വെണ്മണി മഹൻ

 

 

ലക്ഷ്യം കൂടാതെ ലങ്കാനഗരമതു തക-ർത്തക്ഷമം

രൂക്ഷനാകുംരക്ഷോജാലാധിപത്യം തടവിന

ദശക- ണ്ഠന്റെ കണ്ഠം മുറിപ്പാൻലക്ഷ്യം വെച്ചങ്ങു

ചീറി ദ്രുതമണയുമൊര- ത്യുഗ്രമാം രാമബാണംരക്ഷിച്ചീടട്ടെ നിത്യം

കലിമലമകലെ- പ്പോക്കി നന്നാക്കി നമ്മേ.    1

ഇട്ടീരിമൂസ്സിനുടെ കയ്യിലയച്ച പദ്യംകിട്ടീ വിധങ്ങൾ

വിവരിച്ചു മനസ്സിലായിഞെട്ടീല

തെല്ലമിതുകൊണ്ടഹമിന്നതല്ലപൊട്ടീ

നമുക്കു പരിചിൽ പരിഹാസഹാസം.       2

എനിക്കഹോ ദീനമതാണതിന്നാൽനിനയ്ക്കിലിപ്പോൾ

സുഖമില്ല തെല്ലുംമനസ്സു മങ്ങുന്നു

മദീയവൃത്തംമനസ്സിലാവാതെ മറക്കയോ നീ?       3
ദണ്ഡമകന്നതിമാത്രംഖണ്ഡിച്ചങ്ങോട്ടിതിന്നു

മറുപത്രംതിണ്ണമയയ്ക്കാതിന്നെൻദണ്ഡംകൊണ്ടിട്ടുഴന്നു കഴിയുന്നേൻ.       4

ദീനം പിടിചു ദിവസപ്രതിയുള്ള ബുദ്ധി-ക്കൂനംഭവിച്ചു

മരുവീടുമൊരെന്നൊടിപ്പോൾമാനം നടിചു

തവ വാക്കുകൾ നന്നു നന്നുഞാനെന്തുവെച്ചു കുറയാതുരിയാടിടുന്നു?       5

വാച്ചിടൂം പ്രാണദുർവ്വേദന ബഹുകഠിനം

ചുണ്ടെലിക്കങ്ങു കണ്ടൻ-പൂച്ചയ്ക്കുത്സാഹമുൾക്കൊണ്ടിളകിന

വിളയാ-ട്ടങ്ങളിന്നെന്നപോലെതീർച്ചയ്ക്കിക്കാര്യ

മോതാമധികതരമെനി- ക്കഗ്നിമാന്ദ്യാദി ദീനം.മൂർച്ഛിച്ചയ്യോ!

കുഴങ്ങുന്നിതുപൊഴുതു നിന-ക്കുദ്യമം ഹൃദ്യമത്രേ.     6

ശശാങ്കശോഭയ്ക്കെതിർകീർത്തിയുള്ള-തശങ്കമയ്യോ!

കളയുന്നതിന്നോഭ്രശം സഹിക്കാവരുതാത്തൊരാത്മ-പ്രശംസ

നീ കൊണ്ടുപിടിച്ചിടുന്നു.       7

പത്മാലയയ്ക്കു പരിതാപമണച്ചിടുന്ന

പത്മാക്ഷിമാർകളൊടൊഴിഞ്ഞു മനുഷ്യരാരും

ആത്മപ്രശംസ പതിവില്ലറിയേണമി

ന്നെ-ന്നാത്മപ്രമാണസുമതേ! മതി തേ വലിപ്പം.       8

ധവളമണിധരിത്രീ ദേവനാമെന്നൊടേറ്റം

ധവളതരയശസ്സും ധാടിയും തേടിയും

നീഅവികലകുതുകംപൂണ്ടേല്ക്കയാൽ

മാനമുണ്ടോതവ കളികളിതെല്ലാമൊക്കുമോ നിൽക്കമോ ഞാൻ       9

അമരാടുകിലച്യുതാഖ്യ!

