സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ

നിരക്ഷരർക്ക് അക്ഷരം പകർന്നു നല്കാനും അപ്രകാരം നേടുന്ന കേവല സാക്ഷരത നിലനിർത്താനും തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാനും കേരള സർക്കാർ രൂപം നല്കിയ സംവിധാനമാണ് കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ ദേശീയ സാക്ഷരത മിഷൻ നി൪ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഈ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത്. സാക്ഷരത എന്ന…
Continue Reading

സ്‌റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് എന്‍സൈകേ്‌ളാപീഡിക് പബ്‌ളിക്കേഷന്‍സ്‌

ഉടന്‍ ലഭ്യമാകും
Continue Reading

കേരള കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ഹിസ്‌റ്റോറിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്

ചരിത്രത്തിലും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് കേരള കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ഹിസ്റ്റോറിക് റിസര്‍ച്ച് (കെ.സി.എച്ച്.ആര്‍). കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇതിനെ കേരളസര്‍വ്വകലാശാല റിസര്‍ച്ച് സെന്ററായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.     തിരുവനന്തപുരം നളന്ദയിലെ…
Continue Reading

കേരള പ്രസ് അക്കാദമി

    കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെ തൊഴില്‍ മികവിനും പത്രപ്രവര്‍ത്തന മേഖലയിലെ പഠന ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കുമായി 1979 മാര്‍ച്ച് 19 ന് നിലവില്‍വന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേരള പ്രസ് അക്കാദമി. പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രൊഫഷണലിസം, മേന്മ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. കേരള സര്‍ക്കാര്‍, കേരള യൂണിയന്‍ ഓഫ്…
Continue Reading