« Oؤ ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം തെസ്യൂസിന്റെ സംഗീതം
j¡-h¨us a¤:K« ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം തേന്മാവ് (ചെറുകഥ)
j¡-n®±T-d¢-Y¡-l® ഉണ്ണിയാടീ ചരിതം തോട്ടിയുടെ മകന്‍
j¡-p¤-ku Ds-¹¤-¼¢kë ഉണ്ണിയാടീ ചരിതം തോട്ടിയുടെ മകന്‍ (നോവല്‍)
j¡-±Y-¢´¡-´ ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥ
j¡-±Y¢-g¥-Y« ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം ഒരു പഠനം തോറ്റങ്ങള്‍ (1970)
j¡-±Y¢-¨h¡-r¢ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം ചരിത്രദൃഷ്ടിയില്‍കൂടി ത്രിപുരദഹനം
j¡l¤«dJk¤« ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ
j¤-L®h¡«-L-a-O-j¢-Y« ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം ദഗ്നഭവനം
j¤-L®h¢-X£ o§-i«-lj« ~ B¶´Z ഉണ്ണ്യായേം പൊന്നുമുത്തശ്ശീം ദന്തഗോപുരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും
jÙ¤ ¨dx-J¤-¶¢-Jw ഉത്തമഗീതം ദര്‍ശനത്തിന്റെ പൂക്കള്‍ (വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം)
k-J®n¡t-µc ഉത്തരകേരളത്തിലെ തോറ്റംപാട്ടുകള്‍ ദര്‍ശനമാല (ദാര്‍ശനിക പദ്യം)
k-Æ¡-k-Jn®h¢ ഉത്തരഭാരതം ദല്‍ഹി ഗാഥകള്‍ (നോവല്‍)
k¡-·¢-µ¡t-Q® ഉത്തരമേഘം (കവിതാസമാഹാരം) ദളിതമക്ഷരസംയുക്തം (പഠനം)
k£-k ഉത്തരരാമചരിതം ദളിതമക്ഷരസംയുക്ത്ം
k£-k¡-Y¢-k-J« ഉത്തരാസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ ദശാവതാര ചരിതം ആട്ടക്കഥ
k¤-fè¨Ê l£T® ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ദാമ്പത്യപ്രേമം
k¤«-f¢-c¢-i¢-¨k ¨¨l-m¡-K-dªtXh¢ ഉദരം നിമിത്തം ദാര്‍ശനിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
kÉu ¨f-·¢-c¢-i¢-¨k k¤-·¢-c¢-iJw ഉപനിഷദ്‌സന്ദേശം ദി ആല്‍ക്കെമിസ്റ്റ് (നോവല്‍)
l-T-´u-d¡-¶¤-J-q¤-¨T dX¢-m¡k ഉപഹാരം ദി ഡിസ്‌കവറി ഒഫ് ഇന്ത്യ
l-T´u O´£-O-Æj« ഉപ്പ് (കവിതാ സമാഹാരം) ദി പ്രോഫെറ്റ് (കവിത)
l-T´u d¡-¶¤-J-q¢-¨k l£-j¡«-L-cJw ഉമാകേരളം - മഹാകാവ്യം ദു:ഖപുഷ്പങ്ങള്‍
l-T´u d¡-¶¤-Jw ~ Hj¤dUc« ഉമ്മാച്ചു ദുരവസ്ഥ (ഖണ്ഡകാവ്യം)
l-i-k¡t J¦-Y¢-Jw ഉമ്മാച്ചു (1954) ദുര്യോധന വധം (ആട്ടക്കഥ)
l-i-k¡t Lt-Q¢-´¤-¼¤ ഉറുമീസ് തരകന്റെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍ ദുര്‍ഗേശനന്ദിനി (നോവല്‍)
l-j-Ù-L«L ഉറുമീസ് തരകന്റെ ഉപന്യാസങ്ങൾ ദൂതവാക്യം (സംസ്‌കൃത നാടകം)
l-q-d-¶X« d¡k« ഉറുമ്പുകള്‍ സ്വപ്നം കാണുന്നു ദൃക്‌സാക്ഷി (നോവല്‍)
l-¾-©·¡w cl-i¤-L-·¢-¨us Jl¢ ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം ഒന്ന്) ദേവസ്പന്ദനം വൈജ്ഞാനികം
l-Õ¢-´-¨dç¶ ©l-X¡-T® ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം രണ്ട്‌ ) ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തില്‍
l-Ù¤« d¤-n®d-l¤« ഉള്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ ദൈവത്തിന്റെ മരണം
lo¥j¢ (1968) ഉഷാകല്യാണം ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍
lt-X-j¡-Q¢ ഉഷ്ണമേഖല (1969) ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനങ്ങള്‍
lt-·-h¡c d¤-o®YJ« ~ i¡-±Y¡-l¢-l-jX« ഊഞ്ഞാൽ (നോവൽ) ദൈവദശകം (പ്രാര്‍ത്ഥനാഗീതം)
l¡-L®g-T¡-c-z-L¤-j¤-l¤« o¡-h¥-p¢J c©l¡-Ï¡-c-l¤« ഊരു ചുറ്റുന്ന പ്രണയം ദൈവനീതിക്കു ദാക്ഷിണ്യമില്ല