സാക്ഷാ-ലമരാധീശസമാനമാനിയാം നീ
അമരാ ദൃഢമെന്നെയങ്ങു

നിന്ദി-ച്ചമരാതിട്ടിഹയൊട്ടയാട്ടിടൊല്ലേ        10

ഓരൊന്നിങ്ങോട്ടുരയ്ക്കുന്നതിനു

മറൂവച-സ്സോതിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ-പ്പാരം

നിസ്സാരനെന്നോർത്തഹമിഹ നിതരാ-

മിന്നു നിന്ദിക്കയെന്നേപാരാതെ പാർത്തിടൂ

നീ പരമിതിനിടയാ-ക്കേണ്ട വേഴ്ചയ്ക്കിതേതും

പോരാതെ വന്നുപോമെന്നൊരു

വഴി കരുതി- ത്തെല്ലുടൻ ചൊല്ലിടുന്നെൻ.        11

ശങ്കാഹീനം ശശാങ്കാമലതരയശസാ

കേരളോല്പന്നഭാഷാ-വങ്കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കും സിതമണിധരണീ- ദേവഹര്യക്ഷവര്യൻ

ഹുങ്കാരാത്തോടെതിർക്കും കവികരിനിടിലം

തച്ചുടയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്ദാ-ഹുങ്കാരംപൂണ്ട

നിയ്യാമൊരു കുറുനരിയെ- ക്കുസുമൊ കുന്നിപൊലും?      12

കാത്തുള്ളിലച്യുത! കവിത്വമതോ വല്ലാ-തിത്തുള്ളൽ വേണ്ട വഴിയില്ലവതാളമാകുംചേർത്തുള്ളിലായതു

നിനച്ചൊരു മുക്കിൽ മങ്ങി-പ്പാർത്തുള്ള

കാലമൊരുമട്ടിലിരിക്ക നല്ലൂ.        13

തുഷ്ടിയോടു മതി പുഷ്ടിയുള്ളൊരു വി-ശിഷ്ടരാം

കവിവരിഷ്ടർ കു-മ്പിട്ടിടും തവ പകിട്ടുകൊണ്ടു

ജയ- മൊട്ടുമോർക്കിലിഹ കിട്ടുമോ?
നാട്ടിൽ നല്ല പുകൾനട്ട നമ്മൊടതി- ധൃഷ്ടനായി

നിലവിട്ട നീകഷ്ടമെന്തിനെതിരിട്ടിടുന്നു വഴി- മുട്ടിടും പൊറുതി കെട്ടിടും.        14

മിഴിച്ചിങ്ങിരുന്നാൽ കണക്കല്ല പാരംപഴിചുള്ള

ദുർവ്വാഗ്വിഷം മേ ഹൃദന്തേഒഴിക്കുന്നഹോ!

പിന്നെയും പിന്നെയും നീ-യൊഴിക്കുന്നമട്ടല്ലിതൊട്ടല്ല കഷ്ട്ടം.        15

നിന്ദാലേശം നിനയ്ക്കാതിതിനു

മറുപടിശ്ലോകമെത്തിച്ചുകണ്ടി-ല്ലെന്നാലേതെങ്കിലും

തൻ പരിഭവമെഴുതാ- മെന്നുവെച്ചന്നു നീതാൻ

പിന്നാലേ വിട്ട പദ്യങ്ങളുമഴകിലുടൻ

കണ്ടു മിണ്ടാതിനിത്തെ-ല്ലെന്നാലും

പിൻവലിച്ചിങ്ങനെ മരുവുകയ-ല്ലെന്നു ഞാനൊന്നുറച്ചു.        16

രണ്ടാംവട്ടമയച്ച പദ്യതതിയിൽ കാണിച്ചൊരാശങ്കകൾ-ക്കണ്ടാം

സമ്പ്രതി സാധുവാകിയ സമാ- ധാനങ്ങൾ

ധാരാളമായ്കൊണ്ടാടിബ്ബത! മുമ്പിൽ ഞാനവ പറ-ഞ്ഞീടുന്നു

പിന്നെ ക്രമം-കൊണ്ടാക്ഷേപവുമുണ്ടു പുഷ്പമിളിത- ശ്ലോകത്തിനാകെത്തുലോം.        17

ഒട്ടും തെറ്റില്ലിതിന്നെന്നൊരു പൊഴുകിലുമി-ങ്ങോർത്തുമല്ലെന്റെ കൈയിൽകിട്ടീടാഞ്ഞിട്ടുമല്ലെന്നറിയുക പറയാം ശങ്കവിട്ടെൻ കവിത്വം!
കെട്ടും പൊട്ടിച്ചുമല്ലിന്നയി! തവ വിടുവി‌-ഡ്ഡിത്വമൊന്നങ്ങു

