Keralaliterature.com

കൃതികള്‍

100 മിനിക്കഥകള്‍ ©j-K¡-j¥-d« കുഞ്ചന്‍ വരെ, കുഞ്ചന്റെ ശേഷം
100 മിനിക്കഥകള്‍ ©k¡J J½¬¥-X¢-Í® ±d-Ì¡-c-·¢-¨Ê Oj¢-±Y« കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളല്‍ക്കഥകള്‍
d-l¢-©±Y-m§-j« ©l-X¡-T¢-¨us cT¤-·¥x കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ - ജീവചരിത്രം
d-r-l¢q j©h-m¨us Jl¢-YJw ©l-X¡-¶¤ l¢-©m-n¹w കുഞ്ഞപ്പ പട്ടാന്നൂരിന്റെ കവിതകള്‍
d-s-Æ¢-dç-T-i¡-q¢ ©l-Y¡-q-O-j¢-±Y« കുഞ്ഞായന്റെ കുസൃതികള്‍
d-©Tc¢ ©l-a-d¤-o®YJ Yt-Òh കുഞ്ഞിക്കൂനന്‍
d-±Y-h£-h¡«-o ©l-a-m-f®a jY®c¡-J-j« കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകള്‍
d-·-j-h¡-פ YÆ« ©l-a-m-f®aj--Y®c¡-Jj« കുടിയൊഴിക്കല്‍
d-¾¢-l¡-q¤« J¡v-O¢-k-ؤ« ©l-a¡-b¢-J¡j c¢-j¥-dX« കുടുംബജീവിതം
d-Å-c¡g-¨Ê J-Z-Jw ©l-a¡-É-o¡-j-o«-±Lp« കുട്ടമത്തിന്റെ കൃതികള്‍
d-Õ-Y-±É« J¡-l¬«~-5 g¡L« ©l-a¡-É« c¡-j¡-i-X-L¤-j¤ കുട്ടികളുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
d-Õ-lT¢ (©c¡-lv) ©l-k¡«-d¢-¾-o¡-s¢-¨Ê l£T® കുട്ടികളുടെ ഗാന്ധി
d-Õ-©f¡-b« ©l-s¡-´¥-s® കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചിയുടെ കൃതികള്‍
d-Õ-©f¡b l¬¡-K¬¡-c« ©lh കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ട്
d-Õlu J¡T® (©c¡-lv) ©l¡w-L-i¤-¨T c¡-¶¢v കുന്ദലത (നോവല്‍)
d-Õ¡-c-c¨Ê l¢-ht-m-±Yi« ©oY¤ J¤h¡j¢ കുപ്പിക്കല്ലുകള്‍ (നാടകം)
d-Õ¤-©h-©c¡-c¤« J¤-Õ¢-i-½-i¤« ©oY¤c¡Z® ¨J.Q¢. കുരുമുളക് (നോവല്‍)
dX« ©oY¤h¡blu c¡it (©oY¤) കുരുവി ഗോപി
dcØ¢¾¢ ©L¡l¢z©h©c¡u Oj¢±Ylr¢i¢¨k a£dm¢K ©o¡-h-c¡-Zu കുറുപ്പില്ലാക്കളരി പ്രഹസനം
d¡-T¤¼ d¢-m¡-O® ©o¡-h-c¡-Z® h¤-Yv Y¡-Q®-h-pv l¨j കുറ്റവും ശിക്ഷയും
d¡-U-©ga« ©o¡-n¬-k¢-o-·¢-¨us c¡-¶¢v 12 a¢-l-o¹w കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവന്‍ നായരുടെ കവിതകള്‍
d¡-X¢-c£i ±d-©a¬¡-Y« ©o¡-©e¡-Jë¢-o¢-¨c¡-j¤ h¤-K-l¤j കുറ്റിപ്പുഴയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപന്യാസങ്ങള്‍
d¡-Y¡q j¡-h¡-iX« ©±d-h¡-±mh« l¢-lt-·c« കുളമ്പൊച്ച (ചെറുകഥ)
d¡-ivQ-k«(J-ZJw) ±d-J¡-m-·¢-©k´® കുസുമാഞ്ജലി- 2 ഭാഗം
d¡-k-´¡-T® c¢-k-Ø¥t d¡-oæ-Õt ±d-J¡-m« dj-·¢i Q£-l¢-Y¹w കൃഷിപ്പാട്ടുകള്‍
d¡-k¡-r¢ hZc« ±d-X-l-·¢-¨Ê h±É¨¨O-Y-c¬« കൃഷ്ണകുമാരി
d¡-l« Do®h¡u ±d-Y¢-d¡-±Y« g¡-n-X-©ga« കൃഷ്ണഗാഥ
d¡-l¹w ±d-Y¢-f¢«-f¢-¹w d-s-i¡-Y¢-j¢-´¤¼Y® കൃഷ്ണഗാഥ നിരൂപണം
d¡-s-dç¤-s-·®~ H¡-X¡-¶¤-J-j-i¤-¨T JZ¡-J¡-ju ±d-d-Õ-l¤« hc¤-n¬-c¤« കൃഷ്ണനാട്ടം
d¡-©Zi« ±d-d-Õ-o¦-n®T¢ കൃഷ്ണമൃഗങ്ങള്‍
d¡-¶-f¡-´¢ ±d-d-Õ-©jK കൃഷ്ണാവിവാഹ ശതകം
d¡-ß-©l¡-ai« ±d-l¡-O-Ju-h¡-j¤-¨T ±d-©f¡-bc« കെ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കവിതകള്‍
d¡T¡· ¨¨dÆ¢q¢ (1955) ±d-l¡-O-J¨us lr¢ (1992) കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കവിതകള്‍
d¡X®Vld¤j« (1979) ±d-o-l-l¡t-V® കെ.പി. കേശവമേനോന്‍
d¡t-áY£ o§-i«-lj« ¨¨J-¨´¡-¶¢-´-q¢-¸¡-¶® ±d-pë¡a Oj¢-Y« കെ.സി. കേശവപിള്ള
d¡¶¢¨us d¡k¡r¢ ±d-qi« കെട്ടുകാഴ്ച
d¢-X®V-c-c®a¢ ±d-©j¡-a-c« കെട്ട്‌
d¢-¼¢¶ Q£-l¢-Y-dç¡Y ~ BY®hJZ ±d-Ì¡-c-±Yi« കേച്ചേരിപ്പുഴ
d¢.¨J. d¡-s-´-T-l¢-¨Ê J-ZJw ±dY¢hi¤« j¡QJ¤h¡j¢i¤« (1991) കേരള ഭാഷാവിജ്ഞാനീയം
d¢«-Lq ±d¡-O£-c g¡-j-Y£i at-mc« കേരള സംസ്‌കാര പഠനങ്ങള്‍
d£-k¢-´¡-lT¢ അംബരീഷചരിതം കേരള സംസ്‌കാരം
d¤-Y¢i BJ¡-m« d¤-Y¢i g¥h¢ അംബരീഷചരിതം ഓട്ടന്‍തുള്ളല്‍ കേരള സാംസ്‌കാരികചരിത്ര നിഘണ്ടു
d¤-Y¤-©mãj¢ j¡-h-O-±z¨us Jl¢-YJw അംബേദ്കര്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം
d¤-c-k¥t f¡-k¨us Jl¢-YJw അകത്തേക്കു തുറക്കുന്ന വാതില്‍ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം - 7 വാള്യം
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-» J-ZJw (l¡-k¬« h¥¼®) അക്കരപ്പച്ച കേരള സാഹിത്യചരിത്രം
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-» J-ZJw (l¡-k¬« jÙ®) അക്കാദമിക് വിമര്‍ശനവും മറ്റും കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-»-J-Z-Jw (l¡-k« c¡k®) അക്ബര്‍ കേരളകൗമുദി വ്യാകരണം
d¤-c-·¢-k¢-¨Ê o-Ø¥t-»-J-Z-Jw (l¡-k¬« H¼®) അക്ഷരം കേരളഗൗതമീയം
d¤-ct-l¡-i-c (dUc«) അക്ഷരവും ആധുനികതയും കേരളത്തിന്റെ ബൗദ്ധിക ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍
d¤-ct-l¡i-c അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം
d¤-j¡Xc¢-MÙ¤ അഗ്നി കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക
d¤-k¡-´¡-¶® jl£-±z¨us Jl¢-YJw അഗ്നിമിത്രനൊരു കുറിപ്പ്‌ കേരളത്തിലെ പ്രാചീന ലിപി മാതൃകകള്‍
d¤-k¢-Q-c®h« അഗ്നിയുടെ നിഴലില്‍-2 ഭാഗം കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സേവനവ്യവസ്ഥകള്‍
d¤-k¢-l©¼ അഗ്നിവീഥികള്‍_ആത്മകഥ കേരളപത്രപ്രവര്‍ത്തനചരിത്രം
d¤-nç-l¡-T¢ അഗ്നിസാക്ഷി കേരളപാണിനീയ ഭാഷ്യം
d¤-q¢-h¡c J¦-Y¢-Jw അഗ്രേ പശ്യാമി കേരളപാണിനീയം
d¤-©j¡-Lhc o¡-p¢-Y¬-O-j¢-±Y« അഗ്രേപശ്യാമി കേരളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം
d¤-©j¡-Lhc o¡-p¢-Y¬-·¢-¨Ê dj¢-©±d-Ȭ« അഗ്‌നിച്ചിറകുകള്‍ കേരളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം
d¤-©¿-k¢-´¤-Õ¤ അഗ്‌നിശലഭങ്ങള്‍ കേരളവര്‍മ്മ പഴശ്ശിരാജ
d¤r അഗ്‌നിസാക്ഷി കേരളവര്‍മ്മ രാമായണം
d¤¾¢¸¤k¢Jq¤« ¨l¾¢cȱY¹q¤« (1984) അച്ഛന്‍ കേരളവും കോണ്‍ഗ്രസും
d¥-Q-¨´-T¤-´¡· d¥´w അജാമിളമോക്ഷം കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ
d¥-Q¬-·¢-¨us JZ അജ്ഞതയുടെ താഴ്‌വര (1972) കേരളീയ നസ്രാണികളുടെ രാഷ്ട്രീയ സേവനം
d¥-´-q¤-¨T J¢-¼¡-j« അജ്ഞാനകുഠാരം കേരളീയ സംസ്‌കൃതസാഹിത്യ ചരിത്രം
d¥-´¡-j¢ അടയാളവാക്യങ്ങള്‍ (പഠനം) കേരളീയത-ചരിത്ര മാനങ്ങള്‍
d¥t-Xå-±Y-i£m mYJ« B¶´Z അടയുന്ന വാതില്‍ തുറക്കുന്ന വാതില്‍ കേളപ്പന്‍ ---_-- ജീവചരിത്രം
d¶« അടിമകളെങ്ങനെ ഉടമകളായി കേവലയുകതി (പഠനം)
d¶« h¤Yv dc-Ø¢-¾¢-l¨j അടിമത്തം കേരളത്തില്‍ കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം ഒന്ന്)
dÈ¢-d¡-Y¡-q« അടുക്കളയില്‍ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം നാല്)
g-JY¢-a£-d¢J അടുക്കളയില്‍നിന്ന് അരങ്ങത്തേയ്ക്ക്‌ കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം മൂന്ന്)
g-L-l-Yê£-Y¡-d-Uc« അടുക്കളയില്‍നിന്ന് പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക്-2 ഭാഗം കേശവദേവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥകള്‍ (വാല്യം രണ്ട്)
g-L-l-a®L£-Y-i¤« ¨¨f-f¢-q¤« അടുത്ത അവകാശി കേശവന്റെ വിലാപങ്ങള്‍ (1999)
g-L-l¡u J¡-k¤-h¡-s¤-¼¤ അണുശകതിയും മനുഷ്യരും കേശവീയം
g-j-Y-l¡-J¬« അതിക്രമങ്ങള്‍ (പഠനം) സിദ്ധാന്തം, വിമര്‍ശനം, സിനിമ കേശവീയം മഹാകാവ്യം
g-±a-J¡-q¬-n®T-J« അതിജീവനത്തിന്റെ ഗോത്രപാഠങ്ങള്‍ (പഠനം) കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള.- ജീ.ച.
