മാസിക

ജാനകി

ജാനകി the cute ജി. ഹരി നീലഗിരി അന്നും ജാനകി ഓഫീസില്‍ എത്തിയിരുന്നില്ല. രവിയുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകാന്‍ തുടങ്ങി. ജാനകിയുടെ മുറിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള തന്റെ ക്യാബിനില്‍ നിന്ന് അവളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേയ്ക്ക് അയാള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ഒളിക്കണ്ണിട്ടുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കന്യാകുമാരിയില്‍ നിന്ന് അവള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കാനായി വാങ്ങിയ…
Continue Reading
മാസിക

കവിത്താരകള്‍ക്കപ്പുറം

ഡോ.ബെറ്റിമോള്‍ മാത്യു ആമുഖം     മലയാളകവിതയുടെ രാജപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാല്‍ മഹാകവിത്താരകള്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരാകാശക്കീറിനു കീഴിലെത്താം. കവിതയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പദതലം മുതല്‍ പ്രബന്ധതലം വരെ വ്യാപിപ്പിച്ച കാല്പനികരും ആധുനികരുമെല്ലാം താരസ്വരൂപങ്ങളായി കണ്ണിലും കാതിലുമെത്തും. ഇനിയങ്ങോട്ടു രാജപാതകളല്‌ള. അനേകം ചെറുവഴികളാണ്. കവിതയുടെ ചെറുവഴികള്‍, കവിത്താരകള്‍.…
Continue Reading
മാസിക

അപ്രകാശിത കവിത

ഡി. വിനയചന്ദ്രന്‍ എല്ലാവരെയും പോലെ കഴിയാന്‍ എളുപ്പം: തൂറുക, തേട്ടുക, വളിവിടുക, എന്നാല്‍ വിക്രമാദിത്യനും വേതാളവും ഗേറ്റ് കിലുക്കി ഭിക്ഷചോദിച്ചാല്‍ ഒരു നൈറ്റിയോ സിഗററ്റുപുകയോ ആയി വരാന്തയിലിറങ്ങി നടക്കാനാവില്ല. പഴയ വസ്ര്തമോ പുഴുങ്ങിയ പഴമോ കുപ്പിയിലെ ബാക്കിയോ അവാര്‍ഡുകിട്ടിയ ചവറോ കൊണ്ട്…
Continue Reading
മാസിക

ഒന്നുതന്നല്‌ളയോ നിങ്ങളും ഞാനും…

  വിനയചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ഒരോര്‍മ്മ പി.വൈ. ബാലന്‍     കവി. ഡി, വിനയചന്ദ്രനെ നേരിട്ടു കാണുന്നതിനും പരിചയപെ്പടുന്നതിനും മുന്‍പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രപ്പാട്ട് എന്ന കവിത എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചൊല്ലി കേള്‍പ്പിച്ചു. 1977-ല്‍. അച്ഛനോടു യാത്ര ചോദി- ച്ചമ്മയോടു യാത്ര ചോദി-…
Continue Reading
മാസിക

F¨Ê Q£l¢Y oK¢

  j¡Q£l® J¤h¡t Fo®.   d¡Y¢j¡ls¢i¡¨Y j¡d¥l¤ d¥·¤...   dJ©kY¤hs¢i¡¨Y c¢k¡l¤¨dií¤   S¡u ©d¡k¤hs¢i¡¨Y c¢¨¼i¤« ±dXi¢µ¤   c£ Y¼¨Yc¢´¤ JTv©d¡¨k ±dXil¤«...   Ay¨Y¼¤ c¢cµ¢¶¤« As¢i¡¨Y S¡u dJt¼¤   c¢u ¨Os¤…
Continue Reading
മാസിക

+ (dëo®)

  oµ¢a¡czu   o®J¥w h¥±Y¸¤ji¤¨T d¡iv dTt¼ O¤lj¢v J¥tØuJ¿¤¨J¡Ù® j¡lXu + o£Y F¼® Fr¤Y¢i¢¶® FÉ¡i¢? l¡Å£J¢´¤©d¡k¤« YT¤´¡c¡i¢¿, o£Yi¤¨T AÞ¢dj£È. HT¤l¢v o§É« d¡d« Y¢j¢µs¢º¤ j¡hc¤« d¤ri¢vO¡T¢ hj¢µ¤.   d¤r·£j¨· Y¨Ê l£T¤O¤hj¢v…
Continue Reading
മാസിക

a¡p«

                        ±d¢i o¡i¤Q®   Fc¢´® a¡p¢´¤¼¤ O¤Ù¤Jw ljq¤¼¤ ¨Y¡Ù O¤¶¤¨d¡¾¤¼¤ Alo¡c Y¤¾¢ ©O¡ji¤« Dª×¢´¤T¢¨µ¨Êi¤µ¢i¢v o¥j¬u D±LY¡d« ¨O¡j¢i¤¼¤   S¡u…
Continue Reading
മാസിക

h¥¼¤ Jl¢YJw

J¡·¤ k¥©´¡o®   Ji礫 hb¤jl¤«   Hy J¤º¤J¾·j« lr¢ij¢J¢v Jqº¤J¢¶¢ ltX´Tk¡o¢v ¨d¡Y¢º¢y¼¤, ¨d¡Y¢ Y¤s¼©¸¡w O¡T¢´is¢iY® F¨Ê c¡l¢uY¤Ø¢©k´¡i¢y¼¤. C©¸¡¨qc¢´® hb¤j¢µ¢¶® Y¤¸¡c¤« là, Ji®µ¢¶® Cs´¡c¤«...     h¤q   d¥·¤kº h¤q hjX·¢c¤…
Continue Reading
മാസിക

cȱYk¢d¢Jw

n¢s¡o® Ak¢                 Ac¬±Lp¹q¢v c¢¼¤« o©zm¹w o§£Jj¢´¤©Ø¡w dYsyY® O¤Ù¤Jw l¢si®´yY® p¦aihY¢©k¡k« Y¤T¢´yY®   Adjk¢d¢Jq¢v l£X¤h¡i¤¼ AÈj¹w Cc¢¨i¡j¢´v Blt·¢´¡·Y¢c¡v   AJY¡j¢v Hy c¢Ökc¡qh¡i¢  …
Continue Reading