ചിന്തി‌-ച്ചിട്ടാണാഹന്ത! മിണ്ടാതിവിടേ മരുവിടാൻ ബന്ധമെൻ ബന്ധുമൗലേ!        18

ഉൽകൃഷ്ടോജ്ജൃംഭിതാഭ്രാവലി കൊടിയ കൊടും-

കാറ്റിനാൽക്കൂട്ടിമുട്ടി -ദ്ദിക്കെട്ടും തട്ടി വെട്ടുന്നിടികളുടനുടൻ കേൾക്കുകിൽ കേസരീന്ദ്രൻമെക്കെട്ടൂക്കോടു ചാടീട്ടലറുമൊരു

കുറു-ക്കൻ കുരച്ചീടുകിൽച്ചെ ന്നക്കൂട്ടത്തിൽ കുരയിക്കില്ലവനവമതി

വ -ന്നേക്കുമെന്നോർക്കയാലേ.        19

ഭീമശ്രീകൃഷ്ണപാർത്ഥപ്രഭൃതികളെതിരി-ട്ടാലുമൊട്ടും

മടക്കംഭീമശ്രീജാഹ്നവീനന്ദനനണയുകയി-ല്ലേവമാണാവിശിഷ്ടൻശ്രീമൽ ബാണം ശിഖണ്ഡിക്കഭിമുഖവഴിപോ-കില്ല നാണിച്ചുവെന്നോ-ർത്തോമൽചാപം നിലത്തിട്ടടലതിലുടന- ന്നെന്തഹോ പിന്തിരിച്ചു        20

ശ്രീരാമചന്ദ്രനുടെ പാണിതലേ വിളങ്ങും

ശ്രീരാമണീയഗുണപൂരിതഘോരബാണംപാരിച്ച

പാപമകലത്തു കളഞ്ഞെനിക്കുപാരാതെ

പാവനഗുണം പരമേകിടട്ടേ.        21

കൈനാറിപ്പൂവിനോടും കളതരകനക-ത്താമരപ്പൂവിനോടും

സാനന്ദം ജാതിയോടും സരസപരിമളോൽ- ഫുല്ലമാം മുല്ലയോടും
നാനാദിക്കും നിറഞ്ഞുള്ളൊരു നവയശസാ

വാഴുമെന്നച്ഛനെച്ചെ-റ്റൂനംകൂടാതെ ചേർക്കാമതിലൊരു

സുമമായ് ചേർത്തതെന്തോർത്തതില്ലേ?       22

കോട്ടംതീർന്നു ഗുണംതികഞ്ഞ രസികൻ-

കൊച്ചുണ്ണി ഭൂപാലക-ശ്രേഷ്ഠൻ നല്ലൊരു യോഗ്യനോ

കുസുമമീ മുന്നോട്ടു ചേർന്നീടുവാൻകേട്ടാൽ ഭംഗി

ചുരുക്കമല്പരസമാ- ദ്ധാരാളമിത്യാദി

കൊ-ണ്ടാട്ടേനൽപവിഴാഖ്യമല്ലികയതാ-കട്ടേ പകിട്ടെന്നിയേ.       23

കൊണ്ടൽക്കാർവേണിമാലാമണികളണി

മണി-ക്കൂന്തലിൽച്ചന്തമോടുംകൊണ്ടാടിച്ചേർത്തു പാർത്തും

പരിമൃദുപനിനീർ-പ്പിച്ചകത്തിൻ മഹത്വംഉണ്ടോ

പാർത്താലെനിക്കിന്നസുലഭതരമാ- ണെങ്കിലും ഹന്ത!

വേണ്ടെ-ന്നുണ്ടാമോ മെച്ചമാകുന്നതിനു കൊതി നര-ന്മാർക്കതെല്ലാർക്കുമില്ലേ?       24

തെല്ലേറെക്കീർത്തികേട്ടീടിന കളകവിയാം-

വായ്ക്കരെത്തെല്ലുമുള്ളിൽകില്ലേറാതാശു നീതാനഹഹ വടിവിനോ- ടിമ്പമുള്ളാമ്പലെന്നുംനല്ലോരാച്ചമ്പകപ്പൂമലർവരകവി

