മാറ് ഉള്ളൂര്‍ എസ്.പരമേശ്വരയ്യര്‍ 'ഹോയി ഹോയ് ഹോയ്' എന്നൊരാളാട്ടുന്നു വഴിക്കുനി; ന്നായതു ചെവിക്കൊള്‍വീലാഗമിപ്പവനന്യന്‍. 'മാറെടാ തീണ്ടാപ്പാടിനപ്പുറം; ചണ്ഡാലന്‍ നീ; യാരണന്‍ ഞാന്‍' എന്നവര്‍ പിന്നെയും തകര്‍ക്കുന്നു. ശ്രീകാശീയാണസ്ഥലം! ഭിക്ഷുവാണതോതുന്നോന്‍! പോകയാണുഷസ്സിന്കല്‍ ഗംഗയില്‍ സ്‌നാനത്തിനായ് !! സാമാന്യനല്ലപ്പുമാന്‍, സര്‍വ്വജ്ഞന്‍, ജിതേന്ദ്രിയന്‍, ശ്രീമച്ഛ്‌ന്കരാചാര്യരദ്വൈതവിദ്യാഗുരു. ആയവന്‍…
Continue Reading