l¡-L®g-T¡-cz L¤-j¤-©a-l¨Ê J¦-Y¢-Jw ഊര്‍മ്മിള ദ്രാവിഡവൃത്തം (നാടകം)
l¡-T-J-i®´® Hj¤ p¦-ai« ഋഗ്വേദഭാഷാഭാഷ്യം 8 വാള്യം ദ്രൗപദി (നോവല്‍)
l¡-i¢-µ¤ lq-j¤J ഋതുമതി ധന്യയായ് ഞാന്‍
l¡-i¤-l¢-¨us JZ ഋതുമതി (നാടകം) ധര്‍മപദം കിളിപ്പാട്ട്
l¡-k®h£-J¢-i¤-¨T o£Y എ വിഷ്വല്‍ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂര്‍ ധര്‍മ്മപുരാണം
l¡-k®h£-J¢-i¤-¨T ©k¡-J-·¢v എ.ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ ധര്‍മ്മരാജ
l¡-o¤-©al Jt-X¡-h¦-Y« എ.കെ.ജിയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍ ധര്‍മ്മരാജാ (നോവല്‍)
l¡-o®Y¤-p¡j എ.പി.പി.യുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ധ്യാനസല്ലാപങ്ങള്‍
l¡-´¢-¨us oª-z-j¬-m¡-o®±Y« എ.സി. കണ്ണന്‍നായരുടെ ഡയറി ധ്വന്യാലോകം (കാവ്യമീമാംസ)
l¡v-c-J®n-±Y« h¤Yv Cust-¨c×® l¨j എം. കൃഷ്ണന്‍നായരുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ധ്വന്യാലോകം വിവര്‍ത്തനം
l¢-J¦-Y¢-j¡-hu എം. ഗോവിന്ദന്റെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍ ധ്വന്യാലോകവിലോചനം
l¢-Q-i¨us JZJw എം. ഗോവിന്ദന്റെ കവിതകള്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവും മരണവും
l¢-Q®S¡-c« ~ 8 l¡-q¬« എം.എന്റെ ഹാസ്യകവിതകള്‍ നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ (1971)
l¢-T-j¤¼ ¨h¡-¶¤-Jw എം.ടി. കഥയും പൊരുളും നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ (നോവല്‍)
l¢-a§¡u- o¢.-F-o®. c¡-i-j¤-¨T Dd-c¬¡-o¹w എം.പി. നാരായണപിള്ളയുടെ കഥകള്‍ നടന്നു തീരാത്ത വഴികള്‍ (ബാലസാഹിത്യം)
l¢-a¬¡-d-Õ-J« എട്ടാമത്തെ മോതിരം നടുവം കൃതികള്‍
l¢-a¬¡-g¬¡-o« Hj¤ h¡t-L®L-©jK എണ്ണപ്പാടം (നോവല്‍) നനഞ്ഞ മണ്ണ്
l¢-a¬¡-g¬¡-o« Hj¤ h¡t-Lê-©jK എതിര്‍പ്പ് (ആത്മകഥ) നന്ദിവീണ്ടും വരിക
l¢-c-i-O-±z¨us Jl¢-YJw എന്താണ് ആധുനികത നന്മ നിറഞ്ഞവളേ സ്വസ്തി
l¢-d-j£-Y-¹w(dUc«) h-k-i¡-q¢-i¤-¨T h¡-b¬-h-Q£-l¢Y« എന്തിനാ വെറുതേ.. (നാടകങ്ങള്‍) നമ്പൂതിരി ഭാഷാ ശബ്ദകോശം
l¢-dë-l-o®h-j-XJw ~ 4 g¡L« എന്നെ തിരയുന്ന ഞാന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു
l¢-ht-m-c-·¢-¨us ±d-m®c¹w എന്നെ തേടിയെത്തിയ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ നമ്മുടെ കേരളം
l¢-l¡-p¢-Y-j¤-¨T ±d-m®c¹w എന്റെ അമ്മ നമ്മുടെ വനസമ്പത്ത്‌
l¢-m¡-Ku എന്റെ ഇന്നലെകള്‍ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്‍മാര്‍ (14 ഭാഗം)
l¢-m§-at-mc« എന്റെ കഥ നരകം ഒരു പ്രേമകവിത എഴുതുന്നു (കവിത)
l¢-m§-at-mc« എന്റെ കഥ നരകം ഒരു പ്രേമകവിതയെഴുതുന്നു
l¢-m§-a£-d« എന്റെ കഥയില്ലായ്മകള്‍ _- ആത്മകഥ നരഭോജികള്‍ (നാടകം)
l¢-m§-j¥-d« എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല സ്മരണകള്‍ (ആത്മകഥ) നര്‍മ്മസല്ലാപം
l¢-m§-o¡-p¢-Y¬ at-mc« എന്റെ കഴിഞ്ഞകാലം - ആത്മകഥ നല്ലമലയാളം
l¢-n-oo¬¹w എന്റെ ജീവിത കഥ നല്ലൊരു വരള്‍ച്ചയെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
l¢-n¡-a-f¡ku എന്റെ ജീവിത സ്മരണകള്‍ നളചരിതം (ആട്ടക്കഥ)
l¢-q´¤ ¨J¡-q¤-·¥ എന്റെ ജീവിതം നളചരിതം ആട്ടപ്രകാരം
l¢-©l-J¡-c-z-c¤« h¡t-J®o¤« എന്റെ ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും നളചരിതം കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്‌