g-±a-µ¢× അതു നിങ്ങളാണ് കേസരിയുടെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍
g-¶¡-j-J-l¢-Qi« B¶´Z അത്ഭുത കൗതുകവിജ്ഞാനം 5000 ചോദ്യങ്ങള്‍ കൈരളിയുടെ കഥ
g-ÈX« d¡t-dç¢-T« lo®±Y« അത്ഭുത നീരാളി കൈരളിയുടെ കഥ
g¡-L-lY« J¢-q¢-¸¡-¶® അദൃശ്യതയുടെ നിഴലുകള്‍( നോവല്‍) കൈരളീധ്വനി
g¡-j-Y-L¡-Z അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കൈരളീധ്വനി
g¡-j-Y-d-j¢-±Jh-X«(i¡-±Y¡-l¢-ljX«) അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കൈരളീപൂജ (ഉപന്യാസം)
g¡-j-Y-h¡-k അദ്വൈത ദീപിക കൊച്ചരേത്തി
g¡-j-Y-h¡k അനന്തപുരവര്‍ണ്ണനം കൊച്ചിയിലെ വൃക്ഷങ്ങള്‍
g¡-j-Y-·¢-¨k lc¬-Q£-l¢-Jw അനസൂയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ കൊച്ചിരാജ്യചരിത്രം -2 ഭാഗം
g¡-j-Y£-d¤-j« l¢-lt-·c« അനാര്‍ക്കലി കൊമാല (ചെറുകഥ)
g¡-j-Y£i J¡-l¬-m¡-o®±Y« അനുകമ്പാദശകം കൊലമരത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന മനുഷ്യന്‍
g¡-j-Y£i O¢É അന്തര്‍ജനം മുതല്‍ മാധവിക്കുട്ടിവരെ കോകസന്ദേശം
g¡-j-Y£i O¢É അന്തിനക്ഷത്രം കോട്ടയിലെ പാട്ട്
g¡-j-Y£i at-m-c¹w അന്ധകാരനഴി കോട്ടയിലെ പാട്ട്‌
g¡-j-Y£i h¥-k¬-¹w അന്നം കോമപ്പന്‍
g¡-j-Y£i m¡-o®±Y at-mc« അന്യാപദേശശതകം കോലാതീരേശസ്തവം
g¡-jY« Oؤ അന്വയം കോവിലന്‍ ചരിതം
g¡-l-a£-d¢J l¬¡-K¬¡-c« അന്വേഷണം ആസ്വാദനം ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മി - ജീവചരിത്രം
g¡-l¤-J-Y§-·¢-¨us d¡-Y-i¢v അന്വേഷണങ്ങള്‍ ക്രിക്കറ്റ്‌
g¡-l¤-J¨Ê c¢-k-d¡-T¤-Jw അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല (1958) ക്രിസ്തുഭാഗവതം - മഹാകാവ്യം
g¡-n¡ L£-Y-©L¡-l¢-z« അപകടം എന്റെ സഹയാത്രികന്‍ ക്രിസ്തുഭാഗവതം മഹാകാവ്യം
g¡-n¡ g-L-l-a®L£-Y അപചയം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ്
g¡-n¡ m¡-J¤-Éq« അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങള്‍ (2001) ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഷ
g¡-n¡-J-l¢-Jw അപ്പുവിന്റെ പാട്ടുകള്‍ ക്രോധത്തിന്റെ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങള്‍ (നോവല്‍)
g¡-n¡-L-©l-nX« അപ്പുവിന്റെ സയന്‍സ് കോര്‍ണര്‍ ക്രോധവും കനിവും -ഭര്‍തൃഹരിയുടെ ഭാഷാപ്രശ്‌നം
g¡-n¡-O-j¢-±Y« അപ്ഫന്റെ മകള്‍ ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രം
g¡-n¡-O¢-ÉJw അപ്ഫന്റെ മകള്‍ ക്ഷണപത്രം (കവിത)
g¡-n¡-g-L-l-a®L£Y അപ്രിയ സത്യങ്ങള്‍ (ഏപ്രില്‍ 2009) ക്ഷാമവൃത്താന്തം
g¡-n¡-g¥-nX« അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ജീവചരിത്രം കൗടില്യന്റെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം
g¡-n¡-n®T-da¢ അഭയം കൗസ്തുഭം
g¡-n¡-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അഭയാര്‍ത്ഥിക ഖരവധം ആട്ടക്കഥ
g¡-n¡-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« ~ 2 g¡L« അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
g¡-n¡Jª-T-k£-i« അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ഖാണ്ഡവ ദാഹം
g¡-o®´-j-dç-©¶-k-j¤« F¨us Q£-l¢-Y-l¤« അഭിനയദര്‍പ്പണം ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം
g¥-h¢-L£-Y¹w അഭിമതം ഗണദേവത
g¥-h¢-d¤-±Y¨us lr¢ അഭ്രമൃഗം(കഥകള്‍) ഗതസേമനിലെ ക്രിസ്തു
g¥-h¢-i¤-¨T BY®hJZ അമരകോശം ഗവേഷണ പഠനങ്ങള്‍
g¥-h¢-i¤-¨T ¨d¡-´¢w അമരകോശം പാരമേശ്വരീ വ്യാഖ്യാനം ഗസല്‍
g¥-h¢-¨´¡-j¤ Oj-h-L£-Y« അമരുകശതകം ഗാട്ടും കാണാച്ചരടുകളും
gª-Y¢J jo-Y-±É« അമര്‍നാഥ് ഗുഹയില്‍ ഗാണ്ഡൂള്‍ (കഥകള്‍)
h-J-j-¨´¡-i®·® അമസോണും കുറേ വ്യാകുലതകളും ഗാഥയും കിളിപ്പാട്ടും
h-L®a-k-c-h-s¢-i« അമാവാസി ഗായത്രി
h-Xv-M-T¢-J¡-j« അമൃതംതേടി (1985) ഗിരിജാകല്യാണം
h-X¢-©hKk അമൃതപുളിനം ഗില്‍ഗമേഷ് ഇതിഹാസം
h-X¢-±d-l¡q m¡-J¤-Éq« അമൃതമഥനം (1981) ഗീതഗോവിന്ദം
h-Y-l¤« h¡t-Jæ¢-o-l¤« അമൃതരശ്മി (10 ഭാഗം) ഗീതാമൃതബോധിനി
h-Y¢-k¤-J-q¢-kë¡· Qt-½-c¢-Jw അമേരിക്ക ഗുണ്ടര്‍ട്ട് നിഘണ്ടു
h-Y«, h¡t-J®o¢-o« അമ്പലമണി ഗുരുദേവസ്വരൂപം ആത്‌മോപദേശശതകത്തില്‍
h-b¤-j« L¡-iY¢ അമ്മ ഗുരുവരുള്‍
h-b¬-J¡k hk-i¡-q« അമ്മകന്യ ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹം
h-c-c¡-Y£-Y« അമ്മദൈവങ്ങള്‍ ഗുരുവും ശിഷ്യന്‍മാരും
h-c¤-o®h¦-Y¢ l¢-lt-·c« അമ്മയാണെ സത്യം ഗുരുസാഗരം
h-i¢v-¸£-k¢ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഗോദവര്‍മ്മയുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
h-i¥-j-o-©zm« അമ്മുവിന്റെ ആട്ടിന്‍കുട്ടി ഗോദാനം - വിവര്‍ത്തനം
h-j-X-h¢-kë¡· li-k¡t അയല്‍ക്കാര്‍ ഗോപുരനടയില്‍
h-j-X-kJ®nX O¢-É¡-jY®c« അയ്യങ്കാളി ഗോവര്‍ധന്റെ യാത്രകള്‍
h-j-X-l¤« c¢-Y¬-Y-i¤« അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കൃതികള്‍ (കവിത) ഗ്രന്ഥാലോകം
h-j-X-·¢-¨us ¨J¡-¶¡-j« അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ലേഖനങ്ങള്‍ ഗ്രാമര്‍ ഓഫ് ദ മലബാര്‍ ലാംഗ്വേജ്
h-k-c¡-¶¢v അരങ്ങു കാണാത്ത നടന്‍ ഗ്രീക്കു പുരാണകഥാസാഗരം
h-k-f¡-s¢-¨k h¡-dç¢q kp-qJw അരനാഴികനേരം ഗൗരി
h-k-f¡-s¢-¨k m¢-´¡-s® അരനൂറ്റാണ്ടിലൂടെ - ആത്മകഥ ഗൗരി മനോഹരി
h-k-h¤-J-q¢-¨k Af®a¤¾ അരയാലിന്റെ ആത്മകഥ ഘടികാരങ്ങള്‍ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം
h-k-i¡-q-dç¢-sl¢ അരവിന്ദദര്‍ശനം ഘാതകവധം
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അര്‍ക്കപ്പൂര്‍ണിമ ഘോഷയാത്ര (ആത്മകഥ)
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അര്‍ച്ചന ചക്കീചങ്കരം
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ ചക്രം
h-k-i¡-q-o¡-p¢-Y¬-l¤« ±J¢-o®Y¬¡-c¢-J-q¤« അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരസ്തവം ചക്രവാകസന്ദേശം (കോകസന്ദേശം)
h-k-i¡-q-¨¨mk¢ അറബി-മലയാളം-_-ഇംഗ്‌ളീഷ്‌ നിഘണ്ടു ചങ്ങമ്പുഴ - ഒരാത്മസുഹൃത്തിന്റെ അനുസ്മരണം
h-k-i¡-q-·¢-¨us Q®S¡-c-a£-d« അറവുമാടുകള്‍ (കവിതകള്‍) ചങ്ങാതിപ്പൂച്ച
h-k-i¡-q«~-C«-Lë£-n® c¢-MÙ¤ അറിവ്‌ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ജീവചരിത്രം
