ആദിവാസി മേഖലയിലെ നിരക്ഷരത നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യുന്നതിനും തുല്യതാ വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നതിനും വേണ്ടി ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആദിവായി സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരിപാടി. . ഇതില്‍ പ്രധാനമാണ് അട്ടപ്പാടി സാക്ഷരതാ പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ ആദിവാസികളിലേക്കും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. അട്ടപ്പാടി സാക്ഷരതാ പരിപാടി…
Continue Reading