ഉണ്ണിയുഷസ്സൊളിചിന്നിയുയര്‍ന്നുച്ചയായി; പിന്നെയങ്ങു നിറം മങ്ങിയന്തിയുമായി. ഇക്ഷണത്തില്‍ക്കാലമാകും വന്‍കടലിന്‍ മാറില്‍നിന്നി ക്കൊച്ചുപകല്‍നീര്‍ക്കുമിള കാണാതെയാമോ? ആകിലെന്തു? മറയട്ടെ വാസരവുമതിന്‍ദുഷ്ടു മാഗമിച്ചീടട്ടെ രാത്രി കല്യാണദാത്രി ഉദിക്കുന്നു; തടിക്കുന്നു; ചടയ്ക്കുന്നു, നശിക്കുന്നു; പതിവിതിന്നെങ്ങു മാറ്റം പ്രപഞ്ചത്തിങ്കല്‍? വാടിയ പൂ ചൂടുന്നീല വാര്‍കുഴലില്‍ പ്രകൃത്യംബ, ചൂടുനീങ്ങി സ്വാദുകെട്ട ചോറശിപ്പീല…
Continue Reading