h-k-i¡-q«~-C«-Lëë£-n® c¢-MÙ¤ അറുകൊലക്കണ്ടം ചത്തവന്റെ സുവിശേഷം
h-k-i¡-×¥-j¢-¨Ê ¨Y-j-¨º-T¤-· J-ZJw അലിഗഡിലെ തടവുകാരന്‍ (1972) ചന്തമുള്ളവള്‍
h-k-i¡q Jl¢-Y¡-o¡-p¢-Y¬ Oj¢-±Y« അല്ലിറാണി ചരിതം ചന്തുമേനോന്‍ ഒരു പഠനം
h-k-i¡q g¡-n¡-l¬¡-J-jX« അഴിമുഖത്തേക്ക്‌ ചന്ദ്രയാന്‍
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬ l¢-ht-mc« അഴീക്കോട് എന്ന വിചാരശില്പി ചന്ദ്രോത്സവം
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬ ot-á-o§« അവകാശികള്‍ ചമത (കവിത)
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬-O-j¢-±Y o«-±Lp« അവനവന്‍ കടമ്പ ചരിത്ര നോവല്‍ മലയാളത്തില്‍
h-k-i¡q o¡-p¢-Y¬-l¤« ±J¢-o®Y¬¡-c¢-J-q¤« അവരെ വെറുതെ വിടുക (ലേഖനങ്ങള്‍) ചരിത്രം തുടിക്കുന്ന താളുകള്‍
h-k-i¡q o¢-c¢h ~ 2 g¡L« അവില്‍പ്പൊതി ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടന്ന ഒരാള്‍
h-k-i¡qg¡-n¡-O-j¢-±Y« അവിവാഹിതന്റെ പ്രേതം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകള്‍
h-k-i¡«-¨J¡-¿« hp¡-J¡-l¬« അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ചിരി ചരിത്രാഖ്യായിക
h-k-Æ-j-o-g-i¤-¨T J¤-rv-´-Xå¡-T¢ അശ്വത്ഥാമാവ് (1971) ചലച്ചിത്ര ജാലകം
h-kÆj og¡ Oj¢-±Y« അശ്വമേധം ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൊരുള്‍
h-pt-n¢ l¡-L®g-T¡-c-z-L¤-j¤-©alu അഷ്ടപദി ചലച്ചിത്രസ്വരൂപം
h-p¡-Jl¢ J¤Õu cج¡t- ~ Q£-l-O-j¢-±Y« അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം വ്യാഖ്യാനം ചലനം ചലനം സര്‍വ്വത്ര
h-p¡-Jl¢ l¾-©·¡w അസുരവിത്ത് ചവിട്ടിക്കുഴച്ച മണ്ണ്‌
h-p¡-Jl¢ l¾-©·¡w (Q£-l-O-j¢-±Y«) അസുരവിത്ത്‌ ചാഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മഴ
h-p¡-J¡-l¬-±d-Ì¡-c« അഹല്യ ചാവുകളി (ചെറുകഥ)
h-p¡-g¡-jY« h¤Yv J½¬¥-X¢-o« l¨j ആ കഥ ഞാന്‍ പറയാം ചികിത്സാ സംഗ്രഹം
h-p¡-g¡-jY« l¢-lt-·c« ആ കനി വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് ചിതയിലെ വെളിച്ചം
h-p¡-©È-±Y-¹w-´¤ h¤-Ø¢v ആ മനുഷ്യന്‍ നീ തന്നെ ചിതയിലെ വെളിച്ചം
h-p¡-±d-Ì¡-c-·¢-¨us h¡t-Lê-·¢-k¥-¨T ആകാശത്തിലെ പറവകള്‍ (1980) ചിത്രകഥ ഒരു പ്രായോഗിക പഠനം
h-p¡-±d-Ì¡-c« ~ hp¡-J¡-l¬« ആഖ്യാനത്തിന്റെ അടരുകള്‍ ചിത്രകല ഒരു സമഗ്രപഠനം
h-r¤-l¢-¨us JZ ആഗ്‌നേയം(1974) ചിദംബരം
h-s-´¡· JZJw ആടുജീവിതം ചിദംബരസ്മരണ
h-s-´¤-T-i®´¤-¾¢-¨k hp¡-c-jJ« ആട്ടക്കഥയമ്മാവന്‍ കഥ പറയുന്നു ചിദംബരസ്മരണ
h-s¢-i¡½ c¡-TJ« ആത്മകഥ (കെ.ആര്‍. ഗൗരിയമ്മ) ചിന്‍വാദ് പാലം (ഗ്രന്ഥം)
h-z-p¡o« (©c¡lv) ആത്മകഥാ സാഹിത്യം മലയാളത്തില്‍ ചിരസ്മരണ വിവര്‍ത്തനം
h-©ß¡aj¢ ആത്മബലി ചിരിയും ചിന്തയും (ഹാസ്യകഥകള്‍)
h-©ß¡aj¢ ആത്മശതകം ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും
h-¼·¤ dY®h-c¡-gu ~ Jt-½-©i¡-L¢-i¡i J¤-k-dY¢ ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക് ചിറകില്‍ ഒളിപ്പിച്ച പേന
h-à-r¢-dç¤-r-i¤-¨T Y£-j-¹-q¢v ആത്മാരാമം ചിറയ്ക്കല്‍ ടി. ബാലകൃഷ്ണന്‍നായരുടെ കൃതികള്‍
hXv Q£-l¢-Jw ആത്മാവിന്റെ നോവുകള്‍(1963) ചിലപ്പതികാര പരിഭാഷ
hX¢-±d-l¡-q (±d¡-O£c) kM¤J¡-l¬-¹w- ആത്മോപദേശ ശതകം ചിലപ്പതികാരം
hX¢-±d-l¡q o®©Y¡-±Y-¹w ആത്‌മോപദേശശതകം ചിലപ്പതികാരം
hXå¢¨Ê h¡s¢v (1954) ആദിവാസികളും ആദിവാസി ഭാഷകളും ചുണ്ടെലി (നോവല്‍)
hj¤¼® (1986) ആധുനിക കലാദര്‍ശനം ചുവന്ന സൂര്യന്റെ അസ്തമയം ഒരു റെഡ് ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസം (ചരിത്രം)
hki¡q g¡n¡Oj¢±Y« ആധുനികതയുടെ മദ്ധ്യാഹ്നം ചുവപ്പ് നാട
hki¡qg¡n¡ dUc¹w l¬¡JjXl¤« lo®Y¤YJq¤« ആധുനികോത്തരം -വിശകലനവും വിമര്‍ശനവും ചൂളൈമേട്ടിലെ ശവങ്ങള്‍
ht-½j« ആനക്കഥ ചെഖോവിന്റെ ചിരി
h¡-X¢-h¡-b-l£-i« Q£-l-O-j¢-±Y« ആയിരം നാവുള്ള മൗനം ചെഗുവേര (നാടകം)
h¡-b-l¢-´¤-¶¢-i¤¨T Y¢-j-¨º-T¤-·-J-ZJw ആയിരത്തൊന്നു രാവുകള്‍ ചെണ്ട
h¡-b-l¢-´¤¶¢ o®-©c-p-·¢-¨us ¨J¡-T¢-i-T-i¡q« (dUc«) ആയുര്‍വേദ ദര്‍ശനം ചെമ്മീന്‍
h¡-b¬-h-¹-q¤« hk-i¡qo¡-p¢-Y¬-l¤« ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ ചെമ്മീന്‍
h¡-c-o¢-J-h¡i AT¢-h·« ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം ചെറിയാന്‍ കെ. ചെറിയാന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍
h¡-h-k-i®´® h¡-c-g«-L« ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം ചെറുകഥ ഇന്നലെ, ഇന്ന്
h¡-k¢ g¡-L-lY« ആരണ്യകം ചെറുകഥാ പ്രസ്ഥാനം
h¡-s¢-¨´¡-Ù¢-j¢-´¤¼ oh¥-p-·¢-c® ആരാച്ചാര്‍ ചെറുജീവിത കവിതകള്‍
h¡-©lk¢ hus« ആരോഗ്യനികേതനം ചെല്ലൂര്‍നാഥസ്തവം
h¡c¬i¡i g¡j¬ (1967) ആരോഗ്യനികേതനം വിവര്‍ത്തനം ചേട്ടന്റെ നിഴലില്‍
h¡t-J®o¢-o-l¤« hk-i¡q o¡-p¢-Y¬-l¤« ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ ചേപ്പാട് സോമനാഥന്റെ രചനകള്‍
h¡t-Jæ¢-o« AY¢-¨Ê ©d-j¤« l£-j¬-l¤« ആരോഹണം (1969) ചൈന എങ്ങോട്ട്‌
h¡t-Jæ¢-o« F¼¡v ആര്യദ്രാവിഡഭാഷകളുടെ പരസ്പരബന്ധം ചൊവ്വല്ലൂര്‍ കഥകള്‍
h¡t-Jæ¢-Í® oª-z-j¬-m¡-o®±Y«~-D-Î-l-l¤« lqt-µ-i¤« ആര്യഭടീയ ഭാഷ്യം ചോമന്റെ തുടി
h¡t-©Y¡-h¡ ±J¢-o®Y¬¡-c¢-Jw ~ 2 g¡L« ആര്യമത സഞ്ജീവനി ഛത്രവും ചാമരവും
h¡t-©·¡-½¡ l¢-Qi« ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കണ്ണ് ജനം
h¡t-´-X®©Vi Oj¢-Y« B¶´Z ആര്‍ഷജ്ഞാനം ജനിതകം (നോവല്‍)
h¡t-·¡-ß-lt½ ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മയുടെ കവിതകള്‍ ജലം
h¡t-·¡-ß-lt½ h¤Yv hx-©s¡ l¨j ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ ജലച്ചായം
h¡¸¢q¸¡¶® : Oj¢±Yl¤« lt·h¡cl¤« ആളകമ്പടി (2002) ജലന്ധരാസുരവധം
h¢-U¡-i¢-¨dç¡-Y¢ ആള്‍ക്കൂട്ടം ജലസന്ധി (ചെറുകഥ)
h¢-m¢-p¡-O-j¢-±Y« ആള്‍പ്പാര്‍പ്പില്ലാത്ത വീട് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു- ജീവചരിത്രം
h¢-m¢-p¡-O-j¢-±Y« ആവിലായിലെ സൂര്യോദയം (1970) ജഹനാര
h¢-¼v JZJw ആവിഷ്‌ക്കാരത്തിന്റെ കാല്പാതകളില്‍ ജാഗരൂക (ചെറുകഥ)
h¢-¼v ±d-Xi« ആവേ മരിയ ജാതകസാരം