l¢-±g-h¡-J¡m« (J-ZJw) എന്റെ ജീവിതകഥ നളചരിതം തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌
l¢-¶¤-©d¡i l¡-´¤-Jw എന്റെ ജീവിതപഥങ്ങള്‍ നളചരിതം വ്യാഖ്യാനം
l¢-·¤« ¨¨J-©´¡-¶¤« എന്റെ നാടുകടത്തല്‍ നളചരിതത്തിനു ഒരു പ്രദക്ഷിണം
l¢.-Bt. J¦-n®Xàt ~ Qc-p¦-a-i-¹-q¢v Hj¤ c¬¡-i¡-b¢-du എന്റെ ബാല്യകാലസ്മരണകള്‍ നളിനി
l¢.-T¢. Hj¤ CY¢-p¡-o« എന്റെ രാജ്യം എന്റെ ജീവിതം (ആത്മകഥ) നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം (നിരൂപണം)
l¢.-T¢.J¤-h¡-j¨Ê ©k-K-c¹w എന്റെ വക്കീല്‍ ജീവിതം --_- ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ നവമഞ്ജരി
l¢T എന്റെ വഴിത്തിരിവ്-ആത്മകഥ നവലോകം
l¢gQc¹w (2006) എന്റെ ശ്രീകോവില്‍ നസ്രാണികള്‍ ഒക്കെക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപവേദാര്‍ത്ഥം
l¢k¡di¡±Y (1978) എന്റെ സത്യാന്വേഷണപരീക്ഷണങ്ങള്‍ നഹുഷപുരാണം
l£-X-d¥-l® എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള - ജീവചരിത്രം നഹുഷപുരാണം (നോവല്‍)
l£-m¢-i-T¢-´¤-¼ J¡©× എന്‍. മോഹനന്റെ കഥകള്‍ നാം നാളെയുടെ നാണക്കേട്‌
l¦-·-l¢-O¡-j« എന്‍.വിയുടെ കവിതകള്‍ നാകവേശ്യകള്‍
l¦-·-m¡-o®±Y« എന്‍മകജെ ((നോവല്‍) നാഗാനന്ദം
l¦-·¡É d±Y-±d-lt-·-c« എന്‍മകജെ പഠനങ്ങള്‍ നാടകചക്രം (നാടകം)
l¦-Ú-o-ac« എന്‍സൈക്‌ളോപീഡിയാ ഒരു പഠനം നാടകദര്‍പ്പണം (നിരൂപണം)
l«-m-L¡Z എബ്രായക്കുട്ടി നാടകം നാടന്‍കല
l¬¡-J-j-X-h¢-±Y« എമ്മെന്റെ ആത്മകഥ നാടുഗദ്ദിക
l¬¡-o-g¡-jY« എല്ലാം മായ്ക്കുന്ന കടല്‍ നാടുഗദ്ദിക (നാടകം)
l¬¡-rl¶ o®h-j-XJw എസ്.എന്‍.ഡി.പി. യോഗ ചരിത്രം നാടുണരുന്നു
m-J®Yu Yؤ-j¡u ഏകകാലികം/ബഹുകാലികം നാട്ടുമൊഴിവഴക്കങ്ങള്‍ (പഠനം)
m-f-j¢-hk Aàdçu ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ നാട്ടുവിശേഷം
m-f®a-Y¡-j¡-lk¢ ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍-വിവ. നാട്യകല്പദ്രുമം
m-j-¨dç¡-q¢-h¡k ഏണിപ്പടികള്‍ നാട്യകല്പദ്രുമം
m-±Y¤-M®c-¨Ê o-Ø¥t-»-J-Z-Jw ഏണിപ്പടികള്‍ നാട്യശാസ്ത്രം
m¡-j-a¡-hX¢ ഏന്‍ ഓതി ഓതി നാട്യശാസ്ത്രം - വിവര്‍ത്തനം
m¡-ja ~ H¼¡«-g¡-L« ഏഴരപ്പൊന്നാന നാനാവിധം
m¡-m§-Y-h¥-k¬-¹w ~ 4 g¡L« ഏഷ്യന്‍ സിനിമ നായര്‍ സമുദായത്തിന്റെ ഇതിഹാസം
m¡-o®±Y-o-Y¬-¹w ഐതിഹ്യമാല നാരായണഗുരു
m¡-o®±Y-o¡-p¢-Y¬« hk-i¡-q-·¢v ~ 2 l¡-q¬« ഐതിഹ്യമാല നാരായണഗുരുവും വാഗ്ഭടാനന്ദനും
m¡-o®±Y¡-©c§-nX ©±d¡-Q-J®T¤-J-q¤« oiu-o® d-j£-J®n-X-¹-q¤« ഒടുവില്‍ കൃതികള്‍ നാരായണീയം
m¡-o®±Y« Cɬ-i¢v ഒത്തുകളി നാര്‍മടിപ്പുടവ (1978)
m¡-É¢-Y£j« ഒപ്പന എന്ന വട്ടപ്പാട്ട് നാര്‍മടിപ്പുടവ (നോവല്‍)
m¡-É¢-l-c-·¢-¨k dc¢-c£t-dç¥-l® ഒരച്ഛന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ നാറാണത്തു ഭ്രാന്തന്‍
m¢-l-j¡-±Y¢ h¡-p¡-Y®h¬« ഒരിടത്ത് നാറാണത്തു ഭ്രാന്തന്‍ (കവിത)
m¢-l-l¢-k¡-o« ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ണി നാലാം ലോകവാദം
m¢-l-m-Y-J« ഒരു ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്ര നാലാള്‍ നാലുവഴി (ചെറുകഥ)
m¢-l-m-YJ« ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും നാലുകെട്ട്
m¢-l-o®Y-l-h-S®Qj¢ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സത്യദര്‍ശനം നാലുകെട്ട് (നോവല്‍)
m¢-l-©i¡L jp-o¬« ഒരു തീര്‍ത്ഥാടകന്റെ വഴി നാലുപേരിലൊരുത്തന്‍ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം
m¢-n¬-c¤« hJ-c¤« ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ നികുംഭില
m¢-p¡-f¤-À£-¨Ê J-Z-Jw ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം)
m¢«-©m¡u Oj¢-±Y« ഒരു നസ്രാണിയുവാവും ഗൗളി ശാസ്ത്രവും നിണമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകള്‍ (1955)
m£-l¡-L®g-T¡-cz L¤-j¤-©alu ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിന്റെ മരണം നിത്യചൈതന്യയതിക്ക് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം
m£t-n¡-oc« ഒരു പിടി നെല്ലിക്ക (കവിത) നിയമസംരക്ഷണം സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌
m¤Úl¡i¤ (1980) ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ കഥ നിയമസഭയില്‍ നിശ്ശബ്ദനായി
m«K® (J-l¢-Y¡-o-h¡-p¡j«) ഒരു പുഴയുടെ കഥ നിരൂപകന്റെ രാജ്യഭാരം
m¬¡-h-dJ®n« ഒരു പെണ്‍കിടാവിന്റെ തന്‍േറടം നിറമാല
m¬¡-h-o¤-zj¢ ഒരു മുതല നായാട്ട്‌ നിറമുള്ള നിഴലുകള്‍ (നോവല്‍)
m¬¡-h¡-j-X¬« ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും (1959) നിഴലും നിലാവും
o-K¡-l® ഒരു വഴിയും കുറേ നിഴലുകളും നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികള്‍ (നോവല്‍)
o-K¡-l® ഒരു വിലാപം നിഴലൊച്ചകള്‍
o-K¡-´©q h¤-©¼¡-¶® ഒരു വൈദികന്റെ ഹൃദയമിതാ നിഴല്‍ക്കുത്ത് (ആട്ടക്കഥ)
o-Y¬-l¡u o¡-l¢-±Y¢ ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ നിഴല്‍പ്പാടുകള്‍
o-a¡-m¢lat-m-c« ഒരു സര്‍ജന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ നിശാഗന്ധി (കവിത)
o-e-k-h£-i¡-±Y ഒരു സാന്ത്വനം പോലെ (നോവല്‍) നീരുറവകള്‍ക്ക് ഒരു ഗീതം (ചെറുകഥ)
o-g-i¤« j¡-n®±T-l¤« B©L¡-q-l-Y®J-j-X-·¢-¨us i¤-L-·¢v ഒരേയൊരു ഉഷ നീലി
o-h-Yk« ഒറോത നീലിമയുടെ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (കഥകള്‍)
o-h¡-É-j¹w ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തംബുരു നൂല്‍പ്പാലം കടക്കുന്നവര്‍ (ചെറുകഥ)
o-h£-dc« ഒറ്റസൂചിയിലോടുന്ന വാച്ച് നൃത്തം (2000)
o-iu-o¢-¨us JZJw ~ 3 g¡L« ഒളിവിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍ നെടുങ്കോട്ടയിലെ നിധി
o-p-±o-d¥t-X¢h ഒളിവുകാല സ്മൃതികള്‍ നെട്ടൂര്‍മഠം (1988)
o-ɤ-n®T Q£-l¢-Y« ഒഴുക്കുകള്‍ (1953) നെയ്പ്പായസം
o-Õ¡-j-o¡-p¢-Y¬« hk-i¡-q-·¢v ഓടക്കുഴല്‍ നെല്ലിക്കല്‍ മുരളീധരന്റെ കവിതകള്‍
o-Ø¥t-»-J-ZJw ഓടയില്‍ നിന്ന്‌ നെല്ല് (1972)
ot o¢.-d¢-´® Hj¤ Y¤s¼ J·® ഓമനത്തിങ്കള്‍ കിടാവോ_ - താരാട്ട്‌ നെഹ്‌റു, ഇന്ദിര, രാജീവ് -ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്‌
ot-Lêo«-L£-Y« ഓരോരോ കാലത്തിലും (നാടകം) നേതാജിയോടൊപ്പം
ot-l£-o® o®©×¡-s¢ ഓരോരോ തിരിവുകള്‍ നേപ്പാള്‍ ഡയറി
ot-©á-´kë® ഓര്‍ക്കുക വല്ലപ്പോഴും നേര്‍ക്കാഴ്ചകള്‍
ot-á-©l-a¡É jp-o¬« ഓര്‍മ്മക്കെട്ട് (നോവല്‍) നൈലോണ്‍ സാരി (ലഘുനോവലുകള്‍)
o¡-p¢-Y¬-Jª-Y¤-J«~-4 g¡-L¹w ഓര്‍മ്മയുടെ അറകള്‍ നൈഷധീയചരിതം സംസ്‌കൃത മഹാകാവ്യം
o¡-p¢-Y¬-c¢-n®J¤-T« ഓര്‍മ്മയുടെ സുഗന്ധം നോംചോംസ്‌കി
o¡-p¢-Y¬-d-Õ¡-ccu ~ Q£-l-O-j¢-±Y« ഓളവും തീരവും നോവലും ആഖ്യാനകലയും
o¡-p¢-Y¬-dU-c¹w ഓഹരി നോവല്‍ സാഹിത്യം
o¡-p¢-Y¬-g¥-nX« ഔഷധ നിഘണ്ടു നോവല്‍സാഹിത്യ പഠനങ്ങള്‍
o¡-p¢-Y¬-h-S®Qj¢ ~ 11 g¡L« കടത്തുവഞ്ചി ന്യായദര്‍ശനം
o¡-p¢-Y¬-l¡-j-ek« കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതകള്‍ ന്യൂനപക്ഷരാഷ്ട്രീയം
