പ്രേമസംഗീതം ഒരൊറ്റമതമുണ്ടു ലകി,ന്നുയിരാം പ്രേമം; അതൊന്നല്ലോ പരക്കെ നമ്മെപ്പാലമൃതൂട്ടും പാര്‍വണശശിബിംബം ഭക്ത്യനുരാഗദയാദിവപുസ്സാപ്പരാത്മചൈതന്യം പലമട്ടേന്തിപ്പാരിതിനെങ്ങും പ്രകാശമരുളുന്നു. അതിന്നൊരരിയാം നാസ്തിക്യംതാന്‍ ദ്വേഷം; ലോകത്തി ന്നഹോ! തമസ്സാമതിലടിപെട്ടാലകാലമൃത്യു ഫലം. മാരണദേവതയാമതു മാറ്റും മണവറ പട്ടടയായ്, മടുമലര്‍വാടിക മരുപ്പറമ്പായ്, വാനം നാരകമായ്. 2 പദങ്ങളന്വയമാര്‍ന്നേ വാക്യം ഭവിപ്പു…
Continue Reading