h¢-¼¤ ആശാനും ആധുനിക കേരളവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും കേരളവും
h¢Ù¡¨¸Xå® (1958) ആശാനും മലയാള സാഹിത്യവും ജാതൂഗൃഹം (നാടകം)
h£-c-©JYc Oj¢-Y« ആശാന്റെ പണിപ്പുര ജി.എന്‍. പിള്ളയുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
h£-c-©JYc Oj¢-Y« Oؤ ആശാന്റെ വിമര്‍ശനത്തിന്റെ ആദ്യരശ്മികള്‍ രണ്ട് ഭാഗം ജി.എന്‍. പിള്ളയുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
h¤-J¤-z¨us JZJw ആശാന്റെ സീതാകാവ്യം ജിയുടെ ഭാവഗീതങ്ങള്‍ ഒരു പഠനം
h¤-J®Y-J-¹w ആശാന്‍ - നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി ജീവന്റെ കൈയൊപ്പ് (നിരൂപണം)
h¤-T¢-i-c¡i d¤-±Yu ആശാന്‍ സ്മരണകള്‍ ജീവന്റെ കൈയൊപ്പ്‌
h¤-c¢ ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ജീവലോകത്തിലെ വിസ്മയങ്ങള്‍
h¤-j-q£-c¡a« ആശ്വാസത്തിന്റെ മന്ത്രച്ചരട് ജീവലോകത്തിലെ വിസ്മയങ്ങള്‍
h¤-j¤-Ju F¼ d¡-Ø¡-¶¢ ആസന്നമരണ ചിന്താവിവരണം ജീവിക്കാന്‍ മറന്നുപോയ സ്ത്രീ (1952)
h¤-kë¡-c-o-s¤-À£-¨us ¨d¡-T¢-¨¨´Jw ആസന്നമരണചിന്താശതകം ജീവിതച്ഛായകള്‍ - ആത്മകഥ
h¤-©Ø ds-´¤¼ dJ®n¢-Jw ആഹാരവും ആരോഗ്യവും ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം (നോവല്‍)
h¤-±a¡-j¡-J®no« ഇ.വി. സ്മരണകള്‍ ജീവിതപ്പാത
h¤-·¤-hr ഇംഗ്‌ളീഷ്-_-മലയാളം നിഘണ്ടു ജീവിതപ്പാത
h¤-·¤« O¢-dç¢-i¤« ഇടപ്പള്ളി രാഘവന്‍പിള്ളയുടെ ജീവിതകഥ ജീവിതസമരം (രണ്ടുഭാഗം)
h¤-·¤« dl¢-r-l¤« ഇടശ്ശേരിക്കവിത ശില്പവിചാരം ജീവിതസ്മരണകള്‍ ആത്മകഥ
h¤-Ù-J-¨Ê i¡L« ഇടശ്ശേരിയുടെ കാവ്യലോകം ജെ. കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി-ജീവിതവും ദര്‍ശനവും
h¥-k-bc« ഇണങ്ങാത്ത കണ്ണികള്‍ ജേ ജേ ചില കുറിപ്പുകള്‍ വിവര്‍ത്തനം
h¥-¼¤ lu-J-j-J-q¢-k¥-¨T ഇണങ്ങാത്ത കണ്ണികള്‍ (1968) ജ്ഞാനപ്പാന
h¥-¼¤-l-i-oæ-c®h¡t ഇണപ്രാവുകള്‍ ജ്ഞാനപ്പാന വ്യാഖ്യാനം
h¦-L-m¢-J®nJu ഇതാ ഇവിടെ വരെ ജ്ഞാനസൂര്യന്റെ ധര്‍മ്മരശ്മികള്‍
h¦-Li ഇതിലേ വരിക ഉഷസേ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര സുബോധിനി
hº® ഇതു ഭൂമിയാണ് ജ്വലനം (നാടകം)
i-Q®S« ഇതും പ്രേമമാണ്‌ ജ്വാല (1965)
i-i¡-Y¢ l¢-lt-·c« ഇത് ഭൂമിയാണ് ഞാറ്റുപാട്ടുകള്‍
i-l-c¢J ഇത്തിരിത്തേന്‍ ടാഗോര്‍ കഥകള്‍
i-±É« ഇനി ഞാനുറങ്ങട്ടെ ടാഗോര്‍ കൃതികളുടെ പരിഭാഷ
iJ®n¢ ഇനി ഞാന്‍ ഉറങ്ങട്ടെ ടാഗോര്‍ സ്മരണകള്‍
i¡ ©al¢ ot-á-g¥-©Yn¤ ഇനിയും വീട്ടാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ കടം ടി.ആര്‍.വിമലയുടെ കവിതകള്‍
i¡-OJ¢ ഇന്ത്യന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ചരിത്രം ടി.എസ്. പൊന്നമ്മയുടെ കൃതികള്‍
i¤-J®Y¢-l¡-a-·¢-c® Hj¤ h¤-K-l¤j ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഡിസംബറിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍
i¤-J®Y¢-l¡-a« l¡-´¤« ±d-l¦-·¢-i¤« ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഡിസംബറിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍ (കവിത)
i¤.F K¡-a-s¢-¨Ê Y¢-j-¨º-T¤-· J-ZJw (jÙ¡« g¡-L«) ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം ഡെക്കാമറണ്‍ കഥകള്‍
i¤.F. K¡-a-s¢-¨Ê ¨Y-j-¨º-T¤-· J-ZJw ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം ഡെഫ്‌കോബര്‍ത്ത
j-M¤-l«-m« ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ്‌ ഡോ. പല്പു (ജീവചരിത്രം)
j-X-g¥-h¢-i¢v c¢-¼® Y-©d¡-g¥-h¢-i¢-©k´® ഇന്ത്യയുടെ ആയിരം മുഖങ്ങള്‍ തസ്‌കരന്‍ മണിയന്‍ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥ
j-Y¢-o¡-±h¡-Q¬« ഇന്ത്യാ ചരിത്രം 2 ഭാഗം താജിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാടകങ്ങള്‍
j-hXu ഇന്ദുലേഖ താടകാവധം (ആട്ടക്കഥ).
j-o-Y±É JZJw ഇന്ദുലേഖ താടകാവധം വ്യാഖ്യാനം
j-po¬ hc¤-n¬u ഇന്ദുലേഖ രണ്ടാംഭാഗം താടകാസുരവധം - ആട്ടക്കഥ
j-©Z¡-Ël« ഇന്ദ്രീയവൈരാഗ്യം താപം (ചെറുകഥ)
j-Ù¡-h¥-r« ഇന്നത്തെ ചിന്തകള്‍ താമരത്തോണി
j-Ù¡« j¡-h¡-iX« ഇന്നലത്തെമഴ താരകാസുരവധം
j-Ù¢-T-¹r¢ ഇബിലീസുകളുടെ നാട്ടില്‍ താളം (1960)
j¡-Q-d¡Y ഇബിലീസുകളുടെ നാട്ടില്‍ താളപ്രകരണം
j¡-Q-k-J®n®h¢-i¤-¨T JZJw ഇമ്പം ദാമ്പത്യത്തില്‍ താഴ്‌വരകള്‍ (1969)
j¡-Q-o¥-i« B¶´Z ഇരപിടിയന്‍ ചെടികള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (ചെറുകഥ)
j¡-h-J-Z-¸¡-¶® ഇരയും ഇണയും തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ - 2 ഭാഗം
j¡-h-J-Z¡-¸¡-¶® ഇരുകാലി മൂട്ടകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍
j¡-h-J¤-ß« ഇരുട്ടറക്കവിതകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തകഥകള്‍
j¡-h-O-j¢-Y« ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്‌ തിരഞ്ഞെടുത്തകഥകള്‍
j¡-h-O-j¢-Y« ഇരുട്ടില്‍ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ തിരുക്കടല്‍കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം
j¡-h-O-±z-l¢-k¡-o« hp¡-J¡-l¬« ഇലച്ചാര്‍ത്ത് തിരുത്ത് (ചെറുകഥ)
j¡-h-j¡-Q-f-p-a¥t ഇളംകുളം കുഞ്ഞന്‍പിള്ളയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്തകൃതിക ഭാഗം ഒന്ന് കേരളചരിത്രകൃതികള്‍ തിരുനിഴല്‍ മാല
j¡-h-lt½ hp¡-j¡-Q¡ Oj¢-Y« ഇവനെക്കൂടി (കവിത) തിരുനെല്ലൂര്‍ കരുണാകരന്റെ കവിതകള്‍
j¡-h¡-iX« Oؤ ഇവന്‍ എന്റെ പ്രിയ സി.ജെ തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ച (കവിത)
j¡-h¨us a¤:K« ഇഷ്ടസുഗന്ധം പോലെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഇതിഹാസം
j¡-n®±T-d¢-Y¡-l® ഇസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം തിരുവിതാംകൂര്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് മാന്വല്‍
j¡-p¤-ku Ds-¹¤-¼¢kë ഇസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം തിരുവിതാംകൂര്‍ കഥകള്‍
j¡-±Y-¢´¡-´ ഈ ലോകം അതിലൊരു മനുഷ്യന്‍ (1972) തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രം
j¡-±Y¢-g¥-Y« ഈ ലോകം, അതിലൊരു മനുഷ്യന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രകഥകള്‍