o¡-p¢-Y¬-l¢-O¡-j« കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതകള്‍ - 2 ഭാഗം ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാര്‍ന്ന് (നോവല്‍)
o¡-p¢-Y¬-o-jX¢ കടല്‍ മുതല്‍ കൈലാസം വരെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയ പാര്‍വ്വതി
o¡-©JY« കടല്‍ക്കരയില്‍ (കവിതകള്‍) പഥികന്റെ പാട്ട്
o¡-©e¡ കണ്ടിയൂര്‍ മറ്റം പടപ്പാട്ട്‌ പദസംസ്‌കാര ചന്ദ്രിക
o¡-©j¡-d-©am« കണ്ണശ്ശഭാഗവതം പദ്യരത്‌നം
o¡-±h¡-Q¬ jm®h¢ കണ്ണശ്ശഭാരതം പദ്യസാഹിത്യ ചരിത്രം
o¡-È¢ കണ്ണശ്ശരാമായണ പഠനങ്ങള്‍ പരഹൃദയജ്ഞാനം
o¡-È¢ കണ്ണശ്ശരാമായണം പരിണാമം
o¡t-±Y¢-¨us Ao®Y¢-Y§-at-mc« കണ്ണശ്ശരാമായണം പരിഭാഷയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
o¢-c¢h oY¬-l¤« h¢-Z¬-i¤« കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം പരീക്ഷ
o¢.-l¢ ~ h¨×¡-j¤ h¤K« കണ്ണിന്റെ കണ്ണ്‌ പവനന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍
o£-Y¡-d-j¢-Y¬¡-L« കണ്ണീരും കിനാവും പിതാമഹന്‍ (നോവല്‍)
o£-Y¡-o§-i«-lj« B¶´Z കണ്ണീരും കിനാവും പിതൃഘടികാരം (നിരൂപണം)
o£Y c¥-ס-Ù¤-J-q¢-k¥-¨T കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി (നാടകം)
o£Y h¤Yv oY¬-lY¢ l¨j കതിരുകാണാക്കിളി പുത്തന്‍ പാന (കാവ്യം)
o£h (1967) കഥകളി പുറനാനൂറ് (സംഘകാല കാവ്യം)
o£u H¡lt കഥകളി നിരൂപണം പുലയപ്പാട്ട് (നോവല്‍)
o¤-g-±a¡-p-jX« B¶´Z കഥകളി മുദ്രാനിഘണ്ടു പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍
o¤-g¡-n¢-Y¹w കഥകളി വിജ്ഞാനകോശം പുലിജന്മം (നാടകം)
o¤-z-j-J¡-ß« d¡c കഥകളിയിലെ കൈമുദ്രകള്‍ പുലിവാല്‍ (നാടകം)
o¤-©z¡-d-o¤-©z¡-d¡-K¬¡-c« കഥകളിരംഗം പുല്ലേലിക്കുഞ്ചു
o¤-±d-g¡-Y« കഥയും പരിസ്ഥിതിയും പുസ്തകക്കളികള്‍ (ബാലസാഹിത്യം)
o¤-±f-p®h-X¬-J£t-·-c« കഥാപല്ലവങ്ങള്‍ പൂതനാമോക്ഷം (ആട്ടക്കഥ)
o¤-±m¤Y o«-p¢Y കഥാപ്രസംഗ മഹാസാഗരം പൂതപ്പാട്ട് (കവിത)
o¤g¡n® F«.d¢. കഥാപ്രസംഗം എന്ത്?എന്തിന്? പെരുന്തച്ചന്‍ (നാടകം)
o¤g¡n® O±za¡o® (¨J. o¤g¡n®) കഥാമഞ്ജരി - 2 ഭാഗം പേടിസ്വപ്‌നങ്ങള്‍ (ചെറുകഥ)
o¤g±a¡dj©hm§ju കഥാസൗധം (3ഭാഗം) പ്രകൃതിനിയമം (നോവല്‍)
o¤ltXc¡kd硶® കനകം വിളയിക്കുന്ന കര്‍മ്മയോഗികള്‍ പ്രക്രിയാ സര്‍വ്വസ്വം (വ്യാകരണം)
o¤nh C.d¢. കനകംമൂലം പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം (പഠനം)
o¤ps f¢.F«. കന്യക പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും (ശാസ്ത്രലേഖന സമാഹാരം)
o¤p¦Y®J¤h¡t. F കന്യാവനങ്ങള്‍ പ്രബന്ധകുസുമങ്ങള്‍
o¤zj¢Jq¤« o¤zjuh¡j¤« (1958) കമ്പരാമായണത്തിലെ ബാലി പ്രബന്ധകുസുമങ്ങള്‍
o¤©jn® h¤Y¤J¤q« കമ്പരാമായണത്തിലെ ബാലി പ്രരോദനം (വിലാപ ഖണ്ഡകാവ്യം)
o¤©j±zc¡Z® ¨J.l¢. കമ്യൂണിസം പ്രളയം (നാടകം)
o¤©j±zu Bhµv കയര്‍ പ്രവാസിയുടെ വഴിയമ്പലങ്ങള്‍ (സഞ്ചാര സാഹിത്യം)
o¤©j±zu Bt. (©V¡. Bto¤) കയര്‍ (നോവല്‍) പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം (ചെറുകഥ)
o¤©j±zu ¨J. കയ്പവല്ലരി പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
o¤©kK F«.T¢. കയ്പവല്ലരി (കവിത) പ്രാചീനമലയാളം
o¤±fp®hX¬u Y¢j¤h¥o® (T¢.Fo®. Y¢j¤h¥o®) കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും പ്രാര്‍ത്ഥന എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങനെ?
