ദിവ്യദര്‍ശനം ഉള്ളൂര്‍ എസ്.പരമേശ്വരയ്യര്‍ ആഴിത്തിമിങ്ഗലത്തീന്‍ പഴമായ് വീഴ്ത്തി യാദിത്യബിംബത്തെയന്നും ദൈവം. തന്‍തല പൊന്തിച്ചു നില്പായി കൂരിരു ട്ടന്തകനേറിന പോത്തുപോലെ. മങ്ങിന വെണ്മതിക്കീറിനാല്‍ പാഴ്‌നിലാ വങ്ങിങ്ങൊരല്പാല്പമല്ലുതിര്‍ത്തു, രോഷത്തിന്‍ മൂര്‍ച്ഛയില്‍ ദംഷ്ട്രയാല്‍ താന്‍തൂകും ഹാസത്തിന്നങ്കുരമെന്നപോലെ. മിന്നാമിനുങ്ങുകള്‍ മുറ്റത്തില്‍ച്ചാഞ്ചാടി മിന്നിയും മങ്ങിയും മാറി മാറി, ജന്മവും…
Continue Reading