j¡-±Y¢-¨h¡-r¢ ഈഴവരുടെ ഇതിഹാസം തിരുവിതാംകൂര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രം
j¡l¤«dJk¤« ഈസോപ്പു കഥകള്‍ തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം
j¤-L®h¡«-L-a-O-j¢-Y« ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കഥകളിയും തീരം കാണാത്ത തിരമാലകള്‍
j¤-L®h¢-X£ o§-i«-lj« ~ B¶´Z ഉണ്ണിച്ചിരുതേവീചരിതം തീര്‍ത്ഥക്കാവടി
jÙ¤ ¨dx-J¤-¶¢-Jw ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം തുളസിയുടെ ഫലിതങ്ങള്‍
k-J®n¡t-µc ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം തുള്ളല്‍ക്കഥ- ഒരു പഠനം
k-Æ¡-k-Jn®h¢ ഉണ്ണിയാടീ ചരിതം തൂവല്‍ക്കുപ്പായക്കാര്‍
k¡-·¢-µ¡t-Q® ഉണ്ണിയാടീ ചരിതം തൃക്കരുവായുടെ രക്തതിലകം: സ്വാതന്ത്രസമരസേനാനി പ്രാക്കുളം പി.കെ. പത്മനാഭപിള്ള
k£-k ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച തൃക്കോട്ടൂര്‍ പെരുമ
k£-k¡-Y¢-k-J« ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം ഒരു പഠനം തൃക്കോട്ടൂര്‍ പെരുമ
k¤-fè¨Ê l£T® ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം ചരിത്രദൃഷ്ടിയില്‍കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കഥകള്‍
k¤«-f¢-c¢-i¢-¨k ¨¨l-m¡-K-dªtXh¢ ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍
kÉu ¨f-·¢-c¢-i¢-¨k k¤-·¢-c¢-iJw ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം തെറ്റിയല്ല തേടിയിറങ്ങുകയാണ് (കവിതാസമാഹാരം)
l-T-´u-d¡-¶¤-J-q¤-¨T dX¢-m¡k ഉണ്ണ്യായേം പൊന്നുമുത്തശ്ശീം തെറ്റും ശരിയും
l-T´u O´£-O-Æj« ഉത്തമഗീതം തെസ്യൂസിന്റെ സംഗീതം
l-T´u d¡-¶¤-J-q¢-¨k l£-j¡«-L-cJw ഉത്തരകേരളത്തിലെ തോറ്റംപാട്ടുകള്‍ തേന്മാവ് (ചെറുകഥ)
l-T´u d¡-¶¤-Jw ~ Hj¤dUc« ഉത്തരഭാരതം തോട്ടിയുടെ മകന്‍
l-i-k¡t J¦-Y¢-Jw ഉത്തരമേഘം (കവിതാസമാഹാരം) തോട്ടിയുടെ മകന്‍ (നോവല്‍)
l-i-k¡t Lt-Q¢-´¤-¼¤ ഉത്തരരാമചരിതം തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥ
l-j-Ù-L«L ഉത്തരാസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ തോറ്റങ്ങള്‍ (1970)
l-q-d-¶X« d¡k« ഉത്സവങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ത്രിപുരദഹനം
l-¾-©·¡w cl-i¤-L-·¢-¨us Jl¢ ഉദരം നിമിത്തം ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ
l-Õ¢-´-¨dç¶ ©l-X¡-T® ഉപനിഷദ്‌സന്ദേശം ദഗ്നഭവനം
l-Ù¤« d¤-n®d-l¤« ഉപഹാരം ദന്തഗോപുരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും
lo¥j¢ (1968) ഉപ്പ് (കവിതാ സമാഹാരം) ദര്‍ശനത്തിന്റെ പൂക്കള്‍ (വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം)
lt-X-j¡-Q¢ ഉമാകേരളം - മഹാകാവ്യം ദര്‍ശനമാല (ദാര്‍ശനിക പദ്യം)
lt-·-h¡c d¤-o®YJ« ~ i¡-±Y¡-l¢-l-jX« ഉമ്മാച്ചു ദല്‍ഹി ഗാഥകള്‍ (നോവല്‍)
l¡-L®g-T¡-c-z-L¤-j¤-l¤« o¡-h¥-p¢J c©l¡-Ï¡-c-l¤« ഉമ്മാച്ചു (1954) ദളിതമക്ഷരസംയുക്തം (പഠനം)
l¡-L®g-T¡-cz L¤-j¤-©a-l¨Ê J¦-Y¢-Jw ഉറുമീസ് തരകന്റെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍ ദളിതമക്ഷരസംയുക്ത്ം
l¡-T-J-i®´® Hj¤ p¦-ai« ഉറുമീസ് തരകന്റെ ഉപന്യാസങ്ങൾ ദശാവതാര ചരിതം ആട്ടക്കഥ
l¡-i¢-µ¤ lq-j¤J ഉറുമ്പുകള്‍ സ്വപ്നം കാണുന്നു ദാമ്പത്യപ്രേമം
l¡-i¤-l¢-¨us JZ ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം ഒന്ന്) ദാര്‍ശനിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
l¡-k®h£-J¢-i¤-¨T o£Y ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം രണ്ട്‌ ) ദി ആല്‍ക്കെമിസ്റ്റ് (നോവല്‍)
l¡-k®h£-J¢-i¤-¨T ©k¡-J-·¢v ഉള്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ ദി ഡിസ്‌കവറി ഒഫ് ഇന്ത്യ
l¡-o¤-©al Jt-X¡-h¦-Y« ഉഷാകല്യാണം ദി പ്രോഫെറ്റ് (കവിത)
l¡-o®Y¤-p¡j ഉഷ്ണമേഖല (1969) ദു:ഖപുഷ്പങ്ങള്‍
l¡-´¢-¨us oª-z-j¬-m¡-o®±Y« ഊഞ്ഞാൽ (നോവൽ) ദുരവസ്ഥ (ഖണ്ഡകാവ്യം)
l¡v-c-J®n-±Y« h¤Yv Cust-¨c×® l¨j ഊരു ചുറ്റുന്ന പ്രണയം ദുര്യോധന വധം (ആട്ടക്കഥ)
l¢-J¦-Y¢-j¡-hu ഊര്‍മ്മിള ദുര്‍ഗേശനന്ദിനി (നോവല്‍)
l¢-Q-i¨us JZJw ഋഗ്വേദഭാഷാഭാഷ്യം 8 വാള്യം ദൂതവാക്യം (സംസ്‌കൃത നാടകം)
l¢-Q®S¡-c« ~ 8 l¡-q¬« ഋതുമതി ദൃക്‌സാക്ഷി (നോവല്‍)
l¢-T-j¤¼ ¨h¡-¶¤-Jw ഋതുമതി (നാടകം) ദേവസ്പന്ദനം വൈജ്ഞാനികം
l¢-a§¡u- o¢.-F-o®. c¡-i-j¤-¨T Dd-c¬¡-o¹w എ വിഷ്വല്‍ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂര്‍ ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തില്‍
l¢-a¬¡-d-Õ-J« എ.ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ ദൈവത്തിന്റെ മരണം
l¢-a¬¡-g¬¡-o« Hj¤ h¡t-L®L-©jK എ.കെ.ജിയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍
l¢-a¬¡-g¬¡-o« Hj¤ h¡t-Lê-©jK എ.പി.പി.യുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനങ്ങള്‍
l¢-c-i-O-±z¨us Jl¢-YJw എ.സി. കണ്ണന്‍നായരുടെ ഡയറി ദൈവദശകം (പ്രാര്‍ത്ഥനാഗീതം)
l¢-d-j£-Y-¹w(dUc«) h-k-i¡-q¢-i¤-¨T h¡-b¬-h-Q£-l¢Y« എം. കൃഷ്ണന്‍നായരുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ദൈവനീതിക്കു ദാക്ഷിണ്യമില്ല
l¢-dë-l-o®h-j-XJw ~ 4 g¡L« എം. ഗോവിന്ദന്റെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍ ദ്രാവിഡവൃത്തം (നാടകം)
l¢-ht-m-c-·¢-¨us ±d-m®c¹w എം. ഗോവിന്ദന്റെ കവിതകള്‍ ദ്രൗപദി (നോവല്‍)
l¢-l¡-p¢-Y-j¤-¨T ±d-m®c¹w എം.എന്റെ ഹാസ്യകവിതകള്‍ ധന്യയായ് ഞാന്‍
l¢-m¡-Ku എം.ടി. കഥയും പൊരുളും ധര്‍മപദം കിളിപ്പാട്ട്
l¢-m§-at-mc« എം.പി. നാരായണപിള്ളയുടെ കഥകള്‍ ധര്‍മ്മപുരാണം
l¢-m§-at-mc« എട്ടാമത്തെ മോതിരം ധര്‍മ്മരാജ
l¢-m§-a£-d« എണ്ണപ്പാടം (നോവല്‍) ധര്‍മ്മരാജാ (നോവല്‍)
l¢-m§-j¥-d« എതിര്‍പ്പ് (ആത്മകഥ) ധ്യാനസല്ലാപങ്ങള്‍
l¢-m§-o¡-p¢-Y¬ at-mc« എന്താണ് ആധുനികത ധ്വന്യാലോകം (കാവ്യമീമാംസ)
l¢-n-oo¬¹w എന്തിനാ വെറുതേ.. (നാടകങ്ങള്‍) ധ്വന്യാലോകം വിവര്‍ത്തനം
l¢-n¡-a-f¡ku എന്നെ തിരയുന്ന ഞാന്‍ ധ്വന്യാലോകവിലോചനം
l¢-q´¤ ¨J¡-q¤-·¥ എന്നെ തേടിയെത്തിയ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവും മരണവും