o¤±fp®hX¬u cØ¥Y¢j¢ H¡¶¥t കയ്യൂര്‍ സമരചരിത്രം പ്രേതലോകം (നാടകം)
o¤±fp®hX¬u cØ¥Y¢j¢ ¨J (¨J.Fo®. cØ¥Y¢j¢) കരിവെള്ളൂര്‍ മുരളിയുടെ കവിതകള്‍ പ്രേമലേഖനം (നോവല്‍)
o¤±fp®hX¬u cØ¥Y¢j¢dç¡T® (HqdçhXå) കരുണ പ്രൈഡ് ആന്റ് പ്രെജുഡിസ് (നോവല്‍)
o¤±fp®hX¬u ©d¡×¢ o¢.Fo®. കരുണമൊരു രസംതാന്‍ ഫോക്‌ലോര്‍
o¤âj¡hd¶t d¢.Fo®. കര്‍ണ്ണന്‍ (നോവല്‍) ഫോക്‌ലോര്‍ നിഘണ്ടു
o¥-e¢ ds-ºJZ കര്‍ണ്ണഭൂഷണം ഫ്രഞ്ച് കവിതകള്‍ വിവര്‍ത്തനം
o¥-j¬-J¤-T¤«-f« കലജീവിതം തന്നെ ബകവധം (ആട്ടക്കഥ)
o¥-±Y-b¡-j¡ CY¢-©k CY¢-©k കലജീവിതം തന്നെ ബദര്‍ പടപ്പാട്ട്‌
o¥j¬c¡j¡iX¨cr¤·O®Pu കലണ്ടര്‍ ബദറുള്‍മുനീര്‍ ഒപ്പനപ്പാട്ട്‌
o¥j¬l«m« - കലി ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധന്‍
o¦-n®T¢, Ì¢-Y¢, o«-p¡-j« കലിക ബലികുടീരം
o¦-n®T¢-i¤« ±o-n®T¡-l¤« കലികാലം (കവിത) ബലിക്കല്ല് (നോവല്‍)
o§-c-l¢-Q®S¡-c« കല്ക്കി പുരാണം ബലിദര്‍ശനം (കവിത)
o§-d®c-l¡-N®h¥-k« കല്യാണസൗഗന്ധികം തുള്ളല്‍ ബലിപ്പകര്‍ച്ച
o§-d®c« കല്ലിലെ തീപ്പൊരികള്‍ ബലിമൃഗങ്ങള്‍
o§-i«-lj« കളിയച്ഛന്‍ ബഷീറിന്റെ കത്തുകള്‍
o§-j-dÕh« കളിയും കാര്യവും ബാണയുദ്ധം
o§t-Lê-a¥-Yu കളിവിളക്ക്‌ ബാണയുദ്ധം ചമ്പു
o§t-Lê« Y¤-s-´¤¼ ohi« കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ ബാലകവിതാ സമാഹാരം
o§t-Lê« c¡-X¢-´¤-¼¤ കഴിഞ്ഞകാലം ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതകള്‍
o§tLa¥Yu (1958) കവികലാപം ബാലരാമായണം
o§¡-Y-±É¬-h¡-X® ¨¨al« കവിത ബാലവീഥി
o§¡-Y-±É¬-h¡-X® ¨¨al« കവിത (കവിതാസമാഹാരം) ബാലിദ്വീപ് (യാത്രാവിവരണം)
o§¡-Y-±É¬-¨·-´¤-s¢-¨µ¡-j¤ L£Y« കവിത വഴിത്തിരിവില്‍ ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ
o§¡-Y-±É¬-·¢-¨us oh-±LY കവിത വെളിച്ചത്തിലേക്ക്‌ ബാലിവിജയം (ആട്ടക്കഥ)
o§¡-Y-±É¬-·¢-¨us o¡-J®n¡-Y®´¡-j« കവിതയിലേക്കൊരു കൈത്തിരി ബാലോപദേശം - രണ്ടുഭാഗം
o§¡-Y¢-Y¢-j¤-c¡w കവിതയും മനഃശാസ്ത്രവും ബാല്യകാലസഖി
o§¡-Y¢-Y¢-j¤-c¡w കവിതയുടെ ഗ്രാമങ്ങള്‍ ബാല്യകാലസഖി (നോവല്‍)
o§¡-c¤-glL£-Y¢ കവിതയുടെ ജാതകം ബി.എ. മിടുക്കി
oª-a¡-h¢-c¢ കവിതയുടെ ഡി.എന്‍.എ ബിലാത്തി വിശേഷം
oª-h¬-J¡-m¢(J-l¢-Y¡-o-h¡-p¡j«) കവിതാരാമം ബിലെഫഹി (നോവല്‍)
oª-z-j¬-c¢-j£-J®nX« കവിപക്വാവലി ബീര്‍ബല്‍ കഥകള്‍
oª-z-j¬-k-pj¢ l¬¡-K¬¡-c« കവിപുഷ്പമാല ബുദ്ധന്റെ ചിരി
o«-K¬-J-q¤-¨T AΤY ±d-dÕ« കവിമൃഗാവലി ബുദ്ധന്‍ മുതല്‍ മാര്‍ക്‌സ് വരെ
o«-L£-Y-O-±z¢J കവിയും കവിതയും കുറെക്കൂടി ബൈബിള്‍ പുതിയ നിയമം
o«-M-J¡k ©J-jq« കവിയും കവിതയും കുറേക്കൂടി ബോധത്തിലെ പടുകുഴികള്‍
o«-M-L¡-c« കവിയുടെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ ബ്‌ളൈന്‍ഡ്‌നെസ് (നോവല്‍)
o«-o®J¦Y o¡-p¢-Y¬ l¢-ht-mc« കസവുതട്ടം ഭഗവാന്‍ കാലുമാറുന്നു (നാടകം)
o«-o®J¦Y o¡-p¢-Y¬-O-j¢-±Y« കസ്തൂര്‍ബാ ഗാന്ധിഖ ഭഗ്‌നഭവനം (നാടകം)
o«-±J¡-É¢ കാകസന്ദേശം ഭാരതഗാഥ (കാവ്യം)
o¬-h-ÉJ« B¶´Z കാക്കാരിശ്ശി നാടകം ഭാരതപര്യടനം (പഠനം)
o¬-h-ÉJ« Y¤¾v കാഞ്ചനസീത ഭാരതമാല (കാവ്യം)
o®J-z-d¤-j¡-X« കാഞ്ചനസീത (നാടകം) ഭാഷാ ഭഗവത്ഗീത (കാവ്യം)
