മൃണാളിനി ഉള്ളൂര്‍ എസ്.പരമേശ്വരയ്യര്‍ പത്തിന്നു മേലായ് മണി; പാരമാരാവിങ്കലും സുപ്തിയില്‍ സുഖം നേടും കാലമായ് സുകൃതികള്‍. അടച്ചുപൂട്ടിപ്പോയീ കതകപ്പണക്കാരര്‍; കടക്ക മുന്നോട്ടു നാമിരുട്ടില്‍ത്തപ്പിത്തപ്പി അല്പം നിന്നല്പം തിന്മാന്‍ വെണ്‍ചിതലുഴിഞ്ഞിട്ട കുപ്പമണ്‍ചെറ്റപ്പുരയൊന്നതാ! പുരോഭൂവില്‍! അകമേയല്ലിന്‍പറ്റം വിഴുങ്ങാന്‍ ചൂഴ്ന്നങ്ങൊരു തകരക്കൈച്ചിമ്മിണി പുകഞ്ഞു കത്തീടുന്നു. ഹാ!…
Continue Reading