l¢-©l-J¡-c-z-c¤« h¡t-J®o¤« എന്റെ അമ്മ നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ (1971)
l¢-±g-h¡-J¡m« (J-ZJw) എന്റെ ഇന്നലെകള്‍ നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ (നോവല്‍)
l¢-¶¤-©d¡i l¡-´¤-Jw എന്റെ കഥ നടന്നു തീരാത്ത വഴികള്‍ (ബാലസാഹിത്യം)
l¢-·¤« ¨¨J-©´¡-¶¤« എന്റെ കഥ നടുവം കൃതികള്‍
l¢.-Bt. J¦-n®Xàt ~ Qc-p¦-a-i-¹-q¢v Hj¤ c¬¡-i¡-b¢-du എന്റെ കഥയില്ലായ്മകള്‍ _- ആത്മകഥ നനഞ്ഞ മണ്ണ്
l¢.-T¢. Hj¤ CY¢-p¡-o« എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല സ്മരണകള്‍ (ആത്മകഥ) നന്ദിവീണ്ടും വരിക
l¢.-T¢.J¤-h¡-j¨Ê ©k-K-c¹w എന്റെ കഴിഞ്ഞകാലം - ആത്മകഥ നന്മ നിറഞ്ഞവളേ സ്വസ്തി
l¢T എന്റെ ജീവിത കഥ നമ്പൂതിരി ഭാഷാ ശബ്ദകോശം
l¢gQc¹w (2006) എന്റെ ജീവിത സ്മരണകള്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു
l¢k¡di¡±Y (1978) എന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ കേരളം
l£-X-d¥-l® എന്റെ ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും നമ്മുടെ വനസമ്പത്ത്‌
l£-m¢-i-T¢-´¤-¼ J¡©× എന്റെ ജീവിതകഥ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്‍മാര്‍ (14 ഭാഗം)
l¦-·-l¢-O¡-j« എന്റെ ജീവിതപഥങ്ങള്‍ നരകം ഒരു പ്രേമകവിത എഴുതുന്നു (കവിത)
l¦-·-m¡-o®±Y« എന്റെ നാടുകടത്തല്‍ നരകം ഒരു പ്രേമകവിതയെഴുതുന്നു
l¦-·¡É d±Y-±d-lt-·-c« എന്റെ ബാല്യകാലസ്മരണകള്‍ നരഭോജികള്‍ (നാടകം)
l¦-Ú-o-ac« എന്റെ രാജ്യം എന്റെ ജീവിതം (ആത്മകഥ) നര്‍മ്മസല്ലാപം
l«-m-L¡Z എന്റെ വക്കീല്‍ ജീവിതം --_- ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ നല്ലമലയാളം
l¬¡-J-j-X-h¢-±Y« എന്റെ വഴിത്തിരിവ്-ആത്മകഥ നല്ലൊരു വരള്‍ച്ചയെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
l¬¡-o-g¡-jY« എന്റെ ശ്രീകോവില്‍ നളചരിതം (ആട്ടക്കഥ)
l¬¡-rl¶ o®h-j-XJw എന്റെ സത്യാന്വേഷണപരീക്ഷണങ്ങള്‍ നളചരിതം ആട്ടപ്രകാരം
m-J®Yu Yؤ-j¡u എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള - ജീവചരിത്രം നളചരിതം കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്‌
m-f-j¢-hk Aàdçu എന്‍. മോഹനന്റെ കഥകള്‍ നളചരിതം തിരുവാതിരപ്പാട്ട്‌
m-f®a-Y¡-j¡-lk¢ എന്‍.വിയുടെ കവിതകള്‍ നളചരിതം വ്യാഖ്യാനം
m-j-¨dç¡-q¢-h¡k എന്‍മകജെ ((നോവല്‍) നളചരിതത്തിനു ഒരു പ്രദക്ഷിണം
m-±Y¤-M®c-¨Ê o-Ø¥t-»-J-Z-Jw എന്‍മകജെ പഠനങ്ങള്‍ നളിനി
m¡-j-a¡-hX¢ എന്‍സൈക്‌ളോപീഡിയാ ഒരു പഠനം നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം (നിരൂപണം)
m¡-ja ~ H¼¡«-g¡-L« എബ്രായക്കുട്ടി നാടകം നവമഞ്ജരി
m¡-m§-Y-h¥-k¬-¹w ~ 4 g¡L« എമ്മെന്റെ ആത്മകഥ നവലോകം
m¡-o®±Y-o-Y¬-¹w എല്ലാം മായ്ക്കുന്ന കടല്‍ നസ്രാണികള്‍ ഒക്കെക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപവേദാര്‍ത്ഥം
m¡-o®±Y-o¡-p¢-Y¬« hk-i¡-q-·¢v ~ 2 l¡-q¬« എസ്.എന്‍.ഡി.പി. യോഗ ചരിത്രം നഹുഷപുരാണം
m¡-o®±Y¡-©c§-nX ©±d¡-Q-J®T¤-J-q¤« oiu-o® d-j£-J®n-X-¹-q¤« ഏകകാലികം/ബഹുകാലികം നഹുഷപുരാണം (നോവല്‍)
m¡-o®±Y« Cɬ-i¢v ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ നാം നാളെയുടെ നാണക്കേട്‌
m¡-É¢-Y£j« ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍-വിവ. നാകവേശ്യകള്‍
m¡-É¢-l-c-·¢-¨k dc¢-c£t-dç¥-l® ഏണിപ്പടികള്‍ നാഗാനന്ദം
m¢-l-j¡-±Y¢ h¡-p¡-Y®h¬« ഏണിപ്പടികള്‍ നാടകചക്രം (നാടകം)
m¢-l-l¢-k¡-o« ഏന്‍ ഓതി ഓതി നാടകദര്‍പ്പണം (നിരൂപണം)
m¢-l-m-Y-J« ഏഴരപ്പൊന്നാന നാടന്‍കല
m¢-l-m-YJ« ഏഷ്യന്‍ സിനിമ നാടുഗദ്ദിക
m¢-l-o®Y-l-h-S®Qj¢ ഐതിഹ്യമാല നാടുഗദ്ദിക (നാടകം)
m¢-l-©i¡L jp-o¬« ഐതിഹ്യമാല നാടുണരുന്നു
m¢-n¬-c¤« hJ-c¤« ഒടുവില്‍ കൃതികള്‍ നാട്ടുമൊഴിവഴക്കങ്ങള്‍ (പഠനം)
m¢-p¡-f¤-À£-¨Ê J-Z-Jw ഒത്തുകളി നാട്ടുവിശേഷം
m¢«-©m¡u Oj¢-±Y« ഒപ്പന എന്ന വട്ടപ്പാട്ട് നാട്യകല്പദ്രുമം
m£-l¡-L®g-T¡-cz L¤-j¤-©alu ഒരച്ഛന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ നാട്യകല്പദ്രുമം
m£t-n¡-oc« ഒരിടത്ത് നാട്യശാസ്ത്രം
m¤Úl¡i¤ (1980) ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ണി നാട്യശാസ്ത്രം - വിവര്‍ത്തനം
m«K® (J-l¢-Y¡-o-h¡-p¡j«) ഒരു ആഫ്രിക്കന്‍ യാത്ര നാനാവിധം
m¬¡-h-dJ®n« ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും നായര്‍ സമുദായത്തിന്റെ ഇതിഹാസം
m¬¡-h-o¤-zj¢ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സത്യദര്‍ശനം നാരായണഗുരു
m¬¡-h¡-j-X¬« ഒരു തീര്‍ത്ഥാടകന്റെ വഴി നാരായണഗുരുവും വാഗ്ഭടാനന്ദനും
o-K¡-l® ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ നാരായണീയം
o-K¡-l® ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ നാര്‍മടിപ്പുടവ (1978)
o-K¡-´©q h¤-©¼¡-¶® ഒരു നസ്രാണിയുവാവും ഗൗളി ശാസ്ത്രവും നാര്‍മടിപ്പുടവ (നോവല്‍)
o-Y¬-l¡u o¡-l¢-±Y¢ ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിന്റെ മരണം നാറാണത്തു ഭ്രാന്തന്‍
o-a¡-m¢lat-m-c« ഒരു പിടി നെല്ലിക്ക (കവിത) നാറാണത്തു ഭ്രാന്തന്‍ (കവിത)
o-e-k-h£-i¡-±Y ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ കഥ നാലാം ലോകവാദം
o-g-i¤« j¡-n®±T-l¤« B©L¡-q-l-Y®J-j-X-·¢-¨us i¤-L-·¢v ഒരു പുഴയുടെ കഥ നാലാള്‍ നാലുവഴി (ചെറുകഥ)
o-h-Yk« ഒരു പെണ്‍കിടാവിന്റെ തന്‍േറടം നാലുകെട്ട്
o-h¡-É-j¹w ഒരു മുതല നായാട്ട്‌ നാലുകെട്ട് (നോവല്‍)
o-h£-dc« ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും (1959) നാലുപേരിലൊരുത്തന്‍ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം
o-iu-o¢-¨us JZJw ~ 3 g¡L« ഒരു വഴിയും കുറേ നിഴലുകളും നികുംഭില
o-p-±o-d¥t-X¢h ഒരു വിലാപം നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം)
o-ɤ-n®T Q£-l¢-Y« ഒരു വൈദികന്റെ ഹൃദയമിതാ നിണമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകള്‍ (1955)
o-Õ¡-j-o¡-p¢-Y¬« hk-i¡-q-·¢v ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ നിത്യചൈതന്യയതിക്ക് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം
o-Ø¥t-»-J-ZJw ഒരു സര്‍ജന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ നിയമസംരക്ഷണം സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌
ot o¢.-d¢-´® Hj¤ Y¤s¼ J·® ഒരു സാന്ത്വനം പോലെ (നോവല്‍) നിയമസഭയില്‍ നിശ്ശബ്ദനായി
ot-Lêo«-L£-Y« ഒരേയൊരു ഉഷ നിരൂപകന്റെ രാജ്യഭാരം
ot-l£-o® o®©×¡-s¢ ഒറോത നിറമാല
ot-©á-´kë® ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തംബുരു നിറമുള്ള നിഴലുകള്‍ (നോവല്‍)
ot-á-©l-a¡É jp-o¬« ഒറ്റസൂചിയിലോടുന്ന വാച്ച് നിഴലും നിലാവും
o¡-p¢-Y¬-Jª-Y¤-J«~-4 g¡-L¹w ഒളിവിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍ നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികള്‍ (നോവല്‍)
o¡-p¢-Y¬-c¢-n®J¤-T« ഒളിവുകാല സ്മൃതികള്‍ നിഴലൊച്ചകള്‍
o¡-p¢-Y¬-d-Õ¡-ccu ~ Q£-l-O-j¢-±Y« ഒഴുക്കുകള്‍ (1953) നിഴല്‍ക്കുത്ത് (ആട്ടക്കഥ)
o¡-p¢-Y¬-dU-c¹w ഓടക്കുഴല്‍ നിഴല്‍പ്പാടുകള്‍
o¡-p¢-Y¬-g¥-nX« ഓടയില്‍ നിന്ന്‌ നിശാഗന്ധി (കവിത)
o¡-p¢-Y¬-h-S®Qj¢ ~ 11 g¡L« ഓമനത്തിങ്കള്‍ കിടാവോ_ - താരാട്ട്‌ നീരുറവകള്‍ക്ക് ഒരു ഗീതം (ചെറുകഥ)
o¡-p¢-Y¬-l¡-j-ek« ഓരോരോ കാലത്തിലും (നാടകം) നീലി
o¡-p¢-Y¬-l¢-O¡-j« ഓരോരോ തിരിവുകള്‍ നീലിമയുടെ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (കഥകള്‍)
o¡-p¢-Y¬-o-jX¢ ഓര്‍ക്കുക വല്ലപ്പോഴും നൂല്‍പ്പാലം കടക്കുന്നവര്‍ (ചെറുകഥ)
o¡-©JY« ഓര്‍മ്മക്കെട്ട് (നോവല്‍) നൃത്തം (2000)
o¡-©e¡ ഓര്‍മ്മയുടെ അറകള്‍ നെടുങ്കോട്ടയിലെ നിധി
o¡-©j¡-d-©am« ഓര്‍മ്മയുടെ സുഗന്ധം നെട്ടൂര്‍മഠം (1988)
o¡-±h¡-Q¬ jm®h¢ ഓളവും തീരവും നെയ്പ്പായസം
o¡-È¢ ഓഹരി നെല്ലിക്കല്‍ മുരളീധരന്റെ കവിതകള്‍
o¡-È¢ ഔഷധ നിഘണ്ടു നെല്ല് (1972)
o¡t-±Y¢-¨us Ao®Y¢-Y§-at-mc« കടത്തുവഞ്ചി നെഹ്‌റു, ഇന്ദിര, രാജീവ് -ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്‌
o¢-c¢h oY¬-l¤« h¢-Z¬-i¤« കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതകള്‍ നേതാജിയോടൊപ്പം
o¢.-l¢ ~ h¨×¡-j¤ h¤K« കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതകള്‍ - 2 ഭാഗം നേപ്പാള്‍ ഡയറി
o£-Y¡-d-j¢-Y¬¡-L« കടല്‍ മുതല്‍ കൈലാസം വരെ നേര്‍ക്കാഴ്ചകള്‍
o£-Y¡-o§-i«-lj« B¶´Z കടല്‍ക്കരയില്‍ (കവിതകള്‍) നൈലോണ്‍ സാരി (ലഘുനോവലുകള്‍)
o£Y c¥-ס-Ù¤-J-q¢-k¥-¨T കണ്ടിയൂര്‍ മറ്റം പടപ്പാട്ട്‌ നൈഷധീയചരിതം സംസ്‌കൃത മഹാകാവ്യം
o£Y h¤Yv oY¬-lY¢ l¨j കണ്ണശ്ശഭാഗവതം നോംചോംസ്‌കി
o£h (1967) കണ്ണശ്ശഭാരതം നോവലും ആഖ്യാനകലയും
o£u H¡lt കണ്ണശ്ശരാമായണ പഠനങ്ങള്‍ നോവല്‍ സാഹിത്യം
o¤-g-±a¡-p-jX« B¶´Z കണ്ണശ്ശരാമായണം നോവല്‍സാഹിത്യ പഠനങ്ങള്‍
o¤-g¡-n¢-Y¹w കണ്ണശ്ശരാമായണം ന്യായദര്‍ശനം
o¤-z-j-J¡-ß« d¡c കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം ന്യൂനപക്ഷരാഷ്ട്രീയം
o¤-©z¡-d-o¤-©z¡-d¡-K¬¡-c« കണ്ണിന്റെ കണ്ണ്‌ ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാര്‍ന്ന് (നോവല്‍)
o¤-±d-g¡-Y« കണ്ണീരും കിനാവും പടിയിറങ്ങിപ്പോയ പാര്‍വ്വതി
o¤-±f-p®h-X¬-J£t-·-c« കണ്ണീരും കിനാവും പഥികന്റെ പാട്ട്
o¤-±m¤Y o«-p¢Y കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി പദസംസ്‌കാര ചന്ദ്രിക
o¤g¡n® F«.d¢. കതിരുകാണാക്കിളി പദ്യരത്‌നം
o¤g¡n® O±za¡o® (¨J. o¤g¡n®) കഥകളി പദ്യസാഹിത്യ ചരിത്രം
o¤g±a¡dj©hm§ju കഥകളി നിരൂപണം പരഹൃദയജ്ഞാനം
o¤ltXc¡kd硶® കഥകളി മുദ്രാനിഘണ്ടു പരിണാമം
o¤nh C.d¢. കഥകളി വിജ്ഞാനകോശം പരിഭാഷയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
o¤ps f¢.F«. കഥകളിയിലെ കൈമുദ്രകള്‍ പരീക്ഷ
o¤p¦Y®J¤h¡t. F കഥകളിരംഗം പവനന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍
o¤zj¢Jq¤« o¤zjuh¡j¤« (1958) കഥയും പരിസ്ഥിതിയും പിതാമഹന്‍ (നോവല്‍)
o¤©jn® h¤Y¤J¤q« കഥാപല്ലവങ്ങള്‍ പിതൃഘടികാരം (നിരൂപണം)
o¤©j±zc¡Z® ¨J.l¢. കഥാപ്രസംഗ മഹാസാഗരം പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി (നാടകം)
o¤©j±zu Bhµv കഥാപ്രസംഗം എന്ത്?എന്തിന്? പുത്തന്‍ പാന (കാവ്യം)
o¤©j±zu Bt. (©V¡. Bto¤) കഥാമഞ്ജരി - 2 ഭാഗം പുറനാനൂറ് (സംഘകാല കാവ്യം)
o¤©j±zu ¨J. കഥാസൗധം (3ഭാഗം) പുലയപ്പാട്ട് (നോവല്‍)
o¤©kK F«.T¢. കനകം വിളയിക്കുന്ന കര്‍മ്മയോഗികള്‍ പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍
o¤±fp®hX¬u Y¢j¤h¥o® (T¢.Fo®. Y¢j¤h¥o®) കനകംമൂലം പുലിജന്മം (നാടകം)
o¤±fp®hX¬u cØ¥Y¢j¢ H¡¶¥t കന്യക പുലിവാല്‍ (നാടകം)
o¤±fp®hX¬u cØ¥Y¢j¢ ¨J (¨J.Fo®. cØ¥Y¢j¢) കന്യാവനങ്ങള്‍ പുല്ലേലിക്കുഞ്ചു
o¤±fp®hX¬u cØ¥Y¢j¢dç¡T® (HqdçhXå) കമ്പരാമായണത്തിലെ ബാലി പുസ്തകക്കളികള്‍ (ബാലസാഹിത്യം)
o¤±fp®hX¬u ©d¡×¢ o¢.Fo®. കമ്പരാമായണത്തിലെ ബാലി പൂതനാമോക്ഷം (ആട്ടക്കഥ)
o¤âj¡hd¶t d¢.Fo®. കമ്യൂണിസം പൂതപ്പാട്ട് (കവിത)
o¥-e¢ ds-ºJZ കയര്‍ പെരുന്തച്ചന്‍ (നാടകം)
o¥-j¬-J¤-T¤«-f« കയര്‍ (നോവല്‍) പേടിസ്വപ്‌നങ്ങള്‍ (ചെറുകഥ)
o¥-±Y-b¡-j¡ CY¢-©k CY¢-©k കയ്പവല്ലരി പ്രകൃതിനിയമം (നോവല്‍)
o¥j¬c¡j¡iX¨cr¤·O®Pu കയ്പവല്ലരി (കവിത) പ്രക്രിയാ സര്‍വ്വസ്വം (വ്യാകരണം)
o¥j¬l«m« - കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം (പഠനം)
o¦-n®T¢, Ì¢-Y¢, o«-p¡-j« കയ്യൂര്‍ സമരചരിത്രം പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും (ശാസ്ത്രലേഖന സമാഹാരം)
o¦-n®T¢-i¤« ±o-n®T¡-l¤« കരിവെള്ളൂര്‍ മുരളിയുടെ കവിതകള്‍ പ്രബന്ധകുസുമങ്ങള്‍
o§-c-l¢-Q®S¡-c« കരുണ പ്രബന്ധകുസുമങ്ങള്‍
o§-d®c-l¡-N®h¥-k« കരുണമൊരു രസംതാന്‍ പ്രരോദനം (വിലാപ ഖണ്ഡകാവ്യം)
o§-d®c« കര്‍ണ്ണന്‍ (നോവല്‍) പ്രളയം (നാടകം)
o§-i«-lj« കര്‍ണ്ണഭൂഷണം പ്രവാസിയുടെ വഴിയമ്പലങ്ങള്‍ (സഞ്ചാര സാഹിത്യം)
o§-j-dÕh« കലജീവിതം തന്നെ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മരണം (ചെറുകഥ)
o§t-Lê-a¥-Yu കലജീവിതം തന്നെ പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
o§t-Lê« Y¤-s-´¤¼ ohi« കലണ്ടര്‍ പ്രാചീനമലയാളം
o§t-Lê« c¡-X¢-´¤-¼¤ കലി പ്രാര്‍ത്ഥന എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങനെ?