o®d-z-h¡-d¢-c¢-J©q cz¢ കാട് (നോവല്‍) ഭാഷാകൗടലീയം (ഭാഷാന്തരണം)
o®h-j-XJw കാട്ടില്‍ പോകാം ഭാഷാഭൂഷണം (അലങ്കാരശാസ്ത്രം)
o®h¡jJm¢kJw (1977) കാട്ടുകടന്നല്‍ (നോവല്‍) ഭാഷാഷ്ടപദി കാവ്യപരിഭാഷ
o®h¦-Y¢-at-dçX« കാട്ടുകള്ളന്‍മാര്‍ ഭാസ്‌ക്കരമേനോന്‍ (അപസര്‍പ്പകനോവല്‍)
o®©c-p j-m®-h¢Jw കാട്ടുകുതിര (നാടകം) ഭൂതാവിഷ്ടര്‍
o®©c-p-a¥-Yu കാണാമറയത്തൊരു പെന്‍ഡുലം ഭൂമിഗീതങ്ങള്‍ (കവിത)
o®©c-pkY കാണിക്ക ഭൂമിപുത്രന്റെ വഴി (ചെറുകഥ)
oØ¥t-»-JZJw കാഥികന്റെ കല ഭൂമിയുടെ അവകാശികള്‍
oç-z¢-´¤¼ AÌ¢-h¡-T« കാഥികന്റെ പണിപ്പുര ഭ്രഷ്ട് (1973)
pj¢a§¡s¢v hX¢Jw h¤r¹¤¼¤ (1972) കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍-വിവര്‍ത്തനം മലയാളം സ്വനവിജ്ഞാനം
p¡ cJ®ov-f¡-j¢ കാരാഗൃഹത്തില്‍ മഴക്കാലം
p¡-o¬-at-mc« കാര്‍ത്തികോദയം മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്
p¢-L§¢-× കാറല്‍ മാര്‍ക്‌സും നാരായണഗുരുവും മാപ്പിള രാമായണം (കാവ്യം)
p¢-h-l¡-¨us h¤-Jw-Y-¶¢v കാറല്‍മാന്‍ ചരിതം മാമ്പഴം (കവിത)
p¢-h¡-k-i-Y£t-Ϲw കാറല്‍മാന്‍ ചരിതം - ചവിട്ടുനാടകം മായ (നോവല്‍)
p¢-z¤ Fu-¨¨o-J®©q¡-d£-V¢i കാറ്റു പറഞ്ഞകഥ മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം: ഉത്ഭവവും വളര്‍ച്ചയും (നിരൂപണം)
p¢-z¤-hY« ~ Hj¤ kM¤-l£-J®nX« കാലം മാളവികാഗ്‌നിമിത്രം (സംസ്‌കൃതനാടകം)
p¦-a-i-l-Y¢-i¡i Hj¤ ¨dx-J¤-¶¢ കാലം (നോവല്‍) യന്ത്രം (നോവല്‍)
p¦-a-i-±d¢i കാലകേയവധം (ആട്ടക്കഥ) യയാതി (നോവല്‍)
p¦-a-i-·¢-¨k Bj¡-bc¡ oª-g-L« കാലകേയവധം ശീതങ്കന്‍ തുള്ളല്‍ യു.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക് (നാടകം)
p¦-o§-a¥-j-i¡-±Y-´¡t കാല്പനികത യുക്തി ഭാഷ (പഠനം)
¨d-Xå-j-m¤-c¡-T® കാല്പനികത (നിരൂപണം) യുദ്ധവും സമാധാനവും (നോവല്‍)
¨d-Xå¤-¨J¡-¾¡«,- d©J®n കാല്പനികതയും മലയാളനോവലും യൂളീസസ് (നോവല്‍)
¨d¡-T¢-µ¢ കാല്‍വരിയിലെ കല്പപാദപം യൂളീസസ് (നോവല്‍)
¨d¡-¶¢-µ¥-¶¤-Jw കാളപ്പോരിന്റെ നാട്ടില്‍ രണ്ടാനമ്മയ്ക്കു സ്തുതി (നോവല്‍)
¨d¡u-J¤-¼« a¡-©h¡-a-j¨Ê Jl¢-YJw കാളീനാടകം രണ്ടാമൂഴം (നോവല്‍)
¨h¡-r¢-i¤« ¨d¡-j¤-q¤« കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി രണ്ടു മൈക്രോ നോവലുകള്‍ (നോവല്‍)
¨h¡r¢º¤sº JZJq¤« ¨O¡¿¤« കാവടിക്കടവ്(കഥകള്‍) രതിനിര്‍വ്വേദം (നോവല്‍)
¨l-X®hX¢ ±d-Ì¡-c« കാവിലെ പാട്ട് രാജദ്രോഹിയായ രാജ്യസ്‌നേഹി (ജീവചരിത്രം)
¨l-q¢-µ-dç¡-T¤-Jw കാവ്യകല (പഠനം) രാജപാത (കവിത)
¨l-q¤-·-J¤-º® കാവ്യഭാവനയുടെ സ്ത്രീപഠനങ്ങള്‍ രാജാ രവിവര്‍മ്മ (നോവല്‍)
¨of¡o®×¬u Asi®´v (l¢.Fo®. Asi®´v) കാവ്യലോകസ്മരണകള്‍ - ആത്മകഥ രാത്രിമഴ (കവിത)
¨of¡o®×¬u FThj·® (c¡j¡iXu cØ¥Y¢j¢) കാവ്യവ്യുല്പത്തി രാത്രിമൊഴി (ചെറുകഥ)
¨of¡o®×¬u J¡dçu (Fo®. J¡dçu) കാവ്യോപഹാരം രാമകഥപ്പാട്ട്
¨of¡o®×¬u J¤º¤J¤º¤ g¡LlYt. കാശ്മീരി കവിതകള്‍ (വിവര്‍ത്തനവും പഠനവും) രാമകഥപ്പാട്ട് (കാവ്യം)
¨of¡o®×¬u d¤Y¤l£T® കിഞ്ചനവര്‍ത്തമാനം രാമചന്ദ്രവിലാസം (മഹാകാവ്യം)
¨of¡o®×¬u d¾¢©·¡T® കിഞ്ചനവര്‍ത്തമാനം രാമചരിതം (മഹാകാവ്യം)
¨of¡o®×¬u ¨l¹¡k¥t (Fo®. ¨l¹¡k¥t) കിണിയുടെ കഥ റാജാറാം മോഹന്‍ റോയിയും മൂന്ന് നവോത്ഥാന നക്ഷത്രങ്ങളും