ഞാ-നെന്നുമിത്യാദിയാം നിൻ-ചൊല്ലോരോന്നോർക്കിലത്യദ്ഭുതമിതു

ചിലർ കേൾ- ക്കില്ലയോ കല്യമൗലേ!       25

കല്യന്മാരാം കവിപ്രൗഢകമകുടതടാ-

ശ്ലിഷ്ടുസുസ്പഷ്ടവജ്രക്കല്ലാകുന്നോരു നീതാൻ

വലിയൊരു കവിയാ- ണെങ്കിലും ശങ്കയെന്ന്യേചൊല്ലേറും

വായ്ക്കരെക്കാൾ പരിചിലൊരിരുപ-ത്തഞ്ചുകല്ലിന്നു താഴ-ത്തല്ലോ നിൽക്കുന്നു ചാടിക്കയറുകിലധുനാ വീണുടൻ കേണിടും നീ       26

ഒപ്പത്തോടൊപ്പമോരോ കവികളൊടെതിരി-

ട്ടാശു നീ കൊമ്പുകുത്തി-ശ്ശില്പത്തോടുള്ള മാനം വിരവൊടു വെറുതേ- വിറ്റുതിന്നാതെകണ്ട്ഇപ്പോൾ

തോഷത്തൊടല്പം രസമൊടു വളരെ- പ്പൂത്തിടും

പൂത്തെലിഞ്ഞി-പ്പുഷ്പത്തോടൊത്തിരുന്നോ തരമതു വരികിൽ ക്കേറ്റിടാമേറ്റിടാം ഞാൻ       27

വമ്പേറും വായ്ക്കരെക്ഷ്മാസുരനരിയഭിഷ-ഗ്വരനാര്യന്റെ കാര്യംചെമ്പാണെന്നോർത്തൊരാമ്പൽക്കുസുമമൊടു

സമം ചേർത്തതും ചിത്രമത്രേആമ്പൽപ്പൂവിന്നു

സാരസ്യമതൊരുവിധമാ- ണിന്നതിൻ തന്മയത്വംജൃംഭിക്കും നല്ല കൈതപ്പുതുമണിമലരായ്- വായ്ക്കരെച്ചേർക്കണം നീ       28

ധന്യൻ ചേന്നാസ്സുനമ്പൂതിരിയതിമതിമാൻ

കണ്ടകക്കൈതതൻ പൂ-വിന്നോ ചേരുന്നതുണ്ടോ

സുലഭതയഴകി- ത്യാദിയാത്താരിനോർത്താൽ?
[ 9 ]മാന്യശ്രീമൽ ബുധേന്ദ്രൻ കവിമണി നിഗമ-ക്കാതലദ്ദേഹമേറ്റം

മിന്നും നൽച്ചമ്പകത്തിൻ നറുമണിമലരായ് തർക്കമില്ലൊക്കുമല്ലോ       29

ചൊവ്വോടിന്നൊന്നു ചൊല്ലാം

പരിമളനവസാ-രോല്ലസൽച്ചക്കമുല്ല-പ്പൂവ്വോടൊപ്പിച്ചു

നാരായണനടവരനെ ച്ചേർത്തതും ചേർച്ചയായോ?

ഗർവ്വോടോരോന്നും ഗർജ്ജിക്കരുതു കരിമുരു-ക്കെന്നു

ചൊല്ലും മരത്തിൽപൂവ്വോടൊപ്പിക്കണം സത്തവനുമിതിനുമി-ല്ലൊട്ടുമേ തിട്ടമത്രേ      30

ഒന്നിപ്പോളോതിടുന്നേനൊരു പരിമളമി-ല്ലെങ്കിലും കൊന്ന

കാന്ത്യാപൊന്നായ്പോരാടിടുന്നുണ്ടതു കണിയതിനും മുഖ്യമാണായതൊന്നുംനിന്നുൾപ്പൂവോർത്തിടാതീ നടുവവസുമതീ- ദേവനെക്കഷ്ടമെന്തീ-ക്കൊന്നപ്പൂവാക്കുവാനിന്നവനു

ഗുണമതിൽ- ക്കൂട്ടുവാൻ കോഴതന്നോ?       31

മൂത്തേടത്താരണൻതാൻ പരമലറി മല-ർക്കൊക്കുമെന്നുൾക്കുരുന്നിൽ-പ്പാർത്തീടാനും

വിശങ്കം പറവതിനുമഹോ ബന്ധമെന്തന്ധനോ നീ?

