ഭാവി ഉള്ളൂര്‍ എസ്.പരമേശ്വരയ്യര്‍ ഭാവിയെപ്പരീക്ഷിപ്പാന്‍ ദീപത്തിന്‍പുരോഭൂവില്‍ ദൈവജ്ഞന്‍പരല്‍വാരി വെച്ചെന്തോ ഗണിക്കുന്നു. ആ വിള,ക്കടുത്തുള്ള കൂരിരുട്ടവങ്കലോ മേവിടുന്നതെന്നോര്‍ത്തു നോക്കുന്നു കണ്‍ ചിമ്മാതെ. അങ്ങെഴും പരല്‍ക്കൂട്ടം 'ഞങ്ങളോ നക്ഷത്രങ്ങ ളങ്ങേക്കൈക്കൊതുങ്ങുവാന്‍?' എന്നോര്‍ത്തു ചിരിക്കുന്നു. കൂറുന്നു തല്‍സംഘര്‍ഷം 'ആമെങ്കിലെണ്ണു ചെന്നു താരകപ്പരല്‍വാനാം നീലക്കല്പലകയില്‍!' ഗൗളിതന്‍ വാക്കുംകേള്‍പ്പൂ:…
Continue Reading