¨of¡o®×¬u ©YthU«. കിരാതം തുള്ളല്‍ റെയിന്‍ഡിയര്‍
¨of¡o®×¬u ©d¡w കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തങ്ങള്‍ വക്രോക്തി ജീവിതം (കാവ്യമീമാംസ)
¨of£c¡ s¡e¢ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം വന്നന്ത്യേ കാണാം (നാടകം)
¨oi®Y¤ h¤p½a® ¨d¡uJ¤¼« കിളിമൊഴികള്‍ വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം (വിമര്‍ശനം)
¨oi®Y® h¤p½a® d¢.F. കിളിമൊഴികള്‍ (കവിത) വാക്കുകളും വസ്തുക്കളും (നിരൂപണം)
¨¨l-a¬-j-c« d¢.-F-o®. l¡-j¬t കിഴവനും കടലും (ദി ഓള്‍ഡ് മാന്‍ ആന്‍ഡ് ദ സീ) വാക്യപദീയം (വ്യാകരണ)
¨¨l-m¢JY±É« കീചകവധം ആട്ടക്കഥ വാണിഭം (നാടകം)
¨¨m-k£-c¢-MÙ¤ കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ വെയ്റ്റിങ്ങ് ഫോര്‍ ഗോദോ
¨¨o-©±f¡L® കുഞ്ചന്‍ വരെ, കുഞ്ചന്റെ ശേഷം ശ്രമദാനം
¨±di®o® a ©k¡tV® (1996) കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളല്‍ക്കഥകള്‍ ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള - ജീവചരിത്രം
¨±d¡-e-o-s¤-¨T hJw കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ - ജീവചരിത്രം ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം കാവ്യം
©d¡-T¡ h-c¤n¬¡ കുഞ്ഞപ്പ പട്ടാന്നൂരിന്റെ കവിതകള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം
©d¡-k£-o® l¢-Q®S¡c c¢-MÙ¤ കുഞ്ഞായന്റെ കുസൃതികള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണാമൃതം
©h-q-¸a« (j-Ù¤-g¡-L«) കുഞ്ഞിക്കൂനന്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍ അവസാനത്തെ എഴുന്നള്ളത്ത്‌
©h¡-p¢-c¢-i¡-¶«¯ Oj¢-±Y-l¤« B¶-±d-J¡-j-l¤« കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകള്‍ ശ്രീനാരായണഗുരു
©h¡-p¢-c£-±gh« കുടിയൊഴിക്കല്‍ ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവാചകന്‍
©i-m¤-a¡-o¢-¨us JZ കുടുംബജീവിതം ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം
©j-K-i¢-k¢-kë¡· Hj¡w കുട്ടമത്തിന്റെ കൃതികള്‍ ശ്രീനാരായണദര്‍ശനങ്ങള്‍ ഇസ്‌ളാം മതവീക്ഷണത്തില്‍
©j-K¡-j¥-d« കുട്ടികളുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ശ്രീബുദ്ധചരിതം
©k¡J J½¬¥-X¢-Í® ±d-Ì¡-c-·¢-¨Ê Oj¢-±Y« കുട്ടികളുടെ ഗാന്ധി ശ്രീമാന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിതകള്‍
©l-X¡-T¢-¨us cT¤-·¥x കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചിയുടെ കൃതികള്‍ ശ്രീരേഖ
©l-X¡-¶¤ l¢-©m-n¹w കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ട് ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
©l-Y¡-q-O-j¢-±Y« കുന്ദലത (നോവല്‍) ശ്രുതിഭംഗം
©l-a-d¤-o®YJ Yt-Òh കുപ്പിക്കല്ലുകള്‍ (നാടകം) ഷണ്‍മുഖ സ്‌തോത്രം
©l-a-m-f®a jY®c¡-J-j« കുരുമുളക് (നോവല്‍) സ്ഥലം കാലം ചെറുകഥ
©l-a-m-f®aj--Y®c¡-Jj« കുരുവി ഗോപി ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം
©l-a¡-b¢-J¡j c¢-j¥-dX« കുറുപ്പില്ലാക്കളരി പ്രഹസനം ഹോര്‍മോണുകളുടെ കഥ
©l-a¡-É-o¡-j-o«-±Lp« കുറ്റവും ശിക്ഷയും ‘l¬¡JjXh¢±Y«'
sidead