ഓർത്തീടിൽ സത്തിനൂനം വളരെ വളരെയു-ണ്ടായതിന്നായതിന്നാൽചേർത്തീടാൻ

വയ്യ ചേരും മലരതു മനതാർ കക്കുമാച്ചക്കമുല്ല.       32

 

തുഷ്ട്യാ തുമ്പപ്രസൂനം തുഹിനകരകലാ- തൂംഗമാലിക്കു

ചാർത്താൻപുഷ്ട്യാ പൂമാലയാക്കും ചിലർ,ചിലർ നറുനൈ-തന്നിൽ മൂപ്പിച്ചു

കൂട്ടംഒട്ടും നിസ്സാരമല്ലീ മലർ കവിശിശുവാം-

മാങ്കുഴിക്കൊക്കുമോ ഹാകഷ്ടം ചേരുന്നതോതാം വനമതിൽ വളരും കൂവതൻ പൂവതത്രേ        33

ഉള്ളിൽ ഭള്ളൊട്ടുമില്ലാതമരുമൊരു ഹരി-ചന്ദ്രരാജവു

പുത്തൻകള്ളിപൂവെന്നു കല്പിച്ചതു ബത ശരിയാ-യില്ലതിന്നില്

സാമ്യംഉള്ളിൽ പറ്റിലെനിക്കായതു വടിവിലഹോ!

വാസനാഭാവമോർത്താൽകള്ളപ്പിട്ടെന്നിയേ ചേർക്കണമഴകൊടു മ- ന്താരമാം താരൊടേറ്റം.        34

പൂജിക്കാം ചെമ്പരത്തിപ്പുതുമലരതിനു-ണ്ടേറ്റമാഹാത്മ്യമൊട്ടും

യോജിക്കാ നിന്റെ പക്ഷം കുതുകമൊടു കറു-പ്പത്തു കൊച്ചുണ്ണിമേനോൻ

രാജിക്കാൻ നന്നു കച്ചേരിയിലഥ കവനം പാർക്കുകിൽ

കൊങ്ങിണീപ്പു-രാജിക്കാണൊട്ടു ചേരുന്നതു മഹിമയവ- ന്നില്ല പൂവിന്നുമില്ല        35

വായ്കം വാണീകടാക്ഷം വരഗുണമതിയാം

നിങ്കലുണ്ടെന്നു ഞാനൊ-ന്നോർക്കുന്നേൻ പൂക്കളോടിക്കവികൾ

ചിലരെ നീ ചേർത്തതിൽ ചീർത്തമോദാൽ
പായ്ക്കാടൻ ചേർന്ന പദ്യം തിരുതകൃതിയതി- ന്നില്ലൊരാക്ഷേപവും

നീകേൾക്കേണം പദ്യമെന്തെങ്കിലുമിവയിൽ മഹാ- സത്യമായൊത്തിതല്ലോ.        36

ത്വദാക്ഷേപം ഖണ്ഡിച്ചഹമിതു വിടുന്നേനിതിനുമേൽസദാക്ഷേപശ്ലോകം സരസമുളവാമെങ്കിലുടനേമുദാ നീ വിട്ടാലും

തരമൊടു സമാധാനമതിനു-ണ്ടിദാനീമുത്സാഹക്കുറവു

വെറുതേ തെല്ലുമരുതേ.        37

പിഴയതു പിണയാതേ പദ്യജാലങ്ങൾ പുത്തൻമഴയൊടു സമമേറ്റം തൂകിടും തുംഗബുദ്ധേ!അഴകിലൊരു തലയ്ക്കൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിലിപ്പോ-ളെഴുതുക

മറുപത്രം സത്വരം നിസ്ത്രപം നീ.        38

ഉഗ്രൻ വാഴുന്നോരുർവ്വീധരമൊരു കരതാർ- കൊണ്ടു

മേല്പോട്ടെറിഞ്ഞോ-രുഗ്രാടോപൻ ദശഗ്രീവനെയഥ മഥനം- ചെയ്തൊരാബ്ബാലിതന്റെസുഗ്രീവാസ്ഥാനമത്യുൽക്കടതരമലറി-ച്ചെന്നു

ഖണ്ഡിച്ചു പിന്നെ-സ്സുഗ്രീവൻതന്നെ വാഴിച്ചൊരു ഹരിശരമെ-ന്നാർത്തിയെത്തീർത്തിടട്ടെ.