o§tLa¥Yu (1958) കലിക പ്രേതലോകം (നാടകം)
o§¡-Y-±É¬-h¡-X® ¨¨al« കലികാലം (കവിത) പ്രേമലേഖനം (നോവല്‍)
o§¡-Y-±É¬-h¡-X® ¨¨al« കല്ക്കി പുരാണം പ്രൈഡ് ആന്റ് പ്രെജുഡിസ് (നോവല്‍)
o§¡-Y-±É¬-¨·-´¤-s¢-¨µ¡-j¤ L£Y« കല്യാണസൗഗന്ധികം തുള്ളല്‍ ഫോക്‌ലോര്‍
o§¡-Y-±É¬-·¢-¨us oh-±LY കല്ലിലെ തീപ്പൊരികള്‍ ഫോക്‌ലോര്‍ നിഘണ്ടു
o§¡-Y-±É¬-·¢-¨us o¡-J®n¡-Y®´¡-j« കളിയച്ഛന്‍ ഫ്രഞ്ച് കവിതകള്‍ വിവര്‍ത്തനം
o§¡-Y¢-Y¢-j¤-c¡w കളിയും കാര്യവും ബകവധം (ആട്ടക്കഥ)
o§¡-Y¢-Y¢-j¤-c¡w കളിവിളക്ക്‌ ബദര്‍ പടപ്പാട്ട്‌
o§¡-c¤-glL£-Y¢ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ ബദറുള്‍മുനീര്‍ ഒപ്പനപ്പാട്ട്‌
oª-a¡-h¢-c¢ കഴിഞ്ഞകാലം ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധന്‍
oª-h¬-J¡-m¢(J-l¢-Y¡-o-h¡-p¡j«) കവികലാപം ബലികുടീരം
oª-z-j¬-c¢-j£-J®nX« കവിത ബലിക്കല്ല് (നോവല്‍)
oª-z-j¬-k-pj¢ l¬¡-K¬¡-c« കവിത (കവിതാസമാഹാരം) ബലിദര്‍ശനം (കവിത)
o«-K¬-J-q¤-¨T AΤY ±d-dÕ« കവിത വഴിത്തിരിവില്‍ ബലിപ്പകര്‍ച്ച
o«-L£-Y-O-±z¢J കവിത വെളിച്ചത്തിലേക്ക്‌ ബലിമൃഗങ്ങള്‍
o«-M-J¡k ©J-jq« കവിതയിലേക്കൊരു കൈത്തിരി ബഷീറിന്റെ കത്തുകള്‍
o«-M-L¡-c« കവിതയും മനഃശാസ്ത്രവും ബാണയുദ്ധം
o«-o®J¦Y o¡-p¢-Y¬ l¢-ht-mc« കവിതയുടെ ഗ്രാമങ്ങള്‍ ബാണയുദ്ധം ചമ്പു
o«-o®J¦Y o¡-p¢-Y¬-O-j¢-±Y« കവിതയുടെ ജാതകം ബാലകവിതാ സമാഹാരം
o«-±J¡-É¢ കവിതയുടെ ഡി.എന്‍.എ ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതകള്‍
o¬-h-ÉJ« B¶´Z കവിതാരാമം ബാലരാമായണം
o¬-h-ÉJ« Y¤¾v കവിപക്വാവലി ബാലവീഥി
o®J-z-d¤-j¡-X« കവിപുഷ്പമാല ബാലിദ്വീപ് (യാത്രാവിവരണം)
o®d-z-h¡-d¢-c¢-J©q cz¢ കവിമൃഗാവലി ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ
o®h-j-XJw കവിയും കവിതയും കുറെക്കൂടി ബാലിവിജയം (ആട്ടക്കഥ)
o®h¡jJm¢kJw (1977) കവിയും കവിതയും കുറേക്കൂടി ബാലോപദേശം - രണ്ടുഭാഗം
o®h¦-Y¢-at-dçX« കവിയുടെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ ബാല്യകാലസഖി
o®©c-p j-m®-h¢Jw കസവുതട്ടം ബാല്യകാലസഖി (നോവല്‍)
o®©c-p-a¥-Yu കസ്തൂര്‍ബാ ഗാന്ധിഖ ബി.എ. മിടുക്കി
o®©c-pkY കാകസന്ദേശം ബിലാത്തി വിശേഷം
oØ¥t-»-JZJw കാക്കാരിശ്ശി നാടകം ബിലെഫഹി (നോവല്‍)
oç-z¢-´¤¼ AÌ¢-h¡-T« കാഞ്ചനസീത ബീര്‍ബല്‍ കഥകള്‍
pj¢a§¡s¢v hX¢Jw h¤r¹¤¼¤ (1972) കാഞ്ചനസീത (നാടകം) ബുദ്ധന്റെ ചിരി
p¡ cJ®ov-f¡-j¢ കാട് (നോവല്‍) ബുദ്ധന്‍ മുതല്‍ മാര്‍ക്‌സ് വരെ
p¡-o¬-at-mc« കാട്ടില്‍ പോകാം ബൈബിള്‍ പുതിയ നിയമം
p¢-L§¢-× കാട്ടുകടന്നല്‍ (നോവല്‍) ബോധത്തിലെ പടുകുഴികള്‍
p¢-h-l¡-¨us h¤-Jw-Y-¶¢v കാട്ടുകള്ളന്‍മാര്‍ ബ്‌ളൈന്‍ഡ്‌നെസ് (നോവല്‍)
p¢-h¡-k-i-Y£t-Ϲw കാട്ടുകുതിര (നാടകം) ഭഗവാന്‍ കാലുമാറുന്നു (നാടകം)
p¢-z¤ Fu-¨¨o-J®©q¡-d£-V¢i കാണാമറയത്തൊരു പെന്‍ഡുലം ഭഗ്‌നഭവനം (നാടകം)
p¢-z¤-hY« ~ Hj¤ kM¤-l£-J®nX« കാണിക്ക ഭാരതഗാഥ (കാവ്യം)
p¦-a-i-l-Y¢-i¡i Hj¤ ¨dx-J¤-¶¢ കാഥികന്റെ കല ഭാരതപര്യടനം (പഠനം)
p¦-a-i-±d¢i കാഥികന്റെ പണിപ്പുര ഭാരതമാല (കാവ്യം)
p¦-a-i-·¢-¨k Bj¡-bc¡ oª-g-L« കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍-വിവര്‍ത്തനം ഭാഷാ ഭഗവത്ഗീത (കാവ്യം)
p¦-o§-a¥-j-i¡-±Y-´¡t കാരാഗൃഹത്തില്‍ ഭാഷാകൗടലീയം (ഭാഷാന്തരണം)
¨d-Xå-j-m¤-c¡-T® കാര്‍ത്തികോദയം ഭാഷാഭൂഷണം (അലങ്കാരശാസ്ത്രം)
¨d-Xå¤-¨J¡-¾¡«,- d©J®n കാറല്‍ മാര്‍ക്‌സും നാരായണഗുരുവും ഭാഷാഷ്ടപദി കാവ്യപരിഭാഷ
¨d¡-T¢-µ¢ കാറല്‍മാന്‍ ചരിതം ഭാസ്‌ക്കരമേനോന്‍ (അപസര്‍പ്പകനോവല്‍)
¨d¡-¶¢-µ¥-¶¤-Jw കാറല്‍മാന്‍ ചരിതം - ചവിട്ടുനാടകം ഭൂതാവിഷ്ടര്‍
¨d¡u-J¤-¼« a¡-©h¡-a-j¨Ê Jl¢-YJw കാറ്റു പറഞ്ഞകഥ ഭൂമിഗീതങ്ങള്‍ (കവിത)
¨h¡-r¢-i¤« ¨d¡-j¤-q¤« കാലം ഭൂമിപുത്രന്റെ വഴി (ചെറുകഥ)
¨h¡r¢º¤sº JZJq¤« ¨O¡¿¤« കാലം (നോവല്‍) ഭൂമിയുടെ അവകാശികള്‍
¨l-X®hX¢ ±d-Ì¡-c« കാലകേയവധം (ആട്ടക്കഥ) ഭ്രഷ്ട് (1973)
¨l-q¢-µ-dç¡-T¤-Jw കാലകേയവധം ശീതങ്കന്‍ തുള്ളല്‍ മലയാളം സ്വനവിജ്ഞാനം
¨l-q¤-·-J¤-º® കാല്പനികത മഴക്കാലം
¨of¡o®×¬u Asi®´v (l¢.Fo®. Asi®´v) കാല്പനികത (നിരൂപണം) മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്
¨of¡o®×¬u FThj·® (c¡j¡iXu cØ¥Y¢j¢) കാല്പനികതയും മലയാളനോവലും രാമകഥപ്പാട്ട്
¨of¡o®×¬u J¡dçu (Fo®. J¡dçu) കാല്‍വരിയിലെ കല്പപാദപം റാജാറാം മോഹന്‍ റോയിയും മൂന്ന് നവോത്ഥാന നക്ഷത്രങ്ങളും
¨of¡o®×¬u J¤º¤J¤º¤ g¡LlYt. കാളപ്പോരിന്റെ നാട്ടില്‍ റെയിന്‍ഡിയര്‍
¨of¡o®×¬u d¤Y¤l£T® കാളീനാടകം വെയ്റ്റിങ്ങ് ഫോര്‍ ഗോദോ
¨of¡o®×¬u d¾¢©·¡T® കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി ശ്രമദാനം
¨of¡o®×¬u ¨l¹¡k¥t (Fo®. ¨l¹¡k¥t) കാവടിക്കടവ്(കഥകള്‍) ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള - ജീവചരിത്രം
¨of¡o®×¬u ©YthU«. കാവിലെ പാട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം കാവ്യം
¨of¡o®×¬u ©d¡w കാവ്യകല (പഠനം) ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം
¨of£c¡ s¡e¢ കാവ്യഭാവനയുടെ സ്ത്രീപഠനങ്ങള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണാമൃതം
¨oi®Y¤ h¤p½a® ¨d¡uJ¤¼« കാവ്യലോകസ്മരണകള്‍ - ആത്മകഥ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍ അവസാനത്തെ എഴുന്നള്ളത്ത്‌
¨oi®Y® h¤p½a® d¢.F. കാവ്യവ്യുല്പത്തി ശ്രീനാരായണഗുരു
¨¨l-a¬-j-c« d¢.-F-o®. l¡-j¬t കാവ്യോപഹാരം ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവാചകന്‍
¨¨l-m¢JY±É« കാശ്മീരി കവിതകള്‍ (വിവര്‍ത്തനവും പഠനവും) ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം
¨¨m-k£-c¢-MÙ¤ കിഞ്ചനവര്‍ത്തമാനം ശ്രീനാരായണദര്‍ശനങ്ങള്‍ ഇസ്‌ളാം മതവീക്ഷണത്തില്‍
¨¨o-©±f¡L® കിഞ്ചനവര്‍ത്തമാനം ശ്രീബുദ്ധചരിതം
¨±di®o® a ©k¡tV® (1996) കിണിയുടെ കഥ ശ്രീമാന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിതകള്‍
¨±d¡-e-o-s¤-¨T hJw കിരാതം തുള്ളല്‍ ശ്രീരേഖ
©d¡-T¡ h-c¤n¬¡ കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തങ്ങള്‍ ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
©d¡-k£-o® l¢-Q®S¡c c¢-MÙ¤ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം ശ്രുതിഭംഗം
©h-q-¸a« (j-Ù¤-g¡-L«) കിളിമൊഴികള്‍ ഷണ്‍മുഖ സ്‌തോത്രം
©h¡-p¢-c¢-i¡-¶«¯ Oj¢-±Y-l¤« B¶-±d-J¡-j-l¤« കിളിമൊഴികള്‍ (കവിത) സ്ഥലം കാലം ചെറുകഥ
©h¡-p¢-c£-±gh« കിഴവനും കടലും (ദി ഓള്‍ഡ് മാന്‍ ആന്‍ഡ് ദ സീ) ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം
©i-m¤-a¡-o¢-¨us JZ കീചകവധം ആട്ടക്കഥ ഹോര്‍മോണുകളുടെ കഥ
©j-K-i¢-k¢-kë¡· Hj¡w കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട്‌ ‘l¬¡JjXh¢±Y«'
sidead