ഒന്നാം തുമ്പിയുമവര്‍ പെറ്റ മക്കളും
പോയീ നടപ്പറ തുമ്പി തുള്ളാന്‍
തുമ്പിയിരുമ്പല്ല ചെമ്പല്ല ഓടല്ല
തുമ്പിത്തുടര്‍മാല പൊന്‍മാല

തുമ്പിയിരുമ്പല്ല ചെമ്പല്ല ഓടല്ല
എന്തെന്റെ തുമ്പി തുള്ളാത്തെ
പന്തലില്‍ പൂക്കുല പോരാഞ്ഞിട്ടോ
എന്തെന്റെ തുമ്പീ തുള്ളാത്തേ?

തുമ്പീ തുള്ള് തുള്ള്
ഒന്നാം ശ്രീകടലിന്നക്കരെച്ചെന്നപ്പോള്‍
ഒന്നല്ലോ മണിനാഗന്‍ മുട്ടയിട്ടു
പതിനെട്ടു മുട്ടയും പാമ്പും തടം പിടിച്ചോടിവാ തുമ്പീ
ഒളിച്ചു വാ തുമ്പീ, ആടിവാ തുമ്പീ, അലഞ്ഞുവാ തുമ്പീ…

എന്തേ തുമ്പീ നീ തുള്ളാത്തെ
ആളു പോരയോ, അലങ്കാരം പോരയോ
കൊട്ടു പോരയോ, കുരവ പോരയോ
പൂ പോരയോ, പൂപ്പട പോരയോ
എന്തു തുമ്പി നീ തുള്ളാത്തെ

എച്ചി തുമ്പീ തുള്ള് തുള്ള്
എക്കറ തുമ്പീ തുള്ള് തുള്ള്

പറയന്റെ മാടത്തില്‍ കേറും തുമ്പീ
പറയനടിച്ചു പറത്തും തുമ്പീ

എച്ചി തുമ്പീ തുള്ള് തുള്ള്
എക്കറ തുമ്പീ തുള്ള് തുള്ള്‌